TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kocaeli Yerel Kurultayı Sonuç Bildirgesi

17 Ekim 2009 tarihinde TMMOB Ücretli – İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kocaeli Yerel Kurultayı açılışı sonrasında kurultay sekreterine sunulan tek divan önergesi kurultay delegeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek Divan Başkanlığına Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yazman Üyesi H. Avni HAZNEDAROĞLU ve divan başkan yardımcılığına Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet AKDEMİR seçilmişlerdir.

Yerel Kurultay düzenleme kurulu adına H. Avni Haznedaroğlu konuşmuş ve yerel kurultayın hazırlanış sürecine ilişkin bilgileri kurultay katılımcılarına aktarmıştır. Hazırlık çalışmaları kapsamında 48 işyeri ve fabrika ziyareti gerçekleştirilmiş, 1000 adedin üzerinde kurultay broşürü dağıtılmış konuya ilişkin 7 adet ortak komisyon toplantısı düzenlenmiş, yerel kurultaya yönelik 100 adet afiş asılmış ve kurultay ilanı yerel gazetelerde 3 gün boyunca yer almıştır. Sonuç bildirgesinin sonunda yapılan hazırlık çalışmalarına ilişkin kronolojik sıra mevcuttur.  Çalışma gruplarının işyerlerinde, il temsilciliklerinde yapmış oldukları hazırlık toplantılarında ve komisyon çalışmaları sonucunda oluşan metinler ve karar tasarıları iki oturumda görüşülmüştür.

Kurultaya 98 katılımcı katılmış olup katılımcıların 80’i ücretli ve işsiz mühendis ve mimardan oluşmuştur. Ağırlıklı olarak makina mühendisleri odasından 48, elektrik mühendisleri odasından 28 mühendis katılımı gözlenmiştir. Katılımcılardan 9’u kadın mühendis ve mimarlardan oluşmuştur.

Kurultay boyunca tüm karar tasarıları üzerine 29 konuşmacı söz alarak konuya ilişkin deney ve birikimlerini paylaşmış düzenleme kurulunun sunmuş olduğu önergelerle ilgili düşüncelerini söylemiş ve bunların yanı sıra yeni önergeler de sunmuşlardır. Yine iki mühendislik öğrencisi de söz alarak yerel kurultaya katkıda bulunmuştur.

Her oturumda gerçekleştirilen sunumlar, tartışmalar ve yeni önergeler kurultay katılımcılarının oylarına sunularak Kocaeli yerel kurultayının eğilimi ortaya çıkarılmıştır.

Bu oylama sunucu;
1.Birinci oturumda yer alan toplam 10 adet karar tasarısının OY BİRLİĞİ ile kabulüne,
2.İkinci oturumda yer alan toplam 13 adet karar tasarısının OY BİRLİĞİ ile kabulüne, karar verilmiştir.
Karar taslaklarının tartışılarak merkez kurultaya sunulacak olan karar önergelerinin oluşturulmasından sonra kurultay değerlendirmesinin, sonuç bildirgesinin oluşturulması ve kararların düzenlenmesi için aşağıda yer alan isimlerden oy birliği ile komisyon oluşturulmuştur.

1.H. Avni HAZNEDAROĞLU (Divan)
2.Mehmet AKDEMİR (Divan)
3.Selçuk KARSTARLI
4.M. Arif KOŞAR
5.Z. Tuğçe ÖZCAN

TMMOB Ücretli – İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kocaeli Yerel Kurultayı Divanı

ÜCRETLI MÜHENDIS, MIMAR VE ŞEHIR PLANCILARININ; ÇALIŞMA YAŞAMI, ÖZLÜK HAKLARI VE ÖRGÜTLENMESI

Kararlar

1.TMMOB üyelerinin aileleri ile birlikte insanca yaşaması için beslenme, barınma, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim sosyal-kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücrete kavuşmaları için asgarî ücretin çalışanın aile fert sayısına bağlı olarak asgarî yaşam indeksi üzerine çıkarılması için tüm emek örgütleri ile ortak mücadele yürütür,

2.Yaklaşık 120 yıl önce kazanılmış bir hak olan günlük 8 saatlik çalışma süresi ve bilim ve teknikteki ilerlemeler gibi emek verimliliğindeki artışı gözönünde bulundurarak TMMOB mühendis mimar ve şehir planlamacıların içinde bulunduğu tüm çalışanlar için çalışma süresinin 35 saat/hafta olması talebiyle mücadele eder.

3.Fazla mesailerin tespit edilmesi ve karşılığının ödenmemesi durumunun engellenmesi için çalışmalar yürütür.

4.TMMOB; İKK bünyesinde ve ihtiyaç tespit edilen TMMOB birimlerde, hukuk birimleri kurarak iş yaşamlarında karşılaşılan hak gasplarına karşı üyelerinin haklarını savunmak  için hukuksal mücadele yürütür. TMMOB hukuk birimi aracılığı ile üyelerini hukukî konular ve hakları konusunda bilinçlendirecek faaliyetleri yürütür. Hukuk birimleri ihtiyaca cevap verecek biçimde organize edilir, ve gerekli istihdam uygun nitelikte personelle sağlanır.

5.İşsiz kalan mühendis mimar ve şehir plancıları ve tüm çalışanlara işsiz kaldıkları süre boyunca başka koşul aranmaksızın devlet tarafından işsizlik maaşı bağlanması için TMMOB mücadele yürütür. Mühendis mimar ve şehir plancılarının istihdamının artırılması yönünde kamuoyunu bilgilendirir ve bu konuda işsizliğe karşı çalışmalar yürütür.

6. Mühendis mimar ve şehir plancıları çalışma yaşamında, ücretsiz izin, fazla mesai ücreti ödenmemesi, mobbing, sigorta primlerinin eksik yatırılması, izinlerini planlayamaması gibi hak kayıpları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle TMMOB, ücretli çalışan mühendis mimar ve şehir plancıların sendikalarda örgütlenmelerini destekler, bunun için sendikalar ve diğer emek örgütleriyle ile ortak bilinçlendirme ve örgütlenme çalışmalar yürütür, bu konuda örnek tavırlar sergiler.

7.Üyelerimiz tıpkı tüm çalışanlar gibi emeklilik sonrasında büyük bir gelir kaybına uğramaktadır.  Bu nedenle TMMOB diğer toplumsal kesimler ile birlikte emeklilerin insanca yaşayabileceği bir sosyal güvenlik sistemi için mücadele eder.

8.TMMOB toplumdaki tüm engellilerin ve engelli üyelerinin insanca yaşama ve çalışma hakkı için mücadele yürütür.

9.TMMOB mühendis mimar ve şehir plancıları  birbirleri arasındaki eşitsizliğin önlenmesine yönelik, meslekî kastlaşmaya karşı çalışmalar yürütür.

10.Yerel kurultay sonuç bildirgesini içeren bir broşürün yayınlanarak Kocaeli yerelinde TMMOB üyelerine dağıtılmasının TMMOB Kocaeli İKK gündemine taşınmasına karar verildi.

EKONOMİK KRİZİN, ÖZELLEŞTİRMELERİN, İŞSİZLİK VE GÜVENCESİZLİĞİN; İŞSİZ VE ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARINA ETKİSİ
VE
EKONOMİK KRİZİN, ÖZELLEŞTİRMELERİN, İŞSİZLİK VE GÜVENCESİZLİĞİN; KADIN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARINA ETKİSİ

Kararlar:

1- TMMOB; herkese iş ve herkese çalışma hakkının kullanımı için diğer emek örgütleri ile birlikte mücadele yürütür.

2- Özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarına son verilmeli, eğitim, sağlık, enerji, haberleşme, barınma, gıda ve su gibi temel hizmet alanları ve kamusal denetimler piyasa alanından çıkarılmalıdır. Halkın bu hizmetlere erişiminin güvence altına alınması amacı ile kamulaştırılması için TMMOB diğer emek örgütleri ile beraber mücadele eder.

3- Kriz döneminde meşrulaştırılmak istenen işten atma, ücretsiz izin, ücret düşürme vb. uygulamalara karşı TMMOB diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

4- TMMOB, işverenlerin şimdiye kadar uygulamakta tereddüt ettiği, ancak krizle birlikte giderek yaygınlaşan; emekçilerin başka bir işyerinde çalıştırılarak işyerinin belirsizleştirilmesi, çalışanların kiralanması ve son olarak hükümetin gündemine gelen “istihdam büroları” gibi esnek çalışma uygulamalarına karşı mücadele eder.

5- TMMOB işsiz kalan Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarına daha kolay ulaşmanın yollarını oluşturmalı, destek amaçlı çalışmalarını kurumsallaştırmalı ve yaygınlaştırmalıdır.

6- Üyelerimizin yoğun çalıştığı işyerlerinde, OSB ve Sanayi sitelerinde kreşlerin açılması sağlanmalıdır. Özellikle OSB’lerde ortak bölgesel kreşlerin oluşturulması ve bu hizmetin kamusal ücretsiz hizmet olarak sağlanması gerçekleştirilmelidir.

7- Kreş açılması için “çalışan kadın sayısı” ibaresi örneğinde olduğu gibi kadın istihdamını kısıtlayıcı ifadelerin yasa metinlerinde “çalışan sayısı” olarak değiştirilmesi sağlanmalıdır. İşyerlerinde kreş kurulması gerekliliği olarak çalışan sayısının 100’den fazla olması şartı kaldırılmalı, küçük işyerlerinde çalışanların çocuklarının eğitim ve barınma sorunlarını karşılamak için yaşam bölgelerinde kamusal ücretsiz kreş hizmeti verilmelisi sağlanmalıdır.

8- Kadın çalışanların doğum ve emzirme izinleri en az bir yıl olmalı, baba üyelerimizin de ebeveyn izni kullanabilmeleri konusunda çalışmalar yapılmalı ve yasallaştırılmalıdır.

9- Kadın üyelerimizin hamilelik süreçlerinde verimli olamayacağı düşünülerek, iş güvencelerine sermaye tarafından yapılan bu ve buna benzer cinsiyetçi saldırıların ortadan kaldırılması konusunda yasal düzenlemeler yapılması için gerekli mücadeleler verilmeli kadın emeği insan emeği olarak güvence altına alınmalıdır.

10- Eğitim hakkı en doğal insan hakkıdır. TMMOB bu nedenle herkese eşit ve ücretsiz eğitimin sağlanması için çalışmalı. Üniversite eğitiminin piyasalaştırılmasına karşı bilimsel-demokratik özerk üniversite talebini yükseltmelidir.

11- Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Fakülte ve Bölümleri ülke ihtiyaçları tespit edilerek bir planlama ışığında açılmalıdır. TMMOB’nin oluru olmadan hiçbir Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Fakülte ve Bölümlerinin açılmaması kaynakların mevcut okulların maddi ve fiziki koşullarının iyileştirilmesinde kullanılması sağlanmalıdır.

12- Mühendislik Mimarlık ve şehir Plancılığı öğrencilerinin stajları ücretli ve sigortalı hale getirilmeli. SGK primlerinin hizmet sürelerine sayılması için gerekli girişimlerin TMMOB tarafından yapılması sağlanmalıdır.

13- Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının kişisel kariyer zorlamaları ile çalışma yaşamını rekabet ortamı olarak görmeleri yerine, kolektif bir üretimi emeği gören bir anlayışın geliştirilmesi; mesleki-teknolojik gelişmelerden haberdar olabilecekleri eğitim organizasyonlarının meslek odaları tarafından bedelsiz (veya sadece masrafları karşılayacak bir bedel ile) yapılması sağlanmalıdır.