TMMOB 40. Olağan Genel Kurulunda Alınan Kararlar

TMMOB 40. dönem Olağan Genel Kuruluna gelen karar taslakları 15 kişilik komisyonda , Komisyon başkanlığına Ali Ekber ÇAKAR, raportörlüğe Fatma BOZBEYOĞLU‘nu oy birliğiyle seçerek değerlendirmiş, Genel Kurul gündemine getirilen taslaklar hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) 41. Olağan Genel Kurulunda, 2008-2009 çalışma döneminde sekreteryalığını EMO‘nun yürüteceği “Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı“nın düzenlenmesi ile ilgili önergeleri için Komisyonca, 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Ggenel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Elektrik Mühendisleri Odası‘nın (EMO) 41. Olağan Genel Kurulunda, 2008-2009 çalışma döneminde sekreteryalığını EMO‘nun yürüteceği “Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Kurultayı”nın düzenlenmesi ile ilgili önergeleri için Komisyonca, 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Kamu ve Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinin insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmasıyla ilgili olarak, 41. dönem Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunca oluşturulan çalışma grubunun 40. dönem TMMOB çalışma grubuna dahil edilmesi ve bu doğrultuda talep ettikleri “Ücretli Çalışan Üyeler Çalışma Grubu“nun tekrar oluşturulmasına dair önergelerinin Komisyonca, 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- 41. dönem göreve gelen Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunca, öğrenci üyeleri “staj sorunu” ile ilgili oluşturulan Çalışma Grubunun 40. dönem TMMOB çalışma grubuna dahil edilmesi ve bu doğrultuda talep ettikleri “Staj Kanunu Çalışma Grubu“nun oluşturulmasına dair önergelerinin Komisyonca, 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası‘nın kurulması için verilen önergenin “Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Kurultayı”nın düzenlenmesi ile ilgili önerge ile birlikte değerlendirilmesi ve 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde komisyonca verilen karar, TMMOB bünyesinde “Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası‘nın kurulması” biçiminde Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

6- TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 24 Mart 2007 tarih ve 296 sayılı kararlarıyla Üniversitelerin “Mekatronik Mühendisliği” Bölümünden mezunların Makine Mühendisleri Odası‘na; 30 Nisan 2007 tarih ve 336 sayılı kararıyla Üniversitelerin “Üretim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği” Bölümü mezunlarının Makine Mühendisleri Odasına kaydolmalarına ve bu kararların 40. Olağan Genel Kurulunun onayına sunulması yönündeki önergeleri Komisyonca uygun bulunarak 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- TMMOB Yönetim Kurulunca 16 Mayıs 2008 tarihinde 599 no ile TMMOB 40. olağan Genel Kurulu‘nun onayına sunmak üzere alınan “TMMOB 2004 yılından bu yana aktif bileşeni olduğu Avrupa Sosyal Forumu‘nun Berlin‘de yapılan hazırlık toplantısında alınan kararla 19-22 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul‘da yapılacak 6. Avrupa Sosyal Forumu Sekreteryasında TMMOB‘nin yer almasını karara bağlar” kararına ilişkin önergeleri Komisyonca uygun bulunarak 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

8- TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 2009 Yerel Yönetim seçimlerini de göz önüne alarak, TMMOB‘nin sekreteryasında öncelikle “Yerel Yönetimler ve Kentleşme Kurultayı” nın düzenlenmesine, ayrıca takip eden süreçte TMMOB‘nin İKK düzeyinde örgütlü iller/ilçeler öncelikle olmak üzere “Kent Sempozyumları” düzenlemesinin TMMOB Genel Kurulu‘nun görüşüne sunulmasına dair önergeleri Karar Komisyonunca uygun bulunmuş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- Yer altı suyu ve zemin Etüdü sondaj faaliyetlerinde, proje ve denetiminde petrol mühendislerinin DSİ ve diğer kamu kuruluşları tarafından yetkili sayılmasına dair verilen önergenin konusu itibariyle Komisyonun görev alanı dışında olduğuna karar verilerek 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile reddedilmiştir.

