Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi: “Yüksek Yargı İETT Garajı Yağmasına Dur Dedi”

Yüksek Yargı,

Kamu Mülkiyetindeki Şişli İETT Garajı

 (Dubai Kuleleri) Alanında Yürütülen Yağma İşlemlerinin Yürütülmesine 

“DUR” Dedi.

 

Sayın kamuoyu tarafından da yakın yakından bilindiği gibi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 19.05.2006 tarihinde onaylanarak 07.07.2006 tarihinde askıya çıkarılan 1: 5000 Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında ilgili idareye 04.08.2006 tarih ve 26.06.6573 sayı ile yapılan itirazımızın reddedilmesi üzerine odamız tarafından adı geçen planın İPTALİ ve YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINI hakkında dava açılmıştır.

İstanbul’un halkın öncelikli ve yaşamsal gereksinimi olan yeşil alan, park, ilkokul, sağlık tesisi gibi donatı alanlarının yetersizliği bilimsel raporlar ve yargı kararları ile kesinleşmiş bir bölgesinde, nadir kalmış kamu alanlarından birisi olan Şişli İETT Garajı alanını hukuk, planlama, şehircilik ilkeleri, kamu yararına aykırı olarak çeşitli bahaneler ile uluslararası gayrimenkul tekellerinin hizmetine sunmak üzere hazırlanmış olan ihale ve plan değişikliğine ilişkin sürdürülen dava süreci de “bugüne değin” umut kırıcı olmuştur.

İlgili idare mahkemesince; Ülkemizin en seçkin ve dava konusu alanda uzman bilim insanları Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Ana Bilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Zekiye Yenen, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Bilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Betül Şengezer ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Yenileme ve Koruma Bilim Dalı Başkanı  Yenen Doç. Dr. İclal Dinçer tarafından tanzim edilen ve dava konusu plan değişikliğinin yasa ve yönetmeliklere, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı kanaatini bildiren; bilimsel temeller üzerinde hazırlanan 47 sayfalık bilirkişi raporu kabul edilmemekle kalmamış, tüm hukuk kuralları altüst edilerek sayın bilim insanlarımızın meslek odası üyesi olması  gibi akıl almaz gerekçelerle yeni bilirkişiler seçilmiş ve bütün itirazlarımıza rağmen önceki rapor dava delili olarak bile kabul edilmemiştir.

Bu haksız ve mesnetsiz karara dayanarak seçilen yeni bilirkişilerce yaptırılan keşif sonucu hazırlanan ve bilimsel niteliği tartışılır ve önceki raporun tam aksi sonuç veren bir rapora göre de davamız İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 23.06.2008 gün ve 2006/2974 E. ve 2008/1125 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Ancak; bu haksız ve hukuka aykırı red kararına karşı 25.08.2008 tarihinde Danıştay nezdinde açtığımız temyiz davasının sonucunda; Danıştay 6. Dairesi; anılan plan değişikliği işleminin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiğine karar vererek 19 Ocak 2009 gün ve 2008/11773 sayılı kararı ve oybirliği ile yürütmeyi durdurmuştur.

TMMOB Mimarlar Odası olarak; “rant” çevrelerince hukukun işletilmemesi için sürdürülen ısrarlı girişimlere rağmen, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı tazeleyen bu karar ışığında; arsa ve arazi yağmasına, kentsel talana, kente karşı işlenen suçlara karşı, çağdaşlıktan, bilimden, demokrasiden ve toplumdan yana hukuk mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz

 

Değerli kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TMMOB

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi