TMMOB Bursa İKK: “Hastaneler Yanmasın”
Spread the love

 

HASTANELER YANMASIN !..
Dün (21 Eylül Salı günü) kentimizde, önce sabah 06:00 saatlerinde Ali Osman Sönmez Onkoloji hastanesinde, daha sonrada saat 14:00 saatlerinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde olmak üzere iki yangın olayı yaşanmıştır. Her iki olayda, can kaybı yaşanmamış olmasına rağmen önemli ölçüde tedirginlik yaratmıştır. Bu nedenle hastane çalışanlarımıza ve hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Ancak, öncelikle belirtmek gerekir ki, yangın riski alınacak önlemlerle bertaraf edilebilir.
İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kapsamı genişletilerek, öncelikle hastanelerde olmak üzere hayata geçirilmesi ve bu kurullar aracılığı ile düzenli risk analizlerinin yapılarak can güvenliğini tehdit eden unsurların bertaraf edilmesinin en önemli adımı atılmalıdır.  Halka açık kamu hizmet binalarında alınacak tedbirler için gerekli finansman, şirket mantığıyla değil, kamu hizmet üretimi anlayışıyla, önce insan diyerek sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu, yangın yönetmeliği, ilgili meslek odalarının resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yüksek gerilim işletme sorumluluğu yönetmelikleri gibi yasa ve yönetmeliklerin gerekleri öncelikle ve derhal yerine getirilmelidir. Özellikle hastanelerde, yaygınlaştırılan taşeron sistemi sonucu, kamu hizmet üretiminin bütünselliği yok edilmiş, farklı taşeron şirketlerin uygulamalarının hastenelerin güvenliğini zedelediği hepimizin malumudur. Kamu hizmet üretimini parçalayan taşeron sisteminin kaldırılması hayati bir zorunluluktur. Alınacak önlemlerin biri de bağımsız ve bilimsel kuruluşlarca denetim yapılması, yapılan denetim sonunda çıkan hata ve eksikliklerin giderilmesi, hata ve eksikliklerin giderildiğinin tekrar denetlenmesi gelmektedir. İlimizde 26 Mayıs 2009 tarihinde Şevket Yılmaz Hastanesinde meydan gelen ve 9 vatandaşımızın hayatın kaybettiği yangın sonrasında Valiliğin 4 Haziran 2009 tarihli yazısında;
“(a) 2007/12937 sayılı binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve (b) 5326 sayılı kabahatlar kanunu gereği ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının sağlık hizmeti verilen binaların, eğitim tesislerinin, öğrenci yurtlarının ve konaklama amaçlı binaların, halkın yoğun olarak bulunduğu yeme ve içme tesislerinin, iş merkezlerinin, kültür merkezleri, tiyatro, sineme ve düğün salonları vb. yerlerin, enerji üretim, iletim tesislerinin, trafoların, hava alanının, oto parkların, antrepoların, LPG depolama ve doldurma tesislerinin, doğalgaz dağıtım tesislerinin, üretim tesisleri ve imalat hane olarak kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerinin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakım ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların önlenmesi, herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybına neden olmadan kısa sürede söndürülmesinin sağlanması, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin fiziki koşulların değerlendirilerek yangınlara karşı önlemlerin alınması zorunludur.
Bu nedenle belirtilen kurum ve kuruluşların tesislerin ve binaların ilgi (a) yönetmeliğin 131. maddesi gereği EK-1 de belirtilen hususlar dikkate alınarak denetlenmesi için EK-2 de belirtilen kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen temsilcilerden “yangın denetleme heyeti” oluşturulması,
Heyetçe yapılan denetleme sonucu tespit edilen hata ve noksanlıkların zamanında yerine getirilmesinde ihmali ve kastı bulunan sorumlular hakkında ; (bu görevlilerin kamu görevlileri olması halinde disiplin işleminin yanı sıra) ilgi (b) kanunun 22-32. maddeleri gereğince işlem yapılması, valilikçe, genel sağlığın korunması konusunda alınacak olan tedbirlere denetlenen kurum-kuruluşlarca, aykırı davranılması halinde ilgililer ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanması ve ayrıca fiilin ceza kanuna göre suç teşkil etmesi halinde ilgililerin adli mercilere tevdi edilmesi hususu“ belirtilmesinden sonra TMMOB ne bağlı ilgili meslek odalarının da içinde yer aldığı 3 adet “Yangın denetim heyeti” oluşturulmuştur. Bu heyetler, Valiliğin isteği ile bugüne kadar 29 adet hastane, 35 adet öğrenci yurdu, 3 adet huzur evi, 1 adette okul olmak üzere toplam 68 adet denetleme gerçekleştirmiştir.  
