Danıştay, Sahil Yoluna Sinop’ta DUR Dedi.

Danıştay 6. Daire, mahkemenin iptal kararına rağmenKarayolları Genel Müdürlüğü tarafından rötuşlanarak yeni bir proje gibi Bayındırlıkve İskân Bakanlığı’na sunulan ve onaylanan Gerze – Yakakent Sahil yolu dolguimar planının, bilirkişi raporu beklenmeden yürütmesinin durdurulmasına kararverdi.

 

Danıştay 6. Daire Başkanlığı, mahkemenin iptal kararına rağmenKarayolları Genel Müdürlüğü tarafından rötuşlanarak yeni bir proje gibi Bayındırlıkve İskân Bakanlığı’na sunulan ve onaylanan Gerze – Yakakent Sahil yolu dolguimar planının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay Tetkik hâkimiNecdet Bayram’ın, “Taşınmazın yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılıpbilirkişi raporu alındıktan sonra yürütmenin durdurulması” yönündekiönerisine rağmen 6. Daire, keşif ve bilirkişi raporu beklenmeden yürütmenindurdurulması yönünde karar aldı.

 

Daha önce açılan Karadeniz Sahil Yolu davalarında, bilirkişiraporunun ardından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ancak karar çıktığında dayolun yarısından fazlası tamamlanmış olduğundan geri dönülmesi neredeyse imkânsızhale gelmişti.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karadeniz Sahil Yolu Güzelçay -Sinop 1. Kısım Projesi’ni 1998’da imar planı hazırlanmadan ihale etti ve dolguimar planı olmadan yaklaşık 10 kilometresini tamamladı. Plansız ve imarsız bir şekildedeniz dolgusuyla yapılan yola itiraz eden çevreciler, Samsun İdare Mahkemesi’nebaşvurdu. Mahkeme geçen yıl, “Deniz geçkisinin, kara geçkisine oranla ikikat daha pahalı olduğu ve bu yönüyle kamuya mali külfet getireceği”gerekçesiyle projeyi iptal etti.

 

Mahkeme kararında ayrıca, “Dolgu planları onaylanmadanprojeye başlandığı, bu yönüyle devlet yollarının projelendirme ve yapımsürecinde uyulması zorunlu temel kriterlere uyulmadığı, davaya konu 28kilometrelik kısmın kara yönünde projelendirme olanağı olduğu halde bu hususundeğerlendirilmediği, projenin kıyı ve imar mevzuatına uygun olarak hazırlanmadığınınanlaşıldığı ve dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına” dikkatçekti.

 

Belediye yok sayıldı

Karayolları, mahkeme kararının ardından hazırladığı projede,daha önce belediyelerin olumsuz görüş bildirmeleri nedeniyle bu kez belediye sınırlarınakadar olan kısmın imar planını hazırladı. Üstelik, iki ayrı noktada çok küçükbir değişiklik yaparak yeni bir planmış gibi yine deniz dolgusuyla geçenKaradeniz Sahil Yolu Yakakent – Gerze geçkisi projesini, belediye yerine Bayındırlıkİl Müdürlüğü’ne göndererek bakanlığa sundu.

 

Bakanlık, Şubat 2008’de, projenin Gerze Belediye sınırları dışındakalan 13 kilometrelik kısmına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve UygulamaDolgu Alanı İmar Planı’nı onayladı.

 

Çevrecilerin avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu da bakanlığın buplanına Danıştay’a başvurarak itiraz etti. Yolu yapan müteahhit firma Cengiz İnşaatise imar planı henüz askıdayken, Çayönü mevkiinde deniz dolgusu yapmaya başladı.Oysa yasaya göre, askıya yapılan itirazlar sonuçlandırılmadan inşaata başlanamıyor.

 

Danıştay 6. Daire, 20 Ekim 2008’de çevrecilerin başvurusuüzerine “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Kararda, “Davanındurumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre taşınmazın yeniden keşif vebilirkişi incelemesi yaptırılıp bilirkişi raporunu aldıktan sonra bu konudayeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına ilişkin işleminkabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir” dedi.

 

8 bin YTL lazım

Danıştay, dolgu imar planının iptali için de bilirkişiraporunun beklenmesine karar verdi. Bu arada bilirkişi masrafları içinçevrecilerin mahkemeye 8 bin YTL yatırması gerekiyor. Ancak çevreciler şimdilik2 bin YTL toplayabildi.

MİLLİYET – 01.12.2008