Peyzaj Mimarları Odası: Yağma yok!!! Bu ülke bu topraklar bizim… Susmayacağız… Susturamayacaksınız!..

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, demokratik ve merkezi yapılardan böl-parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimindeki bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca, Odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın bir müdürlüğü olan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü meclise sunmak üzere 3 Aralık 2014 tarihinde 13 yasa hakkında değişiklik içeren, yine torba adı altında bir çuval taslak hazırlamıştır. Çuvaldaki “6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” taslağında görüldüğü üzere; siyasi iktidar Anayasa‘nın 135. maddesi ile kurulmuş olan TMMOB‘yi susturmak, parçalara ayırarak gücünü bölmek istemektedir. TMMOB‘ye bağlı 12 Meslek Odası`nın idari ve mali denetimini eline alarak bizleri Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘nün alt şubesi haline getirmeye çalışmaktadır. 24 Meslek Odası ile TMMOB‘nin 500.000 civarında üyesi bulunmaktadır, denetlenmekten ve denetimden hiç bir zaman korkmaz… Ancak gücünü üyesinden alarak seçilen, yani AKP iktidarının deyimiyle milli irade ile görev başına gelen ve kendi seçilmiş bağımsız denetleme kurulları olan TMMOB ve Oda yöneticileri için bu durum kabul edilemez niteliktedir… Hem de atama ile göreve gelmiş Bakanlık görevlileri tarafından…

Kabul edilemez! çünkü Bakanlık ve AKP iktidarı 17 Aralık 2013 yılından bugüne hepimizin bildiği yolsuzluk şaibesini henüz üzerinden atamamış ve gerekli soruşturmaları yapmaktan kaçmıştır. Nitekim, o dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar 17 Aralık olayları ile ilgili olarak “ben istifa ediyorsam Başbakan da etmeli çünkü ben onun dediklerini yaptım” demiştir… Kendi şaibeli olan bir Bakanlıktan kendisine karşı bunca dava açmış TMMOB ve Oda‘larına karşı tarafsızlık beklenemez !!!

AKP iktidarı çıkartmaya çalıştığı bu yasa ile AKP yandaşlarını da vuracaktır !!!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan diğer yasa taslaklarına bakıldığında ise hazırlanan taslak yasa; kamusal alanlara, AKP‘nin kendi yandaşları da dahil olmak üzere kendi halkının özel mülkiyetlerine bile el koyacak şekilde, ranta ve sermayeye teslim bir yapıdadır.

Atatürk Orman Çiftliği‘nde yargı kararlarına rağmen yapılan Kaçak Saray, Anka Park, peşkeş çekilen AOÇ arazileri ve “yargı kararlarını tanımam” diyen bir Cumhurbaşkanı, Gezi Parkı‘na yapılmak istenen Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi projesi, polis şiddetiyle öldürülen 8 gencimiz hakkında dönemin Başbakanı şimdinin Cumhurbaşkanı`nın “emri ben verdim” açıklamaları, 3. Köprü ve havaalanı alanları ve göz kırpmadan kesilen binlerce ağaç, Galataport Haydarpaşa, Hasankeyf, kesilen binlerce zeytin ağacı, yapılmak istenen termik ve nükleer santraller ve HES‘ler… istenmeyen ÇED raporları… Soma‘da ölen 301 maden emekçimiz, kıyılarımız, milli parklarımız, dönüştürülen hukuk sistemi… daha binlercesi…

Öncelikle bizi susturmaya çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendi üzerindeki şaibeleri temizlesin! Kendisini denetlesin!

Bugüne kadar almış olduğu yanlı ve haksız kararları, yandaşlarına bu ülkeyi peşkeş çekmek, yağmalatmak adına yaptıklarını halka açıklasın.

Söz konusu yasalardaki değişikliklerin ana hedefleri;

• Kentsel topraklara ve yapılaşmaya kolayca açılabilecek yapı rezerv alanı olarak görülen açık yeşil alanlara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini merkezileştirmek ve hızlandırmak,

• Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak,

• “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak,

• Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak,

• Yapı ve kent mimarisini AKP`nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifleriyle bezemek,

• Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak,

• Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Oda`larını yapısal dönüşüme uğratmak,

• Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi işlevsizleştirmek,

• Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek.

Rant alanına dönüştürülen imar uygulamalarına ve bu uygulamalara paralel olarak yürütülen imar mevzuatı değişikliklerine onay vermeyen bir meslek grubunun cezalandırılması, etkisizleştirilmesi, emir/komuta zinciri içerisinde merkezi idareye bağlı kılınması amacıyla hazırlanmış bu düzenlemeleri Anayasa`ya, demokratik değerlere, hukuk devleti ilkesine ve siyasal etiğe aykırı buluyor ve reddediyoruz !

Şimdi! Bilimi ve tekniği halkının yararına kullanan, her zaman halkın yanında olan, yöneticilerinin tümünün tek kuruş almadan, gücünü cesaretinden, yüreğinden ve ülke sevgisinden alan TMMOB ve Oda‘larına şimdi HALK‘ın da sahip çıkma zamanı gelmiştir…

Bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. Odalarımız ve birliğimiz TMMOB, 1970`lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin ve dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir