Üniversite Çalışanı Mühendis, Mimar ve Plancıların İstanbul Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Ücretli ve İşsiz MMŞP Kurultayı İstanbul hazırlıkları çerçevesinde Üniversite çalışanı MMŞP’ler ile toplantı 30 Mayıs günü MMO İstanbul Şube’de gerçekleştirildi.

Toplantı gününün Açıköğretim sınavlarıyla çakışması, sınavda görevli olan araştırma görevlilerinin katılımının düşmesine neden oldu. Toplantıya İTÜ, İÜ ve YTÜ’den 10 üniversite çalışanıyla birlikte 25 kişi katıldı. Toplantıya öğrenci komisyonlarından da katılım oldu.

Toplantının ağırlık merkezini araştırma görevlilerinin işgüvencesizliğini daha da pekiştiren 50/d sorununa karşı verilen mücadele oluşturdu.

Akademik camianın %35’ini araştırma görevlilerinin oluşturduğu, İstanbul’da 1700 kadar araştırma görevlisinin 50/d sorunundan etkilendiği dile getirildi.

Asistanların sorunlarıyla birlikte performans değerlendirmeleri, yardımcı doçent ve diğer öğretim görevlilerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların üniversitelerin piyasalaşma süreciyle bağlantılı olduğu dile getirildi.

Üzerinde konuşulan bazı konular şöyle:

– Asistanlar hocaların özel işlerini yapılmak zorunda kalıyor, normalde ders vermeleri mümkün olmayan asistanlar taşra üniversitelerinde dershane hocaları gibi ders veriyor.

– Sürekli olarak sınav gözetmenliği, sınav kağıdı okuma gibi asli işlerinin dışında işlere boğulmaları nedeniyle araştırma görevlileri araştırma yapmaya ancak mesai saatleri dışında kişisel özveriyle zaman bulabiliyor.

– 50d mücadelesine bir çok asistan sadece işsizlik kaygısıyla katıldı, ancak süreç içinde bir kısmı sendikaya üye oldu. Eğitim-Sen üyeleri bu mücadelede aktif rol oynadı. Türk Eğitim-Sen bizleri memur saymadığından destek olmadı. Ancak Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararından kendilerine pay çıkarmaya çalıştılar.

– Yardımcı doçentlerin de sorunları var. Verilen dış görevler için kaynak ayrılmıyor. Ücretler de yetersiz olduğundan kişiler dışardan kendilerini finansman bulmaya zorlanıyor. Bir yandan da çeşitli sunuşlar, yazılar vb. ile doçent olabilmek için puan toplanmaya çalışılıyor. Kişiler arasında yapılan tartışmalar ve yaşanan sürtüşmeler akademik ilerlemenin önüne engel olarak çıkartılabiliyor.

– Özel üniversite çalışanlarının da çok sayıda sorunu var. Proje temelli çalışmaya zorlanıyorlar. Üstlerine çok sayıda angarya iş yükleniyor.

– Öğretim üyeleri genellikle bilimsel kaygı taşımıyor, piyasa merkezli düşünüyor ve proje idaresiyle ticari kaynak peşinde koşturuyor. Mücadelemizi desteklemiyorlar. Öğrenciler de genel olarak ilgi göstermiyor.

Çözüm Önerileri Tartışması

Yapılan tartışmaların ardından çözüm yolları ve araçları da tartışıldı. Örgütlenme kanalları olarak Öğretim Üyeleri Derneği, TMMOB ve Eğitim-Sen üzerinde duruldu. Katılımcılar içinde bir kısmı meslek odalarının sendikaya göre daha kapsayıcı olduğunu bu nedenle mücadelede temel alınması gerektiğini ifade ederken, bir kısmı da sendikanın daha kapsayıcı olduğu üzerinde durdu.

Odaların üniversitelerde temsilciliklerinin oluşturulması ve işlevlendirilmesi, üniversitelerde oluşturulan öğrenci komisyonlarıyla ortak çalışmaların yararlı olacağı vurgulandı. Odaların eğitimin niteliğiyle ilgili çalışma yapması ve fikir geliştirmesi talebi dile getirildi. Kurultay sürecinde tartışmaların üniversitelerde yapılacak toplantılarla sürdürülmesinin yararlı olacağı dile getirildi.

Toplantı 3 Haziran Çarşamba günü İÜ önünde asistanların kurmuş olduğu çadıra ziyaret önerisinin İKK’ya yapılması önerisi ve tartışmaların çeşitli düzeylerde Kurultay’a kadar devam ettirilmesi dilekleriyle bitirildi.

politeknik.org.tr