Denetimler sonucunda hazırlanan raporlar ilgililerine sunulmuştur. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak 27 Temmuz 2010 tarihli yazımızla bu raporlara ilişkin denetleme sonuçları hakkında genel değerlendirme ve bilgilendirme talebimizi, Valilik makamına iletmiş olmamıza rağmen bugüne kadar her hangi bir yanıt alamadık.
TMMOB Bursa İl koordinasyon Kurulu olarak, kamu çıkarlarından yana olma anlayışımız gereği elimizde bulunan denetleme raporları sonuçlarını detaylı bir çalışma ile kapsamlı bir rapor haline getirdik.
Hazırladığımız bu rapordan bazı tespitleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Denetlenen binaların;
– % 78’ inde Kaçış yolları ve yangın merdiveni uygun değildir
– % 78’ inde Elektrik tesisatı ve sistemleri uygun değildir
– % 78’ inde yangın algılama sistemi mevcut değildir
– % 70’ inde yangın söndürme sistemi kullanıma uygun değildir
– % 61’ inde sığınak, otopark ve çatılarda yangına karşı önlemler alınmamıştır
– % 35’ inde yangın güvenlik sorumlusu bulunmamaktadır  
Daha detaylı bilgi denetim yapılan kurumların “genel değerlendirme ve denetim maddeleri ayrıntılı rapor özeti” olarak açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Yukarıda açıkladığımız ve ekli rapordaki tespitler bize durumun “VAHİM” olduğunu açıkça göstermektedir.
Afetlerin en az zararla atlatılabilmesi, iş kazalarının ve yangınların önlenebilmesi için denetimlerin önemini defalarca belirttik ve belirtmeye devam edeceğiz. Bilimsel ve bağımsız kuruluşlarca yapılacak denetimlerin önü açılmalıdır. Kamusal hizmet alanlarının (başta sağlık, eğitim, barınma vb.) taşeronlaştırılarak ranta açılmasının halkımızın can ve mal güvenliğini riske atmaktadır.
Bursa’da söz konusu yangın denetimlerinin genişletilerek sürdürülmesi, bu denetimler sonucunda çıkan eksikliklerin acilen giderilmesi ve giderildiğinin tekrar denetlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Biz TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak kamusal denetim adına  üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.
Biz TMMOB Bursa İl koordinasyon Kurulu olarak şimdi soruyoruz;
 Denetimlerin sürdürülmesi düşünülmekte midir?
 Yangın denetleme heyetlerinin tespit ettiği eksiklikler ve hataların giderilmesi için neler yapıldı?
 Eksiklikleri gidermeyen kurum yöneticileri hakkında idari ve cezai herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?
 Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bütçeden ne kadar kaynak ayrılmıştır?
 Eksiklerin giderilmesi için ne bekleniyor? Önlem almak için ne olması gerekiyor ? Mutlaka can kaybı mı?
 Mevcut hastanelerimiz bu haliyle “hayati tehlike” arz ederken, 300 milyon lira yatırım bedelli “ Sağlık Kompleksi” yapılmak istenmektedir. Bu bedelin çok az bir kısmı ile mevcut hastanelerimiz yangına karşı güvenli hale getirilemez mi?
 Hastaneler gibi halkın yoğun olarak kullandığı, mekanik ve elektrik tesisatların bakım ve kontrollerinin mühendislik formasyonu gerektiren kurum ve kuruluşlarda Mühendis istihdamının zorunlu kılınması düşünülüyormu?
 Kamu hizmet üeretiminin bütünselliği açısından, Teknik hizmetlerin kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde oluşturulacak teknik servisler tarafından sürekli sağlanması gereği açıkça görülmesine rağmen bu hizmetlerin taşerondan alınmasına devam edilecek mi?
Soruları tespit edilen eksiklikler oranında çoğaltmak mümkün.
Biz TMMOB Bursa İl koordinasyon Kurulu olarak; hemen,acil olarak yetkililerin harekete geçmesini ve yangın tehlikesi altındaki binalarımızın güvenli hale getirilmesini talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla sunuyoruz.
Fikri DÜŞÜNCELİ
TMMOB Bursa İKK
Sekreteri

 


Spread the love