10- TMMOB‘ye yönelik Birlik Hisse Ödentilerini yerine getirmeyerek, oda genel kurul delegelerinin TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu‘na katılımını ve Orman Mühendisleri Odası‘nın TMMOB Yönetim Kurulu‘nda temsilini engelleyen Orman Mühendisleri Odasını kınama ve Odadan Birlik hissesinin yasal yollardan alınması için TMMOB Yönetim Kurulu‘na görev verilmesi ile ilgili önerge Komisyonca uygun bulunarak 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Bundan sonra çıkarılacak yasa, yönetmelik, norm ve mevzuatlarla ilgili alanlarda çalışma yapacak meslekleri belirlemekte TMMOB yetkilidir ibaresinin gözetilmesi; Odaların tek tek veya birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlik onayı olmadan, yasa, yönetmelik, norm ve mevzuatlarda uzmanlık alanlarını belirleyen girişimlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapılması için 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev verilmesi ve yetkilendirilmesi hususunda verilen önerge için Komisyon konunun 40. Olağan Genel Kurulda tartışılmasına karar vermiş;

Önerge “mesleki uzmanlık alanlarımızla ilgili yasa, yönetmelik, norm ve şartname hazırlıklarında odaların TMMOB eşgüdümünde birlikte üretme anlayışıyla, güçbirliği oluşturacak duyarlıkta çalışma ortamı oluşturulması konusunda 40. Dönem Yönetim Kuruluna görev verilmesi biçimi ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Yapı Denetim Yasası ekinde yer alan “şantiye şefi” tip sözleşmesinde kişilerin her şart altında hizmetin brüt ücretle yapacağı belirtilmekte,çalışmaların bu konuda özellikle faal olan odaların katılımıyla oluşturulacak bir komite tarafından yürütülmesi verilen önergede konuyla ilgili olarak; 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı R.G‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı denetim Uygulama Yönetmeliğinin (i) bendinde tanımlanan ve 9. maddenin 2. fıkrasında sözü geçen “şantiye şefi” madde 28/6 ve geçici madde 3/1 fıkrasında bahsi geçen “minha” düzenlemesinin TMMOB tarafından iptali istemiyle yargı süreci başlatılmıştır.

Aynı önergede yer alan ücretli çalışan mimar ve mühendislerin sendikal hak ve örgütlenme hedefine yönelik komite oluşturulması konusunun “Ücretli ve İşsiz Mühendis Kurultayı”‘nın düzenlenmesi ile birlikte değerlendirilmek üzere Komisyonca 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

13- TMMOB Mimarlar Odası üyesi ve çalışanı Alev Şahin‘in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe katılımı dolayısıyla devam eden tutukluluk haline ilişkin 20 Haziran 2008 de görülecek duruşmaya TMMOB‘nin Alev Şahin‘e özgürlük talebi çağrısıyla katılım yapılması yönünde Genel Kurul Kararı alınması için verilen önerge Komisyon tarafından kabul edilerek, 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

14- 5 yıldan fazla birikmiş üye aidat borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere alınmaması ve odalar arası farklı uygulamaların giderilmesi ile ilgili verilen önerge TMMOB yasasına aykırı olduğu için reddine, bu anlamda Odalar arası farklı uygulamaların sona erdirilmesi için komisyon kurularak çalışmaların yapılması yönünde Komisyonca, 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

