Danıştay Mimarlık Bürosu Tescili için Eğitim Zorunluluğunu Durdurdu
Spread the love

TMMOB ortamında uzunca bir süredir tartışma konusu olan belgelendirme ve yetkilendirme konusunda yeni bir gelişme yaşandı.


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sürekli Mesleki Gelişim kapsamında zorunlu eğitimi almayan mimarları serbest mimarlık yapma hakkından mahrum bırakan uygulamanın durdurulmasına karar verdi. Karar, Mimar Murat Artu’nun açtığı davaya ilişkin olarak alındı.

Mimarlar Odası, düzenlediği eğitim programlarına katılıp yılda en az 15 puan almayan mimarlara Büro Tescil Belgesi vermiyor ve böylece proje sorumluluğu istenmelerini engellemiş oluyordu.

Kararda şöyle denildi: “ Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Mimarlar Odası’nın, serbest çalışan mimarların mesleki etkinliklerini denetlemek ve serbest mimarlık hizmetlerinin mesleki esaslarını mesleki deneyim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirmekle görevli olduğu anlaşılmakta olup; bu çerçevede Mimarlar Odasınca serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi verilirken kimi koşulların aranması doğaldır. Bununla birlikte, bu koşulların yasalarla tanınan serbest mimarlık yapma hakkını sınırlayacak nitelikte bulunmaması gereklidir.

“Yasada öngörülmeyen bir yükümlülüğün yönetmelikle getirilmesi hukuka uygun görülemez. Gerek 3458 sayılı yasada gerekse 6235 sayılı yasada, ilgili meslek odalarına üyelerinin mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için meslek mensuplarına yönelik eğitim düzenlenmesi mümkün olmakla birlikte, bu eğitimin mesleki faaliyetin sürdürülmesinin koşulu haline getirilmesi hukuka uygun bulunmamaktadır.

“Diğer yandan, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi bulunan bir mimarın serbest mimarlık hizmetlerini yapmaya devam edebilmesi için, her yıl meslek içi eğitim almasının zorunlu görülmesi, Anayasa’nın 48. maddesinde yer alan çalışma hak ve özgürlüğünün ölçütlük ilkesine aykırı olarak sınırlanmasına yol açacak niteliktedir.”

 


Kaynak: yapi.com.tr


Spread the love