Makina Mühendisleri Odası: AKP, TMMOB’yi ve bağlı odalarını “idari ve mali denetim” görünümü altında daha fazla kıskaca almayı amaçlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB Yasası’nı değiştirmeyi de içeren torba yasa tasarısı hazırlıklarının ardından bir adım daha attı ve 24.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ”i yayımlattı. Tebliğ, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ilgili odalar ile şube ve temsilciliklerinin idari ve mali denetimi” üzerinedir. Bu denetim, 6235 sayılı TMMOB Yasası’na 1983 yılında, 12 Eylül faşizminin ruhuna uygun olarak kanun hükmünde kararname ile eklenen bir maddeye dayandırılmıştır. Bu madde, TMMOB üzerinde Bayındırlık Bakanlığı’nın, Odalar üzerinde ilgili bakanlıkların idari ve mali denetimine ilişkindir. Ancak bu hüküm o dönemde ve 30 yıl boyunca 17 Hükümet tarafından uygulanmamıştır. TMMOB ve bağlı Odaların Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu tüzelkişiliği ve yerinden yönetim özerk kuruluşu olma hüviyetine fiilen dokunulmamıştır. Fakat bu hükmün şimdi işletilmesi, mühendis, mimar, şehir plancıları örgütlülüğü üzerinde 12 Eylül faşizminin düzenlemesini esas alan otoriter bir vesayet ilişkisini tesis etme çabası anlamına gelmektedir. Ayrıca, denetimin Birlik ve Odalar’dan “şube ve temsilciliklere” dek genişletilmesi de oldukça anlamlıdır. Bakanlık Birlik ve Oda merkezlerinde bulamadığı, bulamayacağı kusurları şube ve temsilciliklerde mi bulmayı amaçlamaktadır?

Tebliğin “Şikâyet ve ihbar üzerine yapılacak işlemler” üzerine olan maddesinde “Şikâyet ve ihbar üzerine, Genel Müdürlükçe gerekli araştırma yapılır. Bu amaçla, ilgili valilikten (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) şikâyet veya ihbarla ilgili inceleme yapması istenir” denilmektedir. Bu madde, TMMOB ve bağlı Odalarını denetimden ziyade, keyfi şikâyet serbestisine açmayı ve şikayetin incelenmesini valiliklere bırakarak konuyu kriminal boyutlara taşımayı amaçlamaktadır.

Tebliğde, “Bakanlık Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Haysiyet Divanını gerekli durumlarda toplantıya çağırır” denilmektedir. TMMOB Yüksek Haysiyet Divanı yani Yüksek Onur Kurulu, mesleğini icra ederken kusuru görülen üyelerin Odaların Onur Kurullarından gelen dosyaları inceler ve nihai karara bağlar. Dolayısıyla TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun toplantıya çağrılması, “idari ve mali denetim” dışında, meslek kusur ve suçlarına dair bağımsız karar alınmasına bir müdahale anlamına gelecektir.

Tebliğde, dünyanın güleceği, totaliter yönetimlere özgü bir hükme de yer verilmiş ve “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bakanlığın iznine bağlıdır” denilmiştir.

Kamuoyuna sesleniyoruz: Bilinmelidir ki meslek-meslektaş, ülke ve halkımızın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştiren Birliğimiz ve Odalarımız, Odalara bağlı şube yönetim kurulları, il-ilçe temsilcilikleri, komisyonlar, işyeri temsilcileri, danışma, onur, denetleme kurulları ve tüm örgütlü üyelerinin çalışmalarda söz hakkının bulunduğu bir kapsayıcılığın demokratik zenginliğine ve denetimine sahiptir. İdari ve mali yapımız yürüttüğümüz kamusal mesleki denetim hizmetlerimize, üyelerimize, çalışanlarımıza ve topluma dönük bir yaklaşımla, her türlü rantçı, çıkarcı yaklaşım ve girişimden korunmuştur.

Bu yapı, şeffaftır, aktır, denetlenirliği güvencelere, denetim kurullarına, genel kurullara, örgütlü üyelerimizin birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme mekanizmalarına bağlanmıştır. İşleyişimiz, bütün şeffaflığıyla basılı çalışma raporlarımızda ve web sitelerimizde yer almaktadır. İşleyişimiz, ülkemizin genel bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının mali harcamalarının Sayıştay denetiminden kaçırıldığı gibi kaçırılmamaktadır. Odamızın ve Odalarımızın kararname ve tebliğlerle değil öz üye gücü ile yönetilmeye devam edileceğini, bu vesileyle kamuoyuna açıklarız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu