14-15 Kasım 2009 – TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı

TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı

Tarih: 14-15 Kasım 2009
Yer: İTÜ Maçka Kampusu Mustafa Kemal Anfisi

Kurultay günleri, hazırlık çalışmaları çerçevesinde Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun ve Zonguldak illerinde yapılan yerel kurultaylarda oluşturulan karar önergeleri ile birlikte kurultay günlerinde kurultay karar önergeleri komisyonuna sunulan karar önergeleri tartışmaya açılarak oylanacak. Oylamada, oturumda karar alma sürecine katılanların (lehte, aleyhte ve çekimser olanların) toplamının 2/3 ü karar yeter sayısıdır. 2/3 ile kabul edilen öneriler kurultay kararına dönüşecek ve TMMOB’ne taşınacaktır. 2/3 çoğunluğu sağlayamayan karar önergeleri bir sonraki kurultaya taşınmak üzere TMMOB’ne iletilecektir.

 

KURULTAY PROGRAMI:

14 Kasım 2009

10.00 – 12.00 Açılış Konuşmaları

Erhan KARAÇAY Kurultay Düzenleme Kurulu Bşk.

Musa ÇEÇEN EMO Yönetim Kurulu Bşk.

Mehmet SOĞANCI TMMOB Yönetim Kurulu Bşk.

Dr. Gençay GÜRSOY TTB Merkez Konseyi Bşk.

Tayfun GÖRGÜN DİSK Genel Sekreteri

Sami EVREN KESK Genel Bşk.

12.00 – 13.00 Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen yasalar.

13.00 – 14.00 Ara

14.00 – 18.00 Çalışma Yaşamı

Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşulları

Kamu ve özel sektörde çalışan ücretli mühendis, mimar ve şehir

plancılarının özlük hakları ve iş güvencesi

Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve özlük haklarına etkileri

İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri

Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri

Ücretli ve işsiz kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma

yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri

Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari ücret ve ücret

15 Kasım 2009

10.00 – 12.00 Çalışma yaşamında karşılaşılan diğer sorunlar ve çözüm önerileri

12.00 – 13.00 Ara

13.00 – 17.00 Örgütlenme; TMMOB, sendikalaşma, diğerleri

17.00 – 18.00 Temenniler

18.30 Sonuç bildirisi

Oturumların başında yerel kurultay yapılan bölge temsilcileri 3’er dakikalık konuya ilişkin bölgelerinden çıkan karar önerileri ile ilgili bilgi vereceklerdir.

Kurultaya katılım açıktır.

Karar alma süreçlerinin katılımcıları ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarıdır.