Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Başladı

TMMOB’nin 40. Genel Kurulunda alınan karar gereği Sekreteryasını EMO İstanbul Şubesinin yaptığı kurultay, 14 Kasım günü İTÜ Maçka Kampüsü  Mustafa Kemal Anfisi’nde 700’ü aşkın kişinin katılımıyla başladı.

Düzenleme Kurulu adına  Erhan Karaçay’ın yaptığı konuşma ile başlayan kurultayın açılışında TTB Merkez Konsey Başkanı Gencay Gürsoy, KESK Genel Başkanı Sami Evren, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün kurultay katılımcılarını selamlarken TMMOB üyelerini 25 Kasım 2009 tarihinde yapılacak iş bırakma eylemine aktif katılıma davet etti.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Musa Çeçen yaptığı konuşmada Kurultay’ın delege usulüyle yapılmaması, karar önergelerinin geç yayınlanması gibi nedenlerle Kurultay’ın karar almasının doğru olmadığını ifade etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise açılış konuşmasında yerel kurultaylardan derlenen karar önergelerinin çok geç hazırlandığını ve kurultay katılımcısı pek çok kişinin bu husustan haberdar olamadığını, yine TMMOB’nin iki yıl önce yaptığı “Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu”nun Sonuç Bildirgesinin sonuç bölümünü okuyarak orada ifade edilen bir çok şeyin bu Kurultay’daki karar önergelerinden daha ileri olduğunu belirterek bazı konularda yapılan önerilerin zaten TMMOB’nin genel yaklaşımları olduğu için bu konularda karar alınamayacağını, bazı konulardaki taleplerin ise geri, eksik talepler olduğunu belirtti. Ve bu kurultayın için “kurultay karar alamaz” şeklinde görüş bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Divan Kurulu oluşturularak gündem ve karar alma yöntemlerinin Kurultay katılımcılarına sunulması sonrası söz alan birkaç üye TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmasındaki talepleri doğrultusunda Kurultayın karar almaması gerektiği üzerinde durdular. Bu konuşmalara karşı Düzenleme kurulunun aldığı kararların TMMOB yönetimine sunulduğu ve şimdiye kadar kimsenin bu konuya itiraz etmediği ve yapılan yerel kurultaylarda da karar alma biçeminin dile getirildiğinin altı çizildi. Tartışmalar nihayetinde Divan Kurulunun Kurultay Düzenleme Kurulunun kararlarına uyulacağını belirtmesi ile kurultay gündemine başlandı.

İlk karar önerilerinin karar altına alınması esnasında bazı katılımcılar, üçte iki çoğunluk aranması nedeniyle çoğunluğun tespiti için her oylamada salonun sayılması gerektiği şeklinde öneri getirdiler. Ancak yapılan tartışmaların ardından Divan Kurulu belirgin bir çoğunluk olmaması durumunda sayım yapılacağını, belirgin bir çoğunluk sağlandığı durumda sayıma gerek olmadığını ifade etti. Bunun ardından Kurultay’ın karar almamasını savunanların bir kısmı toplantıyı terk etti.

Toplantıyı terk eden bazı şube yöneticilerinin, toplantıya katılan teknik görevlileri de toplantıdan ayrılmaya zorladığı görüldü.

Bu tartışmaların ardından Kurultay’da Karar önergelerinin görüşülmesine geçildi. Verimli tartışmalar yaşandı. Öncelikle “yasalar” başlığı altında gelen öneriler görüşülüp karara bağlandı. Daha sonra ise Çalışma yaşamına ilişkin alt başlıkların tartışılmasına geçildi.

Birinci gün çalışmaları akşam saat 20’de sonlandırıldı.