Şehir pancıları üniversite adayları için uyardı: Mesleki sorumluluklardan yoksun, işsiz plancılar yaratılıyor

Şehir Plancıları Odası üniversitelerde ihtiyaçların çok ötesinde artan planlama bölümü kontenjanlarına karşı üniversite adaylarını uyaran bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, üniversitelerde ihtiyaçların çok ötesinde artan şehir ve bölge planlama kontenjanları için üniversite adaylarını uyardığı, YÖK’ü göreve davet ettiği bir basın açıklaması yaptı. ‘Geleceğin mesleği’inden işsizler ordusuna başlığı ile yayımlanan açıklamada üniversitelerdeki planlama bölümlerinin ayrıntılı incelendiği ‘Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde İstihdam, Akademik Kadro, Öğrenci Kapasiteleri, Fiziki Altyapı ve Donanım Olanakları Raporu(2019)’ndan veriler esas alınıyor.

Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin kontenjanları ülkedeki istihdam olanaklarıyla örtüşmüyor!
Şehir plancıları açıklamada, güncel Şehir ve Bölge Planlama kontenjanının yükseldiğini, buna karşılık kamu ya da özel sektördeki istihdam olanaklarının yetersiz kaldığını ifade etti. Açıklamada yer alan rapordaki verilere göre;
2014 yılında 979 olan kontenjan sayısı, 2019’da 2105’e yükseldi. Buna karşılık 2015 yılında 607 olan şehircilik bürosu sayısı, 2019 yılında yalnızca 714’e yükseldi. KPSS Merkezi Atama ile atanan Şehir Plancıları sayısında ise düşüş yaşandı.

Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde, akademik kadro, fiziki altyapı ve mekânsal donanım yeterli değil!
Açıklamada bölümlerin akademik kadro, fiziki altyapı ve mekânsal donanım gibi özellikleriyle yetersizliği vurgulanarak 2020 yılı kontenjan ve akademik kadro verilerine ilişkin aşağıdaki verilere yer veriliyor:

-14 bölümde Profesör ünvanlı akademisyen olmadığı,
-8 Bölümde Profesör veya Doçent ünvanlı akademisyen bulunmadığı,
-10 bölümde 4 ve altında toplam öğretim üyesi olduğu,
-1 bölümde hiç öğretim üyesi kadrosu olmadığı, 1 bölümde 1, 2 bölümde 2, 3 bölümde ise yalnızca 3 öğretim üyesinin olduğu; bu okullarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 124-144 arasında değiştiği;
-2011 yılında TUPOB tarafından yayımlanan raporda ideal sınıf mevcudunun 25-40 arasında olması gerektiği yönündeki ölçüte yalnızca 2 bölümün uyduğu; minimum öğretim üyesi sayısının 12 olması yönündeki ölçüte ise 33 bölümden yalnızca 6’sının uyduğu göze çarpmaktadır.

YÖK’le yapılan görüşmeler sonuçsuz bırakıldı, 2020 yılında kontenjanlar yine arttı!

ŞPO 2019 yılında hazırladığı rapor doğrultusunda YÖK’le(Yüksek Öğretim Kurumu) görüşmüş, bölüm kontenjanlarının mevcut haliyle kalması ile işsizlik ve lisans eğitimlerindeki nitelik sorununun artarak süreceği, bu nedenle kontenjanların düşürülmesi uyarı ve önerilerini sunmuştu. Görüşmede yeni bölüm açmak yerine, az sayıdaki lisans bölümlerine gerek akademik kadro, gerekse fiziki altyapı desteğinin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı. Ayrıca yüksek lisans ve doktora gibi alt bölüm dallarının kamu desteği ile güçlendirilmesi gerektiği önerilere eklenmişti.
YÖK ile yapılan görüşmeye rağmen 2020 yılında açılan yeni bölümler ile kontenjanın arttırılması açıklamada değerlendirilen önemli konu başlıklarından biri oldu:

Sürekli genişleyen ve çoğu yedek işsiz ordusu haline gelecek olan Şehir Plancısı havuzuna karşılık sürekli olarak daralacak meslek pratiklerinin iktidarlar açısından patronaj ilişkilerini yaratacakları eşsiz, elverişli bir ortam ortaya çıkaracağı mutlak olarak görülmektedir. İktidar partilerinin merkezi ve yerel idareleri ile iyi ilişkileri olan sınırlı sayıdaki bürolar, iş yapma şansına sahip olabilirken, diğerlerinin uzun süreli işsizlik sarmalında “terbiyeye” tabi tutulacakları bir işleyiş, meslek alanımızın geleceğine hakim olacaktır. Kaldı ki, bu durum günümüzde de artan oranda gözlemlenmektedir. Yakın gelecekte bu durum daha da görünür hale gelecek; iş yapamama riskiyle karşılaşan büroların ve meslektaşlarımızın oranı arttıkça yerel ve merkezi iktidarların istedikleri planlama hizmetini, hiçbir şehircilik ilkesine bağlı olmaksızın, istediği fiyata Şehir Plancılarına yaptırma şansları artacaktır. Yine bu durumun çarpıcı örnekleri günümüzde, kimi kamu ihalelerinde şimdiden görülmektedir.

Sırf belirli şehirlerde ekonomiye katkı sunacak tüketiciler olarak görülen gelecekte de işsizler ordusunun elemanı haline gelmesi kaçınılmaz olan meslektaş adaylarımızın kaderlerinin değişmesi hem kendileri hem de ülkemiz açısından oldukça önem taşımaktadır. Sağlıklı, güvenli kentlerde doğal ve kültürel değerleri ile korunmuş, sosyo ekonomik olarak gelişmiş çevreler içerisinde yaşamamızda en önemli pay elbette yaşam mekanlarını kurgulayan plancıların olacaktır. Toplumun geniş kesimlerine toplamda en fazla faydayı sağlamak üzere iyi eğitim ve öğretim olanakları ile donatılmış genç meslektaşlarımızın meslek alanımızın geleceğinde söz sahibi olmaları Odamız, mesleğimiz ve ülkemiz adına birinci amacımız ve mücadele alanımızdır. Dolayısıyla nicelikten öte nitelik açısından iyi yetişmiş yeterli sayıda plancıyı yetiştirecek bir yüksek öğretim kurgusunu yaratmak ilgili makamlarda bulunan herkesin birincil sorumluluğudur.

ŞPO meslek itibarına ve mesleki sorumluluklara sahip çıkmanın bir gereği olarak, konunun takipçisi olacaklarını tercih yapmakta olan üniversite adaylarına, meslektaşlara ve kamuoyuna duyurarak açıklamasına son verdi.

politeknik.org.tr