“Bilim ve tekniği, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için…”

1- Emperyalizmin küreselleşme adı altında uyguladığı neoliberal politikaların, sermaye sahiplerinin çıkarları ve bu çıkarların doğrudan yürütücüleri dışında kalan herkes için yıkım getirdiği ortada. Mimar, mühendis ve şehir plancılarının bu sürecin bir taraftan mağduru olduğu, diğer taraftan ise bu politikaların uygulayıcısı olmaya zorlandığı bir süreçte, TMMOB’nin yeni dönem politikaları ne olacaktır?(Bu genel tutumun ne olacağı yanında; yetkin mühendislikte, kentsel dönüşüm projelerinde, iş ve gelecek güvencesinde, yeraltı ve yerüstü kaynakların yağmasında alınacak tutum gibi, cevaplanmayı bekleyen pek çok alt soru başlığı vardır.)

2- TMMOB üyelerinin tamamının üniversite eğitimi aldığı düşünülürse bu örgütü oluşturan üyelerin, “herşeye rağmen” bilimsel düşünme sistematiğine, yani soran-sorgulayan bir aydın karakterine sahip olduğu söylenebilir. AKP iktidarının özellikle toplumsal yapıda yapmaya çalıştığı gerici-sosyal değişime karşı TMMOB neler yapacaktır?

3-  Özellikle AKP İktidarı ile birlikte çok daha yalın bir biçimde açığa çıkan ve halkın kamusal hakların gaspedildiği bir dönemde, TMMOB’nin (mimar, mühendis ve şehir plancılarının da bir parçası olduğu) halkın kamusal haklarının geri alınması ve geliştirilmesine ilişkin mücadele perspektifi nedir?

4- TMMOB’ye ileride üye olacak her bireyin mevcut üniversite eğitim sürecinden geçtiği göz önüne alındığında TMMOB’nin üniversitelere ve buralardaki eğitim programlarına kayıtsız kalması düşünülemez. Üstelik siyasi iktidarın tüm kesimlerinin ve sermayenin tüm bileşenlerinin bu alana müdahalesi en üst seviyede bulunmaktadır. TMMOB’nin üniversitelere ve üniversite eğitimine ilişkin program ve projeleri ne olacaktır?

5- TMMOB var olan mimar, mühendis ve şehir plancılarının ancak %60’ının örgütlenebildiği bir yapıdır. Bu durumun değişmesi, geri kalan mimar, mühendis ve şehir plancılarının da TMMOB bünyesi içinde örgütsel birlikteliğe kavuşabilmesi için politik açılımlar ve projeler neler olacaktır?

6- Ülkemizde yıllardır ilerici muhalefetin kitlesel örgütleri olan DİSK, KESK ve TTB ile oluşturulan ortak mücadele pratiklerinin geliştirilmesi ve demokratik bir hukukun yerleştirilmesi tüm bu örgütlerin üyelerinin ortak beklentisidir. Her türlü kişisel/grupsal kaygılardan arınmış, ortak-örgütsel bir hukuk ve mücadele birlikteliği için TMMOB’nin misyonu ve görevleri ne olacaktır?

7- TMMOB’nin üye çoğunluğunu oluşturan ücretli ve işsiz mühendisleri merkeze alarak, mimar, mühendis ve şehir plancılarının halklaortak çıkarlarını gözeten bir program için öneriler ve projeler nelerdir?

8- Örgütsel tarihimiz ve geleneğimiz hatırlanacak olursa TMMOB’yi temsil etmenin saygınlık ve demokratlıkla özdeş olduğu herkes tarafından teslim edilir. Kendi üyeleri, kendi kurumları, kendi çalışanları ve diğer alanlardaki mücadele arkadaşları ile didişen bir TMMOB yönetiminin kaybettirdikleri ortadadır. Bu durumun tersine çevrilmesi için neler yapılacaktır?

9- TMMOB; tarihsel, anayasal ve örgütsel kazanımları, toplumsal konumu ve etkisi göz önüne alındığında dünyada örneği görülmeyen bir yapıdadır. Bu durumun egemenleri rahatsız ettiği de ortadadır. TMMOB’nin bu konumunu değiştirmeye yönelik girişimler, özellikle her odayı sözde ilgili bakanlığa bağlama ve yönetimini atama yetkisini de bu bakanlara verme hazırlığı karşısında TMMOB’nin dava açma dışında bir mücadele programı olacak mıdır?

10- Egemenlerin dayattığı savaş politikalarına karşı koyarak, ülkemiz halklarının bir arada kardeşçe yaşamasına, bir birlerini sahiplenmesine ve kürt sorununun çözümüne dair yeni bir adım, açınım yapılacak mı?

11- ……………………………………………………………………………………………………..

TMMOB’nin 40. Dönem yönetimini belirlemeye çalıştığımız şu günlerde mücadele alanımızın ve örgütümüzün birikmiş, çözüm bekleyen bir dizi sorunu bulunmaktadır. Üstelik egemenler tarafından ülkemizin sürüklendiği süreçte çok daha farklı ve yeni sorunun bizleri beklediği de aşikardır. Böylesi bir durum karşısında her TMMOB üyesinin alması gereken sorumluluğu bizler de üzerimizde hissediyoruz. Başta TMMOB’nin yeni oluşacak yönetim kademelerinde bulunacak arkadaşlarımız olmak üzere her oda üyesinin, bulunduğumuz alan ve sahip olduğumuz örgüt hakkında soruları arttıracağı, yanıtlar vereceği ve bu yanıtlar doğrultusunda mücadele edeceğine olan inancımızla…