TMMOB Ücretli – İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Karar Önergeleri

14-15 Kasım 2009’da İstanbul’da İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Anfisi’nde yapılacak olan TMMOB Ücretli – İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nda tartışılacak olan karar önergeleri. 4 bölüme ayrılan 42 adet önerge, çeşitli bölgelerde yapılan 8 yerel kurultayda verilen önerilerin Düzenleme Kurulu tarafından derlenmesiyle oluştu.

KARAR ÖNERGELERİ

 

YASALAR

14 KASIM 12.00-13.00

  

1- Engelli mühendis, mimar ve şehir plancılarının da 4857 Sayılı Yasanın 30. maddesinde düzenlenen hükümlerden yeterince yararlanamadığı tespitinden yola çıkarak, 4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesinin engelli mühendis, mimar ve şehir plancılarının yararlanacağı bir biçimde yeniden düzenlenmesi için TMMOB, emek örgütleri ile birlikte bu doğrultuda etkin bir mücadele yürütür.

 

2- TMMOB, aynı iş yerinde farklı kanunlara tabi olarak, farklı statülerde çalıştırılmanın önüne geçecek çalışmalar yapar.

 

3- TMMOB, esnekleşmenin “yasallaştırıldığı” taşeronlaştırma, sözleşmeli çalıştırma ve  Özel İstihdam Büroları’nı; çalışma yasaları ve iş yaşamından tamamen kaldıracak çalışmalar yapar.

 

4- TMMOB, iş güvencesinin kapsamının tüm ücretli çalışanlara genişletilmesi, işverenlerin her türlü keyfi ve haksız işten çıkarması karşısında kesin işe iadeyi içermesi, işverenlerin işçinin dava süresince işsiz kaldığı bütün sürenin ücretinden tüm malvarlığıyla sorumlu olması, bu ödemenin işveren tarafından yapılmadığında devlet tarafından ödenmesi doğrultusunda yasal düzenleme yapılması için mücadele eder.

 

5- TMMOB, 4817 Sayılı Yasada yabancıların çalışma izni hakkındaki kanunun değiştirilerek, yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarının serbestçe çalıştırılmasının mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşullarını ağırlaştırmak ve genel ücret düzeylerini düşürmek için kullanıldığının tespiti ile 4817 Sayılı Yasanın bu özelliklerinden arındırılması için etkin bir mücadele yürütür.

 

 

ÇALIŞMA YAŞAMI

14 KASIM 14.00-18.00

 

ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI

 

1- Özel sektörde; gerekli sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamı yerine işyerinde çalışan meslektaşlara yeni sorumluluklar yüklenmektedir.

    TMMOB, özel sektörde çalışan üyelerine görev tanımlarının dışında yüklenen sorumluluklar karşısında çalışma yürütür, iş kollarındaki bu görev tanımlarını belirler ve bu konuda gerekli denetimi yapar.

 

 

2- TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancılarının haftalık çalışma süresine ilişkin çalışma yapar:

 

2.1- TMMOB, öncelikle İş Kanununun öngördüğü haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının uygulanmasına yönelik yaptırımlar uygular ve bu çalışma saatlerinin yasal sınıra indirilmesi için mücadele eder.

 

2.1- TMMOB, insanca yaşamak, sosyal ve kültürel gelişim sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini temin etmek için, ücret kaybı olmaksızın günlük çalışma saatinin 6 saate, haftalık çalışma saatinin en fazla 35 saate indirilmesi için diğer emek örgütleri ile beraber mücadele eder.

 

2.3- TMMOB, çalışma yaşamının insanileştirilmesi ve demokratikleştirilmesi yolunda ücretler düşürülmeksizin, haftalık çalışma süresinin düşürülmesinin altını önemle çizerek emek örgütleri ile birlikte bu doğrultuda etkin bir mücadele yürütür.

 

3- TMMOB, fazla mesailerinin tespitinin sağlanması ve ödenmesi konusunda çalışmalar yürütür ve ücretlerin gizlenmesinin önüne geçilmesi için mücadele eder.

 

4- TMMOB ve odalar, meslek alanını düzenleyen yetkili kurum olarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma standartlarını ve şartlarını belirleyen tip sözleşmeler hazırlar ve oda üyelerinin bu koşullar ile çalışabilmesi için hukuki ve toplumsal baskı oluşturur. TMMOB, sözleşmelerde mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş tanımlarının, görev ve yetkilerinin açık olarak belirlenmesini sağlar.

  

5- İl Koordinasyon Kurulları (İKK) ve Odalar bünyesinde ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlarla ilgili hukuk birimleri oluşturulur.

 

5.1- Bu hukuk birimi ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş hayatında karşılaştıkları ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümü ve meslek etiği, iş güvenliği, çevre ve halk sağlığı vb. konularda iş yerlerinde baskıya maruz kalan, mobbing ve tacize uğrayan üyeleri için hukuk mücadelesini sürdürür. İKK’lar bünyesinde hukuk birimlerinin kurumsal hale gelerek üyeler tarafından bilinirliğini sağlar.

 

5.2- Hukuk birimi çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarla ilgili danışmanlık yapar.

 

6- TMMOB ve ilgili Odalar, yapı denetimde çalışan mühendis ve mimarların sorunlarına müdahil olmalı, bunun için TMMOB bünyesinde çalışma grubu oluşturulmalıdır.

 

7- TMMOB, emeklilik ile ilgili düzenlemeler kapsamında, emeklilik yaşının 65 olmasına karşı, emek ve meslek örgütleri ile birlikte, insanca yaşanabilecek bir emeklilik süreci ve ücreti için mücadele eder.

 

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÖZLÜK HAKLARI VE İŞ GÜVENCESİ

 

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, mimar ve şehir plancıları istihdamı, tayin ve terfileri politik ve benzeri etkilerden arındırılarak sağlanmalıdır.

      TMMOB, kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, mimar ve şehir plancıları alımlarında geçerli olacak açık, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem oluşturulması için mücadele eder.

 

KAPİTALİZMİN DÜNYADAKİ EKONOMİK KRİZİ VE ÖZLÜK HAKLARINA ETKİLERİ

 

 

İŞSİZLİĞİN VE GÜVENCESİZLİĞİN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

9- TMMOB, sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarının bir gereği olarak, tüm mal ve hizmetlerin üretimi ve sonuçlarının denetiminin kamusal olması ve kamu kurumları tarafından sağlanması için yasama organına baskı oluşturur ve bu sayede işsiz üyeleri için kitlesel iş alanı oluşturulmasını da sağlar.

 

10- TMMOB, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Yasasındaki, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarını ve ücretini düzenleyen hükümlerde; işten çıkartılan her çalışanı kapsayacak şekilde, süre ve miktar olarak insanca yaşamaya yetecek kadar işsizlik ödeneğinin yeterli düzeyde olması için emek örgütleri ile birlikte etkin bir mücadele yürütür.

 

 

ÖZELLEŞTİRMENİN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

11- TMMOB, emperyalist bağımlılık ilişkilerinin bütün yönlerine karşı mücadeleyi; ülke kaynaklarına, bağımsız bir bilim ve teknoloji politikasına dayalı, planlı bir sanayileşme ve kalkınma hamlesinin örgütlenmesini savunur; özelleştirmeye karşı, geçmişte özelleştirilmiş kuruluşların yeniden kamulaştırılması içine alacak biçimde mücadele ederek kamu kesimi yatırımlarının sanayileşme ve kalkınmaya temel oluşturulması talebini etkinleştirerek sürdürür.

 

ÜCRETLİ VE İŞSİZ KADIN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

 

12- TMMOB kadın üyelerinin işe girme süreçlerinde yaşadıkları her türlü cinsiyetçi ayrımcılığa ve yaklaşımlara, çalışma yaşamında karşılaştıkları cinsiyetçi iş bölümüne karşı mücadele eder. Kadın üyelerinin eşdeğer işe eşit ücret alması için mücadele eder. İşyerlerinde kadınlara yönelik şiddet, taciz ve mobbing gibi kapsamı çok geniş baskı uygulamalarına karşı hukuk mücadelesi başlatır.

 

13- TMMOB, kadın üyelerin doğum ve emzirme izinlerinin en az bir yıl olması, ebeveyn izninden baba üyelerinin de yararlanması ve bu konunun yasallaşması, üyelerinin yoğun çalıştığı işyerlerinde kreş ve emzirme odası açılması için mücadele eder. Küçük işyerlerinde çalışan üyelerinin bulunduğu bölgelerde, işyerlerinin ortak bölgesel kreşler açmaları için mücadele eder. Kreş açılması için “çalışan kadın sayısı” ibaresi gibi kadın istihdamını kısıtlayıcı ifadelerin yasa metinlerinde “çalışan sayısı” olarak değiştirilmesi için diğer emek örgütleri ile beraber mücadele eder.

 

14- TMMOB, Oda ve Şube yönetim kurullarında kadın üyelerinin yer alması konusunda pozitif ayrımcılık uygular. Bu işleyişin kota uygulamaları gibi kurumsal bir biçime dönüşmesi için çalışmalar yapar.

 

15- TMMOB, İl Koordinasyon Kurulları (İKK)’nda, İKK Kadın komisyonlarının kurulmasını sağlar. Komisyonların eş güdümlü çalışmasını sağlayacak, çalışma plan ve programlarını TMMOB’ye taşıyacak TMMOB Kadın Sekreteryasını kurar.

 

ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN ASGARİ ÜCRET VE ÜCRET İLE İLGİLİ KARAR ÖNERİLERİ:

 

          16.1- Asgari ücret tüm emekçi kesimler için tek ve ortak olmalıdır, bunun dışındaki her türlü tarif sınıf bilincini zayıflatan bir rol üstlenecektir. Mühendislik için asgari ücret talebi, daha baştan sınıfı kendi içerisinde bölen bir taleptir. Bu talep asgari ücret olarak değil, taban ücreti, en az ücret ya da işkollarına ve işlevlerine göre uygun mühendislik ücretleri olarak formüle edilmelidir.

 

 

          16.2- Mühendis, mimar ve şehir plancıları meslek örgütleri ile birlikte tüm emekçilerin insanca yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı mücadelesine katılırlar. TMMOB, üyeleri olan emekçi mühendis, mimar ve şehir plancıların da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı için insanca yaşam ücretinin belirlenmesi mücadelesini diğer emek ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte verir. TMMOB ve bağlı odalar yasa ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi emekten yana değerlendirerek, ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret tespit eder ve uygulanması için çalışırlar.

 

   

DİĞER

15 KASIM 10.00-12.00

 

1- TMMOB mühendis, mimar sayısının Türkiye ihtiyaçlarının çok üstünde, hadsiz hesapsız artmasına, mühendis, mimar ve şehir plancılarından bir yedek işsizler ordusu yaratılarak düşük ücretler karşılığında çalışmak zorunda bırakılmalarına tepkisiz kalmamalı, YÖK’nun; mühendislik, mimarlık fakülteleri kontenjanlarını belirlerken, TMMOB’nden görüş alması konusunda mücadele yürütülmelidir.

 

 

 

2- TMMOB, mühendis, mimar, şehir plancılarının eğitiminin asıl olarak üniversite eğitimi ile sağlanacağını savunur. Yetkin, yetkili mühendislik ve belgelendirme faaliyetleri ve buna yönelik çalışmalar eğitimin yetersizliğinden, üniversitelerin yetersizliğinden, çok sayıda açılan üniversiteler ve bu üniversitelerde yetersiz teknik kadro, yetersiz eğitim koşullarıyla mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerinden temellendiği tespitinden yola çıkarak, mühendis, mimar, şehir plancılarının yetiştiği üniversitelerin, bilimsel, demokratik, özerk, katılımcı, planlamaya dayanan, halkın gereksinimleri ve çağdaş teknolojik gelişmeler temel alınarak; niteliği ve müfredatı geliştirilmiş,

aralarındaki eşitsizlikler ileri yönde giderilmiş, teknik elemanların, teknik eğitim gereksinimlerini yaşam boyu sağlayacak ve yalnızca kamusal bir hizmet verecek biçimde yeniden yapılandırılmasının mücadelesini verir. Bu konuda üniversitelerle birlikte, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla komisyonlar kurarak konunun taraflarıyla birlikte mücadele eder.

 

3- TMMOB, mesleğin gelişimi için üyelere vereceği seminer ve konferansların gelir getirici olmamasını ve yetkilendirme niteliği taşımayan bir katılım belgesi verilmesini savunur.

 

4- TMMOB; mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencilerinin stajları ücretli ve sigortalı hale getirmek için mücadele eder ve SGK primlerinin hizmet sürelerine sayılması için gerekli girişimlerde bulunur.

 

5- TMMOB, üniversitelerin ticarileştirilmesine karşı; demokratik, bilimsel ve özerk üniversite mücadelesini daha da öne çıkarır, akademisyenleri ve öğrencileri kapsayacak bir komisyon, kurul vb yapılanma ile sürece müdahil olur.

 

6- TMMOB; mühendis, mimar ve şehir plancılarının kişisel kariyer zorlamaları ile çalışma yaşamını rekabet ortamı olarak görmeleri yerine, kolektif bir üretimi emeği gören bir anlayışın geliştirilmesi için mücadele eder ve mesleki-teknolojik gelişmelerden haberdar olabilecekleri eğitim organizasyonlarının Odaları tarafından bedelsiz( veya sadece masrafları karşılayacak bir bedel ile) yapılmasını sağlar.

 

7- Odaların meslek içi eğitimleri işsiz mühendislere ücretsiz olarak verilir.

 

 

ÖRGÜTLENME

15 KASIM 13.00-17.00

 

1- TMMOB, Kamu çalışanı ve TSK’ da çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek odalarına üyeliğini isteğe bağlı kılan Anayasanın 135. maddesinde değişiklik yapılması ve üyeliğin zorunlu kılınması için çalışmalar yapar.

 

2- TMMOB yönetmeliğinde bulunan TMMOB işyeri temsilcilikleri hayata geçirilmelidir. Organize sanayi Bölgeleri(OSB)’nde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının örgütlenmesi için de TMMOB Bölge Temsilcilikleri İKK’ları bünyesinde kurulmalıdır. TMMOB işyeri ve bölge temsilciliklerinin İKK’ larda temsil mekanizmaları yaratılmalı. İller ve Türkiye bazında temsilciler kurulları oluşturulmalıdır

 

2.1- TMMOB işyeri temsilcilikleri, işyerlerinde yapılacak seçimlerle oluşturulmalıdır.

 

3- TMMOB, İKK’lar ve Odalar bünyesinde ücretli ve işsiz mühendisler bürosu kurar. Bu büro, üyelerinin iş bulmasına yardımcı olur, çalışma koşullarını takip eder.

 

4- TMMOB bünyesinde Oda gelirlerinden TMMOB Genel Kurulunun belirlediği oranda yapılan kesinti ile Dayanışma Fonu oluşturulmalıdır. Fona, üyelerden de gönüllülük esasına göre katkı sağlanmalıdır. Fon esas olarak çevreye, halka ve işçi sınıfına karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için baskıya uğrayan, işten atılan ve oda örgütlenmesi ve sendikalaşma mücadelesinde baskıya uğrayan meslektaşlarla dayanışmaya yönelmelidir.

 

5- TMMOB ve bağlı Odalar, ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının üyeliğini teşvik edici uygulamalar yapar. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için üyelik koşullarında; geriye dönük olarak istenen ait aidat miktarı üye olmayı engelleyici bir role sahiptir. TMMOB ve bağlı Odalar bu uygulamayı üye olunduğu andan itibaren aidat alınması yönünde düzenleyici çalışmalar yapar.

 

6- TMMOB’ye bağlı odalar işsiz kalan üyelerinden işsiz kaldıkları dönem boyunca aidat almaz.

 

7- TMMOB, 2010-2012 yıllarını örgütlenme dönemi ilan eder ve bir örgütlenme programını belirler; Odalar’da bu programı hayata geçirebilecek mekanizmaları kurar, işler hale getirir.

 

8- TMMOB, örgütlülüğünü geleceğe taşımak için, üyelerinin çoğunluğunu oluşturan ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının, TMMOB yapısı içindeki yönetim / yürütme / karar mekanizmaları içinde temsiliyetinin artırılması yönünde çaba sarf eder.

 

9- TMMOB, ücretli çalışan üyelerinin çalışma yaşamındaki sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi, üyelerinin diğer emekçi kesimlerle dayanışma ve birlikte mücadele bilincinin ve duyarlılığının oluşturulabilmesi için çalışır. Bu çalışmaları yürütebilecek “ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları” komisyonlarının TMMOB’ye bağlı odalar ve şubelerinde kurulur, illerde İKK bünyesinde eşgüdümleri sağlanır.

 

10- Mühendislik, mimarlık fakültelerinde TMMOB temsilcilikleri oluşturur. Bu temsilcilikler sendikal örgütlenmeye yardımcı olur, 50/d gibi hak kayıplarına karşı mücadele eder.

 

11- TMMOB ve Odalar, bir taraftan sınıfın birliğini zorlaştıran tüm farklılaşmalara karşı mücadele ederken, işçi sınıfının bir parçası olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işçilerle birlikte örgütlenmesi için girişimlerde bulunur. TMMOB, ücretli çalışan üyelerinin sendikalaşabilmesi için çalışmalar yürütür. Bunu sağlamak için sendikalar ve odalar arasında çalışma grupları veya kurullar oluşturarak sendikalaşmaya destek verir.

 

12- TMMOB, kendisine bağlı odalarda çalışan mühendis, mimar ve plancıların sendikalaşma bilincini geliştirici çalışmalar yapar. TMMOB’ye bağlı odalar toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamını, bünyesinde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarını içine alacak biçimde genişletir.

 

13- TMMOB,19 Eylül’ün, mühendis, mimar ve şehir plancıları ile Dayanışma Günü olarak ilan eder. Kutlanması için 19 Eylül’ü kapsayan 15 günlük süre boyunca özel bir çalışma yapar, mesleki dayanışmanın önem ve anlamını hatırlatmak amacıyla kitlesel etkinlikler, işyeri toplantıları, hak ve talep kampanyaları düzenler.

  

14- TMMOB, bilirkişilerin; odalarına üye olmalarının zorunlu hale getirilmesi için çalışma yapar.