TMMOB 2.Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi ve Kararları Yayınlandı
Spread the love

TMMOB 2.Kadın Kurultayı’nın kararları ve sonuç bildirgesi yayınladı. 
Kurultay sonuç bildirgesinin tamamı şu şekilde:
 
TMMOB 2. KADIN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

17 – 18 Aralık 2011 – Ankara
Mimar, mühendis ve şehir plancısı kadınların sorunlarını dile getirerek bunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlayan ve TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu‘nca yapılması karar altına alınan TMMOB 2. Kadın Kurultayı Ankara‘da 17-18 Aralık 2011 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirilmiştir. Kurultaya mimar, mühendis, şehir plancıları olmak üzere toplam 252 kadın delege ile kadın örgütlerinden ve çeşitli kurumlardan 58 konuk katılmıştır.
Kapitalizm ve Kadın, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Kadına Yönelik Şiddet, TMMOB‘de Kadın Örgütlenmesi konu başlıkları altında 4 oturumda gerçekleştirilen Kurultayımızda, yerel kurultaylarda kabul edilen önergeler değerlendirilmiştir.
Öncelikle hepimizi derinden etkileyen Van ilinde yaşanan afet nedeniyle aramıza katılamayan Van kadın üyelerimizin acısını paylaşıyor tüm kadınlar olarak sevgi ve desteklerimizi bir kez daha sunuyoruz.
Bugün TMMOB‘nin 380.000 olan toplam üye sayısının % 19‘u kadınlardan oluşmaktadır. 2.Kadın Kurultayımız, TMMOB örgütlülüğündeki kadınların örgüt içindeki temsiliyetinin artırılması yolunda atılan adımlardan biridir.
Kadına yönelik ayrımcılık, sömürü ve şiddet, eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sistemleştirildiği kapitalizmin doğal sonuçlarından sadece biridir. Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplum oluşması mümkün değildir.
Kadınların, kadın oldukları için karşı karşıya kaldıkları şiddet, taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi sorunların çözümünde örgütlü bir mücadele verilmesi gerektiği açıktır.
Evrilme sürecinde kapitalizmin kadın ile kurduğu ilişki, ihtiyaca bağlı olarak “ucuz emek – kutsanmış annelik” arasında gidip gelmektedir.
Bugün ülkemizde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, aile içi ilişkilerden başlayarak toplumsal hayat içerisinde her düzeyde yaşanmaya devam etmektedir. İş yaşamında, sosyal yaşamda, aile içi yaşamda kadının kadın olmasından kaynaklı sorunlar, tarihsel, kültürel, dinsel faktörler nedeniyle görmezden gelinerek kadın, indirgemeci bir mantıkla ele alınmakta ve “sığ” politikada malzeme olarak kullanılmaktadır.
Meslek seçimleri ve iş yaşamında da cinsiyetçi iş bölümü ciddi bir sorundur. Oysa çağdaş yaşamda kadın ve erkek, toplumsal iş bölümüne katıldıkları oranda hayata ortak olabilmektedir.
Mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların eğitim sahibi olmaları toplumsal rolleri nedeniyle yüklendikleri sorumluluklarını azaltmamakta, iş yaşamlarındaki sorunlarını boyutlandırmaktadır. Ailedeki çocuk bakımı ve eğitimi, yaşlı ve hasta bakımı tüm kadınlar gibi asli vazifeleri olarak görülmekte ev içi emekleri görünmez kılınmaktadır. İş yerlerinde aynı eğitim ve aynı sorumlulukları taşıdıkları erkek meslektaşlarına göre daha düşük ücretlerle çalıştırılmakta, işten çıkarılacaklar listesinde ise ön sıralarda yer almaktadır. Doğanın verdiği doğurganlık özelliği dezavantaj olmakta, hamile olmak artık işe yaramaz eleman olmak anlamına gelmektedir. Ne zihnen ne de bilgi birikimi olarak erkek teknik elemanlardan hiçbir eksiği olmayan kadınlarımıza cinsiyet ayırımcılığı daha iş ilanlarında dayatılmakta, erkek mühendis arayan ilanlarla yoluna ket vurulmaktadır.
Bugünkü siyasi iktidar, kadına yönelik şiddet yasası yerine “Ailenin Korunması Kanunu”nu çıkaran, kadın erkek eşitliğinin sağlanması için kurulması istenen komisyonu, “Fırsat Eşitliği Komisyonu”na çeviren bir siyasi bakışa sahiptir.
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı‘nın yerine “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nın kurulması ile kadın hareketinin mücadelesi geriletilmeye çalışılmaktadır. Bu değişiklik planı ile kadın erkek eşitliğini sağlamakla görevli tek genel müdürlük olan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bu yeni bakanlığın altında yer alarak ve kadın erkek eşitliğini sağlamakla yükümlü bir kurum olmaktan çıkarılarak yardım dağıtma örgütü haline getirilmektedir.
Bu düzenleme ile kadının birey olarak tanımlanmasına son verilmiş, kadın aile ve namus ile kurumsal olarak da özdeşleştirilmiştir. TMMOB, kadını görmezden gelen, kadının kişiliğini yok sayan, bakanlığın adından bile “kadın”ı çıkaran bu siyasi anlayışa karşı ülkemizdeki kadın örgütlerinin yürüttüğü aktif mücadeleyi destekler.
TMMOB, hükümetin kadına dönük ilkel tutumunu somutlaştırarak, kadının toplum yaşamı ve istihdam dışında bırakıldığı çağ dışı politika ve uygulamaları tespit eder ve kamuoyuyla paylaşır. Birliğimiz, bu olumsuzlukların giderilmesinde eğitimi bireyin ve toplumun özgürleşme sürecinin bir parçası olarak görmektedir. Kişileri baskı altına alan, aralarında insani eşitsizlikler üreten, yaratıcı ve üretici dinamiklere ket vuran sistemlerde özgürlüğün gerçek anlamda hayat bulması mümkün değildir.
Emeğin, hakların korunması, yaşam standartlarının genişletilmesi ve insanca bir yaşam, tüm emekçilerin ortak talebidir. Kapitalizmin cinsiyet ayrımını derinleştirerek sömürdüğü emekçilerin bu saldırıya ortaklaşa yanıt vermeleri kaçınılmazdır. Kadınların, örgütlü emek muhalefetinin asli unsuru olarak, birlik örgütlülüğü içerisinden başlamak üzere toplumsal muhalefetin tüm katmanlarında temsil ve teşvik edilmesi son derece önemlidir. Kadın mücadelesi, güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere dayanmalı ve “toplumsal cinsiyet eşitliği”  bakış açısını yansıtmalıdır.
TMMOB, tüm üyelerinin cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının içselleştirilmesi için çaba sarf eder.
Ülkemizde; başta kadına yönelik şiddetin önlenmesi olmak üzere kadına, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için TMMOB, söylemini “toplumsal cinsiyet eşitliği” temelinde oluşturarak kamuoyuyla paylaşır.
Birliğimiz, egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden, demokratik bir toplum yaratılmasının mümkün olmayacağının farkındadır. Bu nedenle kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanını paylaşmasını ve omuz omuza mücadele etmesini savunmaya devam edecektir.
Yasalarla gerçekleştirilen özelleştirme, taşeronlaştırma uygulamaları ve esnek çalışmanın yaygınlaşmasıyla, kadın emeğinin sömürüsü artmaya devam etmekte, kadınlar daha çok düşük ücretli işlere mahkûm hale getirilmektedir.
Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belirleyici olan cinsiyetçi iş bölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için, eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik eğitimin her aşamasında kullanılan cinsiyetçi dil ve bakışın değiştirilmesi gerekmektedir.
TMMOB, başta kendi meslek odaları olmak üzere, demokratik kitle ve meslek örgütlerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin örgüt içi hukuka yansıtılarak, işler ve işlevsel bir yaşam anlayışına dönüşmesi yolunda çalışır.
TMMOB bölgesel asgari ücret, esnek çalışma biçimleri gibi eşitsizliğin önünü açmayı hedefleyen saldırılara karşı emek örgütleri ile birlikte mücadele eder, toplumsal muhalefeti güçlendirebilmek için üyelerini bu konuda bilgilendirerek eylem ve etkinlikler düzenler.
TMMOB çalışma yaşamı içerisindeki cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri olan kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılıklarının engellenmesi ve “eşit işe eşit ücret” talebinin hayata geçirilmesi için diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele eder.
Kadınlara ve kadın mücadelesi verenlere karşı önyargıların sonuçları kadınlara baskı ve eşitsizlik olarak geri dönmektedir. TMMOB, toplumun patriarkal yapısı gereği kadının cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı eşitsizliği gidermek için pozitif destek politikalarını benimser.
Kadına dönük her türden ayrımcılık ve şiddet ortamını temellendiren nedenler savaş durumlarında güçlenir. Eril kavramlar olan militarizm, ırkçılık ve milliyetçiliğin kendini var ettiği ekonomik ve siyasal temel, kadın düşmanlığını üretir ve besler. Türk ve Kürt kadınları savaşın yarattığı yıkımlardan ve baskılardan benzer biçimlerde etkilenmektedir. TMMOB, kadınların eşitlik temelinde yaşayabilecekleri bir ortamın sağlanması için Kürt sorununun demokratik çözümü, anadilde eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinin verilmesi ve bölgede yıllarca devam eden savaş ortamının barışa dönüşmesi için hareket eden Demokratik Kitle Örgütleri, kurum, kuruluş ve diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte mücadele eder.
TMMOB, yeni Anayasa‘nın özgürlükçü, eşitlikçi, barış ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği sosyal hukuk devleti anlayışını tesis eden, cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlendiği bir temel metin olarak, toplumsal mutabakatla yapılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir anlayış olarak yaşamın her alanında güçlendirilmesini destekler.
TMMOB üyelerinin infaza dönüşen tutukluluk sürelerinin son bulması ve adil yargılanma haklarının gözetilmesini destekler.
TMMOB‘li kadınlar; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleğini icra ederken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve yaşanabilir bir çevre için politikaların üretilmesinde ve yaşama geçirilmesinde aktif çalışma yapar.
Son yıllarda, “kamu ve toplum yararına” çalışmalarını sürdüren meslek Odalarına karşı iktidar ve kimi çevreler, “işlevsizleştirme, etkisizleştirme, sindirme ve tasfiye” çabalarını sistematik biçimde sürdürmektedirler. Son olarak 4 Temmuz 2011 tarihinde çıkarılan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na verilen yetkiler, TMMOB‘nin “özerk ve kamusal kimliğini” yok sayan düzenlemeler, aynı sürecin devamı olarak gündeme getirilmektedir…
Uygar ülke ölçütleri ve demokrasi ile bağdaşmayan, hukuka, Anayasa‘ya ve ilgili yasalara açıkça aykırı olan gelişmeler, küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarının yaşama geçirilmesi için, duyarlı tüm kesimlerin ve toplumun sindirilmesi anlamına gelmektedir
Meslek Odaları, meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güvenceleridir. Onlara sahip çıkmak, yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkmak demektir…
Biz TMMOB‘li kadınlar olarak örgütümüze, yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkarak; “Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü” diyoruz.
TMMOB 2. KADIN KURULTAYI DELEGELERİ
Kurultay’da alınan toplam 75 karar için tıklayınız. 
politeknik.org.tr

Spread the love