15- 2009 yılı mart ayı sonunda yerel seçimler öncesinde bir çok meslektaşımızın yaşama ve çalışma alanı olan kentlerin; siyasi iktidarların arka bahçesi haline gelmesi, çıkartılan ranta dayalı yasalarla teknik personel ve teknik hizmetler önemsizleştirilerek hizmet alanlarımızın daraltılması, belediyelerde teknik personel sayısı iyiden iyiye azaltılması ve emekçi halkların yaşam alanlarını yok eden çarpık kentlerin yaratılmasından sorumlu AKP iktidarının bilimden ve mühendislikten uzak “tek tip” uygulamalarının, piyasacı, Amerikancı ve gerici politikalarının kısaca bütün alanlarda tahribata yol açan bu genel ve yerel politikaların deşifre edilebilmesi amacıyla 2008 yılı sonuna kadar “AKP iktidarının meslek alanlarımıza ve mühendislerin hak ve çıkarları üzerinde yarattığı tahribat“ı sergileyen bir etkinliğin yapılması konusunda verilen önergenin komisyonca, 8 nolu önerge ile birlikte değerlendirilmesine ve 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş;

Önerge “2008 yılı sonuna kadar “AKP iktidarının meslek alanlarımıza ve mühendislerin hak ve çıkarları üzerinde yarattığı tahribat“ı sergileyen bir etkinliğin yapılması” biçimi ile Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Birliğimizin ve bağlı odalarının düzenleyeceği her türlü bilimsel, teknik ve politik etkinliklerde bundan sonra sponsorluk desteği alınmasının yasaklanmasının bir Genel Kurul Kararı olarak kesinleştirilmesi için verilen önerge komisyonca ortak görüş oluşturulamaması nedeniyle genelde kurulda görüşülerek karara bağlanması yönünde görüş belirmiş;

Önerge ;

a. Etkinliklerin öncelikli olarak özkaynaklar ile yapılmasının denenmesine,

b. Olanakların yeterli olmaması durumunda odalar arası işbirliğinin ve olanakların zorlanarak denenmesine,

c. Bununda yeterli olmamsı durumunda örgütsel bağımsızlığı zedelemeyecek şekilde kaynak arayışına gidilmesi biçimi ile Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

17- Hükümette mühendis kökenli Faruk Nafiz ÖZAK (Bayındırlık ve İskan Bakanı=İnşaat mühendisi), Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı-Gemi Mühendisi), Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN (Sanayi ve Ticaret bakanı-Makine mühendisi), Mehmet Hilmi GÜLER (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı-Metalurji Mühendisi) ve Veysel EROĞLU (Çevre ve Orman Bakanı-İnşaat Mühendisi) bakanlıkları süresince icraatları, kamunun ve ülkenin korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, teknik kalkınması yönünde olması gerekirken yerli yabancı sermaye gruplarına feda edilmesi şeklinde gerçekleşmiş ve devam etmekte olması gerekçesiyle üyesi bulundukları TMMOB‘ye bağlı odalarından ihraç talebi ile Oda Onur Kurullarına sevk edilmesi yönünde verilen önerge ile 18 nolu Doğal kaynaklarımızın bilime ve mühendisliğe aykırı biçimde işletilerek tahrip edilmesine, enerjinin ve doğal kaynakların kullanılmasında kamu çıkarlarının ortadan kaldırılmasına, çevrenin, tarihi değerlerin ve kültürel mirasın şirketlerin kar hırslarına feda edilmesine yol açan karar ve uygulamalar ile mühendislerin ve mimarların hak ve çıkarlarına aykırı girişimler içindeki belirleyici konumu nedeniyle  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler‘in, üyesi bulunduğu TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası‘ndan “ihraç talebi” ile Metalurji Mühendisleri Odası Onur Kurulu‘na sevk edilmesine dair verilen önergeler komisyonca birleştirilerek:

a) Doğal kaynaklarımızın bilime, tekniğe ve mühendisliğe aykırı bir şekilde işletilerek yağmalanmasına, doğal varlıklarımızın yönetiminde toplumsal ve kamusal yararın yerine özelleştirme, yabancılaştırma ve tahrip ederek yok etme süreçlerinin önünün açılmasına, çevrenin, tarihi değerlerin ve kültürel mirasın yerli ve yabancı şirketlerin kar hırslarına terk edilmesine neden olan karar ve uygulamalar içindeki belirleyici konumları nedeni ile ve bu arada mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarına aykırı politika ve girişimlerin de adeta destekleyicisi konumunda bulunan, 60.Cumhuriyet Hükümeti‘nin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Metalurji Mühendisi Hilmi GÜLER‘in, Bayındırlık ve İskan Bakanı, İnşaat Mühendisi Nafiz ÖZAK‘ın, Ulaştırma Bakanı, Gemi Mühendisi Binali Yıldırım‘ın, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Makine Mühendisi Zafer ÇAĞLAYAN, Çevre ve Orman Bakanı, İnşaat Mühendisi Veysel Eroğlu‘nun 29 Mayıs – 01 Haziran 2008 tarihlerinde, Ankara‘da toplanan TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu‘nda, kınanmalarına ve tüm bu politika ve uygulamaları nedeni ile kamuoyunda teşhir edilmelerine biçimi ile Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

b) 60 Cumhuriyet Hükümeti‘nin mühendis kökenli Bakanlarından, Metalurji Mühendisi Hilmi Güler (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı), İnşaat Mühendisi Faruk Nafiz Özak (Bayındırlık ve İskan Bakanı), Gemi Mühendisi Binali Yıldırım (Ulaştırma Bakanı), Makine Mühendisi Mehmet Zafer Çağlayan (Sanayi ve Ticaret Bakanı) ve İnşaat Mühendisi Veysel Eroğlu (Çevre ve Orman Bakanı) Bakanlık görevlerini yürütürken, doğal kaynaklarımızın ve doğal varlıklarımızın korunması, geliştirilmesi ve bu alanda kamusal ve toplumsal yararın öne çıkarılması yerine, bilime, tekniğe, mühendisliğin evrensel ilke ve doğrularına ve meslek etiğine aykırı uygulamaları ile doğal kaynaklarımızın yönetimi ve işletiminde, doğal varlıklarımızın, çevrenin, tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara taşınması süreçlerinde, tam anlamı ile bir yağma ve tahrip etme döneminin önüne açan karar ve uygulamaların öznesi olmuşlardır. Bu noktada ve konumda bulunan, yukarıda isimleri ve meslekleri belirtilen mühendis kökenli Bakanların, TMMOB Yasası ve TMMOB‘nin ilgili Yönetmelikleri gereğince üyesi bulundukları Oda‘ların Onur Kurulları‘na, ODA‘LARINDAN İHRAÇ talebi ile sevk edilmelerine biçimindeki önerge Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

19- Nükleer lobilerin baskıları sonucu çıkarılan Nükleer Enerji Yasası, belirli birkaç şirkete nükleer santral kurdurulmasının hukuki zeminini yaratma amacındadır. Dünyanın vazgeçtiği, kaza riskleri taşıyan, atık sorununun ciddi tehlikeler barındırdığı, dışa bağımlı ve nükleer lobilerin çıkarına olan nükleer santralin ülkemizde kurulmasına karşı oluşturulan Nükleer Karşıtı Platformun giderek düşen ivmesi, merkezi ve yerellerde yükseltilerek, NKP yeniden yapılandırılmalı, TMMOB bu konuda öncülük görevini üstlenmesine dair önergenin Komisyonumuzca, 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş;

Önerge “Nükleer lobilerin baskıları sonucu çıkarılan Nükleer Enerji Yasası, belirli birkaç şirkete nükleer santral kurdurulmasının hukuki zeminini yaratma amacındadır. Dünyanın vazgeçtiği, kaza riskleri taşıyan, atık sorununun ciddi tehlikeler barındırdığı, dışa bağımlı ve nükleer lobilerin çıkarına olan nükleer santralin ülkemizde kurulmasına karşı TMMOB‘nin bu konuda öncülük görevini üstlenmesine” biçimi ile Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

20- “Özelleştirmeler AKP iktidarı döneminde de talan anlayışı ile hızla devam etmektedir. Dünya Bankasının talepleri doğrultusunda insan için zorunlu yaşamsal vazgeçilmez nitelikteki bir kullanım aracı olan suyun özelleştirilmesi de gündemleştirilmektedir. Akarsuların satışını, havza kullanım haklarının sermayeye devrini sağlayacak yasal düzenlemelere yönelik hazırlıklar yapılmaktadır. İngiltere, Fransa, Latin Amerika ülkelerinde yapılan suyun özelleştirilmesi yoksul halk kesimleri için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Dünya Su Konseyi tarafından düzenlenecek olan 5. Dünya Su Forumu 16-22 Mart 2009 tarihinde İstanbul‘da toplanacaktır. Dünya Su Forumu‘nda Küresel Su Politikaları tartışılacaktır. Dolayısıyla Küresel Su politikalarının temsilcileri kadar bu politikalara muhalefet eden çok sayıda örgüt temsilcisi de İstanbul‘a gelecektir.

Dünya Su Forumu için hazırlıklara başlamak, Foruma seçenek olacak karşıt organizasyonlar oluşturmak, küresel su güçlerine muhalefet eden uluslararası güçleri bir araya getirmede Suyun özelleştirilmesine yönelik her türlü politikalara karşı, sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik örgütlerle ortak organizasyonlar oluşturulmasında TMMOB öncü bir görev üstlenerek bu yöndeki çalışmalarına başlamalıdır” önerisinin Komisyonumuzca olumlu görüşle, 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

21- “Mevcut maden yasası incelendiğinde her ne pahasına olursa olsun madencilik yapılmasını öngören, sadece üretimi önceleyen, çevre ve doğayı gözetmeden insanı merkezine almayan bir yaklaşımla madencilik için tüm tarihi doğal kültürel zenginliklerimizin göz ardı edildiği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili önlemlerin yer almadığı bir yasadır.

Uluslararası sermayenin ülkemizi açık pazar olarak hızlıca kullanması, başka bir deyişle yapılan düzenlemelerle yağmanın önünün açılması, ülke gündeminde yoğun olarak altın madeni aranması ve üretilmesinin; ya işletme teknolojisi ve çevre ya da ekonomik boyutuyla gündeme gelmesine neden olmuştur. Altın arama ve üretilme işlemlerinin olduğu bölgelerde de insanımızın yoğun ve haklı direnişleri ortaya çıkmıştır.

Madenlerin gerçek sahibi bu ülkenin halklarıdır. Maden kaynaklarımız, toplumun ihtiyaçlarını gören, bilim ve akla uygun yöntemlerle işletilen, insan, çevre ve doğayı merkezine alan yaklaşımla değerlendirilmelidir ilkesiyle, TMMOB bu talan yasası başta olmak üzere, siyanürlü altın işletmeciliğine karşı durmalı, yerellerde geliştirilen direnişlerde yerini alma yönünde gereken tüm çalışmaları önümüzdeki dönem hayata geçirme mücadelesine devam etmelidir” önerisi Komisyonca, olumlu görüşle 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş önerge Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

22- (22. ve 26. nolu önergelerin birleştirilmiş hali) TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullarında “kadın üyeler çalışma grupları” oluşturulması talebiyle verilen önerge ile “Ülkemiz kadınları toplumumuzun yaşadığı yoksulluk, baskı koşullarını en ağır biçimiyle hissetmektedir. Ekonomik krizde en kolay işini kaybeden kadınlarımız, yeri gelince eve kapatılmakta, yeri gelince yedek işgücü olarak emek gücüne alternatif olarak kullanılmakta, ırkçı şoven politikanın acı sonuçlarını en vahim şekilde hissederek. gelenek-görenek, dini gerekçelerle baskı altında tutularak ikinci sınıf insan olarak değerlendirilmektedir.

TMMOB, kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele etmeli, kadının desteklenmesi anlamında pozitif ayrımcı politikalarına destek olmalı ve bu amaçlarla çalışacak bir komisyon oluşturmalıdır” önergesi birleştirilerek Komisyonca olumlu görüşle 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

23- “Ülkemiz Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Gürcü, Çerkez farklı etnik kimliklerin var olduğu çok kültürlü bir coğrafyadır. Bu coğrafyada kanayan bir yara haline dönüşen Kürt sorununun çözümünde şiddet politikaları uygulanmakta, son otuz yıldır barışçı çözüm yerine askeri yöntemde ısrar edilerek 40 bin cana ve 300 milyar dolar kayba neden olunmuştur. Kürt sorunu halkların kardeşliği eşitlik temelinde demokratik ve barışçıl çözümlerle ele alınmalıdır.

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl perspektifle çözümünden yana olduğumuzu, can ve ekonomik kayıpların olmamasını, ülke kaynaklarının halkın yaşam standardının iyileştirilmesinde kullanılmasını belirterek barışın sağlanması için çaba gösterilmelidir.” Önerisi Komisyonca,olumlu görüşle 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş (Üye Hakan Aydoğdu‘nun karşı oyuyla) ve Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul edilmiştir

24- MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan; yerbilimlerinin tüm evrelerine, binlerce yıl önce Anadolu‘da yaşamın, mamutlar dahil olmak üzere dünyanın geçmişine, evrime ışık tutan yüzlerce canlıya ait fosillerin maden ve mineral örneklerinin saklandığı, korunduğu, bunların içindeki en seçkin örneklerin uluslar arası standartlara uygun, bilimsel ve eğitsel şekilde sergilendiği ,Türkiye‘nin en zengin “doğa müzesi” olan Tabiat Tarihi Müzesinin, 1 Temmuz 2005 yılından bu güne inşa problemleri gerekçe gösterilerek kapalı tutulması ve açılmasına dair herhangi bir çalışma yapılmaması nedeniyle ilgili tüm mühendislik öğrencileri, mühendisler, teknik elemanlar ve tüm kamu için eğitici, öğretici bir laboratuar özelliği taşıyan müzenin tekrar toplumun hizmetine açılması hususunda TMMOB Yönetim Kurulunun girişimde bulunması talebi, Komisyonca olumlu görüşle 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

25- TMMOB mücadelesinde yaşamını yitiren Harun Karadeniz, Zeki Erginbay, Akın Özdemir, Teoman Öztürk, Hasan Balıkçı, Suat Sezai GÜRÜ gibi öncü insanlarımızın anısını yaşatmak ve geleceğe aktarmak üzere kitap ve CD gibi belgesel materyalin hazırlanması için 40. dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yönündeki önerge Komisyonca olumlu görüşle 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

26 nolu önerge 22 nolu önerge ile birleştirilmiştir.

27- “Genel Kurulda, Tersanelerden başlayarak tüm iş kollarında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yaşama geçirilmesi için bir dizi tedbirlerin alınması için;

a- TMMOB; tüm iş kollarında yurttaşlarımızın hayatlarını kaybetmesine, yaralanmalarına, sakat kalmalarına mesleki hastalıklara yakalanmasına neden olan, iş güvenliksizlik ortamının ve süreçlerinin karşısındadır.

b- Özellikle son bir yılda daha bir gündemimize giren, en köklü iş kollarımızdan gemi iş kolunda, tersanelerde yaşanan ölümlü, yaralanmaları, sakat bırakan iş kazalarının yaşanması için öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığını iş yasası ve bağlı yasal düzenlemeleri hakkıyla uygulaması için sorumluluklarını almaya çağırır.

Denizcilik müsteşarlığını mevcut ve yatırım halindeki tersanelerin, atölyelerin, iş sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uygun fiziki ve teknolojik olanakların hayata geçmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapmaya ve uygulamaya çağırır.

c- TMMOB; ağır ve tehlikeli iş kollarından olan gemi iş kolunda gözlemlenen savruk disiplinsiz, plansız , programsız çalışma süreçlerine neden olan taşeronluk ve esnek çalışma sistemlerinin bu iş kolunda sona erdirilmesi için her türlü girişimde bulunur.

TMMOB; 4857 sayılı İş Yasası kapsamında alt işverenlik uygulamalarının, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için esnek çalışma uğruna suistimal edilmesine karşı çıkar.

d- TMMOB; kamusal nitelikte yaşam savaşı veren işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından fiziksel ve teknik olanakları gelişkin,işçi sağlığı ve iş güvenliği kültür ve birikimine sahip Haliç ve Camialtı Tersaneleri‘nin kamu eliyle yeniden canlandırılmasını ve bu tersanelerin gemi iş koluna örnek oluşturmasının takipçisi olacaktır.

e- TMMOB; Haliç tersanelerinin, Tuzla tersanelerinin çarpık kentsel yıkım politika ve uygulamalarıyla tasfiye edilmesine karşı çıkacaktır.

TMMOB; emperyalizmin güdümünde kent dernekleri oluşturmak için yürüttüğü politika ve uygulamalara bağlı olarak İstanbul‘un, İzmir‘in vb diğer kentlerimizin üretimden kopartılarak finans, turizm ve hizmet sektörü ağırlıklı tüketimin pompalandığı kentler olmasına karşı çıkar.

f- TMMOB; 4857 sayılı İş yasasından farklı olarak “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” adlandırmasını “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” olarak değiştirilmesini yasama organına önerir.

Gerekçe;

Sağlık, insan ve dolayısıyla işçiyi ilgilendirir; güvenlik ise işin bütünüyle ilgilidir.

g- TMMOB; yurt sathına yayılan tersane yatırımlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde oluşturulmasını, görece sanayi deneyimi az illerimizden işçi sağlığı ve iş güvenliğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından daha özenli takip edilmesini talep eder.

h- TMMOB; başından beri çeşitli gerekçelerle tersane yatırımına uygun bir yer olmadığını belirttiği, hukuk dışı bir biçimde oldu bittiyle yaşama geçirilmeye çalışılan Yalova -Altınova Tersaneler Bölgesinin, Tuzla Tersaneler Bölgesine, Haliç Tersanelerine seçenek olarak gösterilmesine karşı çıkar.

i- TMMOB; tersane bölgeleriyle birlikte tüm sanayi bölgelerinde çalışanlar için insanı şartlara ve sosyal şartlara uygun lojmanlar, barınma , sosyal tesis olanakları sağlanmasını önerir”.

Önergesinin ayrıca değerlendirilmek üzere Sonuç Bildirgesi Komisyonuna da gönderilmesine, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan çalışmaları geliştirmek, ilgili meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, emekten yana örgütlerle ortak çalışma ve etkinlikler yapmak üzere Komisyonca olumlu görüşle 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulunda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

28- Türkiye Cumhuriyeti‘nin kuruluşundan bugüne değişime uğramış, eski ve yabancı kökenli sözcükler birçok alanda Türkçe boşluklar oluşturularak kullanmaya başlanılması, mühendislik mimarlık eğitiminde de halen bir çok değişimin ve sözcüğün yabancı kökenli eski olduğu, her konuda yenilenmenin günümüzde halen kullandığımız birçok sözcüğün bugünkü Türkçe ile anlaşılması mümkün olmaması nedeniyle mühendislik mimarlık eğitim ve hizmetlerinde kullanılan yabancı kökenli ve eski Türkçeden kalan terimlerin yerine Türkçe terimlerin saptanması ve kullanılmasının sağlanması için çalışma yapılmasını bu konuda Üniversite ve Odalarla işbirliği ile çalışma başlatılmasına dair öneri Komisyonca, TMMOB bünyesinde bir teknik terimler sözlüğü oluşturmak üzere çalışma grubu oluşturulması için olumlu görüşle 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

29. 30. madde ile birleştirilmiştir.

TMMOB Öğrenci Kurultayının ve öğrencilerin merkezi örgütlenme ihtiyacını giderecek bir yapının oluşturulmasına dair önergeler için;

Komisyonca olumlu görüşle 40. dönem TMMOB Yönetim Kuruluna görev olarak verilmek üzere 40. Olağan Genel Kurulda tartışılarak karara bağlanması yönünde karar verilmiş ve Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kaynak:  jmo.org.tr