TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı: “Genel Sağlık Sigortası 1 Ekim’de Yürülüğe Giriyor! “Paran Kadar Sağlık Hizmeti” Anlayışını Getiren Bu Düzenleme Durdurulmalıdır.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 26 Eylül 2008 tarihinde SSGSS Yasası’nın 1 Ekim’de yürürlüğe girecek maddeleri üzerine bir basın açıklaması yaptı.

 

 

SSGSS Yasası’nın Genel Sağlık Sigortası ile ilgili maddeleri 1 Ekim’de yürürlüğe giriyor. IMF ve Dünya Bankası’nın direktifleri doğrultusunda sağlık alanını tamamen özel sektöre bırakmayı hedefleyen bu uygulamadan bir an önce geri dönülmelidir. Sosyal devlet anlayışının tasfiyesi anlamına gelen bu yasa, toplumsal yıkıma ve geri dönülemez vahim sonuçlara yol açacaktır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5754 Sayılı Kanun’un 1 Ekim’de yürürlüğe girecek maddeleri ile:

 

Sağlık hizmetinden yararlanmak prim ödeme şartına bağlanıyor ve 60 günü geçen prim borcu olanlar, meslek hastalıkları, iş kazaları ve acil durumlar gibi zorunlu haller dışında sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak,

 

Aile içinde kişi başı aylık gelirin 212 YTL’den yüksek olduğu durumlarda kişiler kendi primlerini ödemek zorunda kalacak,

18 yaşını dolduran kadınlar (okuyorsa 25), bu yasa ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıkartılıyor, sağlık hakkından yararlanabilmek için prim ödemeleri zorunlu hale getiriliyor,

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için prim ödemek yeterli olmayacak. Ayakta tedavilerde muayene başına 2 YTL, ilaç ve kurumlarca karşılanacak tüm iyileştirme araç ve gereçleri için ise yüzde 10-20 oranında katkı payı alınacak,

Prim üzerine katılım payı ödenmesi de yeterli olmayacak ve bunların üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen bedelin bir katına kadar, (Bakanlar Kurulu’nca belirlenen oranda) fark ücreti alınabilecek.

Sağlık alanının tümden ticarileştirilmesi, parası olmayanın sağlık hizmetlerinden yararlanamaması anlamına gelen bu düzenleme, sosyal devletin tasfiyesidir. Siyasal iktidar, emek-meslek örgütlerinin yaptığı tüm çağrılara kulaklarını tıkamış ve düzenleme Mayıs ayında yasalaşmıştır.

Şimdi Siyasal İktidara bir kez daha sesleniyoruz, 

Sağlık alanını tamamen piyasaya terk etmek yerine sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirin. Toplumsal yıkıma yol açacak bu düzenlemenin yürürlüğe girmesini durdurun.

 

 Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı