“Yetkin, Yetkili, Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları Kurultayı Katılımcılarına” – politeknik.org.tr

EMO tarafından 24-25 Ekim 2009 tarihlerinde YTÜ Oditoryumunda düzenlenen “Yetkin, Yetkili ve Uzman Mühendislik Kavram ve Uygulamaları Kurultayı”nda politeknik.org.tr olarak dağıtılan bildiri metni:

Mühendisler, mimarlar şehir plancılarının belirli koşulların sağlanması sonucu, diploma dışında verilen belgelerle ve çeşitli adlarla yetkilendirilmesi konusu, meslek alanlarını ve mesleki yaşamları temelden etkileyen bir unsur olduğu için, tüm diğer belirleyenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu açıdan konunun mühendislik – mimarlık eğitimi, meslek içi eğitim, mesleki denetim, mal ve hizmetlerin denetimi, Odaların hizmet üretimi konularıyla birlikte irdelenmesi gerekir.

-TMMOB, mühendislik ve mimarlık eğitimini, neoliberal politikaların doğrudan ve dolaylı etkileriyle birlikte ele almalı, her türlü dış ve iç dayatmayı reddetmeli, sorunu piyasa mantığı içinde ele alan yaklaşımların yerine, planlamaya dayanan, katılımı öngören, halkın ihtiyaçlarını gözeten ve kamusal bir hizmet alanı içinde görmelidir.

-Mühendis, mimar şehir plancılarının yetiştiği üniversitelerin, bilimsel, demokratik, özerk, katılımcı, planlamaya dayanan, halkın gereksinimleri ve çağdaş teknolojik gelişmeler temel alınarak, niteliği ve müfredatı geliştirilmiş, aralarındaki eşitsizlikler ileri yönde giderilmiş, teknik elemanların, teknik eğitim gereksinimlerini yaşam boyu sağlayacak ve yalnızca kamusal bir hizmet verecek bir biçimde yeniden yapılandırılmasının mücadelesi verilmelidir. TMMOB meslek alanının düzenlenmesi görevinin bir gereği olarak bu doğrultuda üniversitelere etkin bir biçimde müdahale etmeli ve mücadelenin bir öznesi olmalıdır.

-TMMOB ve Odaların mesleğin gelişimi için üyelere vereceği, seminer ve konferansların parasız olmalı ve yetkilendirme niteliği taşımayan bir katılım belgesi verilmelidir.

-Mal ve hizmetler ve de üretimleri halkın sağlığı ve güvenliği temel alınarak kamu eliyle denetlenmeli ve TMMOB de meslekle ilgili alanlarda kamuyu denetlemelidir. Binlerce teknik elemanın işsiz, buna karşılık denetimin de tamamen başıboş olduğu koşullarda, mühendis, mimar ve şehir plancıları, yalnızca denetim amacıyla merkezi ve yerel kamusal denetim birimlerinde, derhal kitlesel biçimde istihdam edilmeli TMMOB de bu doğrultuda etkin biçimde müdahale etmelidir.

-TMMOB ve Odalar mesleki denetimi; meslek standartlarını oluşturarak, üyelerin mesleki sicil kaydını tutarak ve olumsuz uygulamalarda onur kurullarını etkin biçimde çalıştırarak, asıl olarak meslektaşlarını denetleyerek gerçekleştirmelidir.

-TMMOB ve Odaların temel gelirleri üye aidatları olmalı; denetim dahil olmak üzere hizmet üretimi kamu kurumları tarafından yapılmalıdır.

-TMMOB ve Odalar asli bir işlev olarak, üniversite eğitimini temel alarak meslek alanlarının düzenlenmesini, bu düzenleme görevini, mühendis, mimar, şehir plancıların aralarında kastlaşmaya ve sömürüye yol açmayacak tarzda yapmalıdır. Bu doğrultuda, savunulan ve uygulanan yetkin, yetkili, sertifikalı, profesyonel, uzman adıyla gündeme getirilen modellere ve belgeyle yetki verilmesi uygulamalarına karşı çıkılmalıdır.

Politeknik.org.tr