TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları İstanbul Yerel Kurultayı Sonuç Bildirgesi

 

 

TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI

 

İSTANBUL YEREL KURULTAYI

 

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

 

Kurultay Yer ve Zamanı          : Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum               

                                                 17 Ekim 2009  Saat:10.00-18.30

 

Yöntem                                   : Yerel Kurultay divanının oluşturulmasının ardından

  Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Erhan KARAÇAY’ın açılış

  konuşmasını yapmış ve açılış konuşmasının ardından

  katılımcılara söz verilmiştir.

  Yerel Kurultay forum formatında gerçekleştirilmiştir.                                                                                     

 

Divan                                      : Mustafa ŞİMŞEK

                                                 Erhan KARAÇAY                               

            

 

Açılış konuşmalarında;

Toplantının amacının 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde yapılacak kurultaya hazırlık olarak gerçekleştirilen bölgesel bir kurultay olduğu, mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi ve karar önergeleri halinde merkezi kurultaya taşınması olduğu ifade edildi.

Yerel kurultay öncesi yapılan hazırlık toplantıları, kurultaya katılım ve karar alma şekli, Merkezi Kurultayın amacı ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

 

Kurultay hazırlık çalışmaları kapsamında

Üniversite çalışanı mühendis, mimar ve şehir plancıları ile 30 Mayıs 2009

Kamu Çalışanı mühendis, mimar ve şehir plancıları ile 13 Haziran 2009

Özel Sektör çalışanı ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları ile 26 Eylül 2009 tarihlerinde hazırlık toplantıları yapıldı.

Hazırlık toplantılarına yönelik olarak Dudullu OSB, Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi toplantıları, kurultay yürütme kurulu şubeler ortak toplantısı ve odaların üyeleri ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

 

Kurultay, üniversite çalışanı, kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, emekli, işsiz ve öğrencilerden oluşan 248 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar karar önergelerini sözlü ve/veya yazılı olarak ifade ettiler.

 

 

KARAR ÖNERGELERİ

 

 • Kamu kuruluşlarında işe girişte yaş sınırı kaldırılmalıdır.
 • TMMOB öncelikle İş Kanununun öngördüğü haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırının uygulanmasına yönelik yaptırımlar uygular ve bu çalışma saatlerinin yasal sınıra indirilmesi için mücadele eder.
 • TMMOB, insanca yaşamak, sosyal ve kültürel gelişim sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini temin etmek için, ücret kaybı olmaksızın günlük çalışma saatinin 6 saate, haftalık çalışma saatinin en fazla 35 saate indirilmesi için diğer emek örgütleri ile beraber mücadele eder.
 • TMMOB, her dört kişiden birinin işiz olduğu ülkemizde, çalışma saatlerinin dörtte bir oranında indirilerek işsizlik sorununun ortadan kaldırılması için mücadele eder.
 • Özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği vb başlıklarda gerçekleştirilen eğitimlerin ardından ilgili alanlarda yeni mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamı yerine işyerinde çalışan meslektaşlara yeni sorumluluklar yüklenmektedir.

TMMOB, özel sektörde çalışan üyelerine görev tanımlarının dışında yüklenen sorumluluklar karşısında çalışma yürütür, iş kollarındaki bu görev tanımlarını belirler ve bu konuda gerekli denetimi yapar.

 • TMMOB, meslek alanını düzenleyen yetkili kurum olarak mühendislerin çalışma standartlarını ve şartlarını belirleyen bir tip sözleşme hazırlar ve oda üyelerinin bu koşullar ile çalışabilmesi için hukuki, toplumsal baskı oluşturur. Sözleşmelerde mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş tanımlarının, görev ve yetkilerinin açık olarak belirlenmesini sağlar.
 • TMMOB, güvencesiz ve esnek (taşeron, sözleşmeli) çalıştırma biçimlerine karşı mücadele eder.
 • Üniversitelerde iş güvencesi rekabetin önündeki en önemli engeldir anlayışıyla 2547 sayılı kanunun 50D maddesi uygulanıyor ve yüksek öğrenimi biten araştırma görevlisi işini kaybediyor. TMMOB diğer emek örgütleri ile birlikte üniversitelerde iş güvencesini savunur.
 • TMMOB, başta akademisyenler olmak üzere üniversite çalışanlarının tümüne koşulsuz iş güvencesi sağlanmasını savunur, bu çerçevede iş güvencesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele eder, bu konuda emek örgütleri ile ve demokratik mesleki kitle örgütleri ile birlikte ortak mücadele etmek ilkesini benimser.
 • TMMOB, iş güvencesinin kapsamının tüm ücretli çalışanlara genişletilmesi, işverenlerin her türlü keyfi işten çıkartması karşısında buyurucu işe iadeyi içermesi, işverenlerin işçinin dava süresince işsiz kaldığı bütün sürenin ücretinden tüm malvarlığı ile sorumlu olması, bu ödemenin işveren tarafından yapılmadığı durumlarda devlet tarafından yapılması için mücadele eder.
 • TMMOB, işsizlik sigortasının tüm ücretli çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi, süre ve miktar olarak işsizlerin insanca yaşamasına yetecek seviyede olması için mücadele eder.
 • TMMOB, İKK’ları bünyesinde işsizlikle mücadele büroları kurar. Bu bürolar üyelerinin iş bulmasına yardımcı olur.
 • TMMOB bünyesinde Oda gelirlerinden TMMOB Genel Kurulunun belirlediği oranda yapılan kesinti ile Dayanışma Fonu oluşturur. Fona üyelerden de gönüllülük esasına göre katkı sağlanır. Fon esas olarak çevreye, halka ve işçi sınıfına karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için baskıya uğrayan, işten atılan meslektaşlarla; oda örgütlenmesi ve sendikalaşma mücadelesinde baskıya uğrayan meslektaşlarla dayanışmaya yönelir. Dayanışma Fonu TMMOB Yönetim Kurulunun görevlendireceği 2, Odalardan belirlenecek 5 kişi olmak üzere 7 kişiden oluşan bir Fon Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Fon Yürütme Kurulu periyodik raporlarla fonun kullanımı konusunda üyeleri bilgilendirir. Fon yönetimi TMMOB Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
 • TMMOB, emperyalist bağımlılık ilişkilerinin bütün yönlerine karşı mücadeleyi, ülke kaynaklarına, bağımsız bir bilim ve teknoloji politikasına dayalı, planlı bir sanayileşme ve kalkınma hamlesinin örgütlenmesini savunmayı, özelleştirmeye karşı ve geçmişte özelleştirilmiş kuruluşların yeniden kamulaştırılması için mücadeleyi, kamu kesimi yatırımlarının sanayileşme ve kalkınmaya temel oluşturulması talebini etkinleştirerek sürdürür.
 • TMMOB, sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarının bir gereği olarak, tüm mal ve hizmetlerin üretimi ve sonuçlarının denetiminin kamusal olması ve kamu kurumları tarafından sağlanması için yasama organına baskı oluşturur ve bu sayede işsiz üyeleri için kitlesel iş alanı oluşturulmasını da sağlar.
 • TMMOB, kadın üyelerinin işe girme süreçlerinde yaşadıkları her türlü cinsiyetçi ayrımcılığa ve yaklaşımlara, iş hayatlarında karşılaştıkları cinsiyetçi iş bölümüne karşı mücadele eder.
 • TMMOB, eşit işe eşit ücret mücadelesini sürdürür, aynı işi yapan kadın üyelerin erkek üyelerden daha düşük ücrete çalıştırılması ile mücadele eder.
 • TMMOB, üyelerinin yoğun çalıştığı işyerlerinde kreş ve emzirme odası açılması için mücadele eder. Küçük işyerlerinde çalışan üyelerinin bulunduğu bölgelerde işyerlerinin ortak, bölgesel kreşler açmaları için mücadele eder. Kreş açılması için, çalışan kadın sayısı ibaresinin çalışan sayısı olarak değiştirilmesi için diğer emek örgütleri ile beraber mücadele eder.
 • TMMOB, kadın üyelerin doğum ve emzirme izninin en az bir yıl olması için çeşitli çalışmalar yapar. Doğum izninin yalnız kadınlara yönelik değil, aynı zamanda baba üyelerinin de bu haktan yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yapar ve bunun yasalaşması için mücadele eder.
 • TMMOB, işyerlerinde kadınlara yönelik şiddet, taciz ve mobbing gibi kapsamı çok geniş baskı uygulamalarına karşı hukuk mücadelesi başlatır.
 • TMMOB, Oda ve Şube yönetim kurullarında kadın üyelerin yer alması konusunda pozitif ayrımcılık yapar. Kota uygulaması getirecek bir çalışma yapar.
 • TMMOB, İKK’larda kadın komisyonları kurulmasını sağlar.
 • TMMOB, özel sektördeki ücret dengesizliğini gidermek amacıyla iş kollarına sınıflarına veya yapılan iş değerlerine göre üyeleri için en az ücret tanımlamasını belirtir ve bu konuda çalışmalar yapar.
 • Asgari ücret; tüm emekçi kesimler için bir tane olmalıdır, bunun dışındaki her türlü tarif sınıf bilincini zayıflatan bir rol üstlenecektir. Mühendis için asgari ücret talebi, daha baştan sınıfı kendi içerisinde bölen bir taleptir. Bu talep asgari ücret olarak değil, taban ücreti, en az ücret ya da işkollarına ve işlevlerine göre uygun mühendislik ücretleri olarak formüle edilmelidir.
 • TMMOB, diğer emek örgütleriyle beraber, gerçek bir asgari ücretin saptanması çalışmalarına katılır. Bunun sonuçlarını, başta kendi örgütlenme yapısında olmak üzere, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı çalışma alanlarında da uygulanmasını sağlamak için çaba harcar, takibini yapar.
 • TMMOB, tüm Türkiye’de insanca yaşamın olanaklı kılınabilmesi için ortak bir asgari ücret mücadelesini tüm emek örgütleriyle ortak olarak yürütür; kendi üyelerine yönelik olarak “asgari ücret ” belirler ve bunun için mücadele eder.
 • TMMOB, mühendislikte standart oluşturur, asgari mühendislik hizmet ücretini belirler.
 • Mühendis, mimar ve şehir plancıları ile meslek örgütleri tüm emekçilerin insanca yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı mücadelesine katılırlar. TMMOB, üyeleri olan emekçi mühendis, mimar ve şehir plancıların da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı için insanca yaşam ücretinin belirlenmesi mücadelesini diğer emek ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte verir.

TMMOB ve bağlı odalar yasa ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi emekten yana değerlendirerek, ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret tespit eder ve uygulanması için çalışırlar.

 • Tüm Odalar ana yönetmeliklerinde ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretine yer verirler. Odalar tarafından belirlenecek asgari ücret, TMMOB’nin belirlediği mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretinin altında olamaz.
 • TMMOB, yetkin, yetkili mühendislik ve belgelendirme faaliyetleri ve buna yönelik çalışmaların; eğitimin yetersizliğinden, üniversitelerin yetersizliğinden, çok sayıda açılan üniversiteler ve bu üniversitelerde yetersiz teknik kadro, yetersiz eğitim koşullarıyla mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerinden temellendirildiği tespitinden yola çıkarak, eğitim süreci ve üniversitelerde yeniden yapılandırma mücadelesine öncelik verir.
 • Zorunlu stajların muhatabı üniversiteler olmalıdır. Zorunlu staj süresince sosyal güvence sağlanmalı ve stajyere emeğin karşılığı olan bir ücret ödenmelidir. TMMOB, üniversiteler ile birlikte staj süreçlerini kontrol eder denetim komisyonları oluşturur, staj konusunda müdahil olur.
 • TMMOB, emeklilik ile ilgili düzenlemeler kapsamında, emeklilik yaşının 65 olmasına karşı mücadelede, emek ve meslek örgütleri ile birlikte insanca yaşanabilecek bir emeklilik sürecinin mücadelesini verir.
 • Mühendislerin yaşadığı en önemli sorunların temelinde Türkiye’nin bağımlı sermaye sınıfları iktidarı bulunmaktadır. Sorunların çözümüne işçi sınıfının ve diğer emekçi sınıfların ortak mücadelesi ile ulaşılacaktır.

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı, bütün meslektaşları bu anlayış etrafında birleşmeye, TMMOB ve odalarımızı da bütün mühendisleri bu anlayış etrafında bir araya getirmeye çağırır.

 • TMMOB ve Odalarımız, bir taraftan sınıfın birliğini zorlaştıran tüm farklılaşmalara karşı mücadele ederken, diğer taraftan işçi sınıfının ideolojik bütünlüğünün sağlanması açısından, işçi sınıfının bir parçası olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işçilerle birlikte örgütlenmesi için girişimlerde bulunur.
 • TMMOB, mesleğin gelişimi için üyelere vereceği seminer ve konferansların gelir getirici olmamasını ve yetkilendirme niteliği taşımayan bir katılım belgesi verilmesini savunur.
 • TMMOB, mal ve hizmetlerin ve de bunların üretiminin halkın sağlığı ve güvenliği temel alınarak kamu eliyle denetlenmesi için mücadele eder. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının işsiz, buna karşılık denetiminde tamamen başıboş olduğu koşullarda, mühendis, mimar ve şehir plancılarının yalnızca denetim amacıyla merkezi ve yerel kamusal denetim birimlerinde, derhal kitlesel biçimde istihdam edilmesi için mücadele eder.
 • TMMOB, mesleki deneyimin belgelendirilmesi, mesleki yetkinlik belgelendirilmesi, yetkin, yetkili, uzman mühendislik gibi mühendis emeğini ucuz işgücü haline getirecek, üyeleri arasında bir eşitsizlik ve rekabet yaratacak tüm uygulamalara karşı etkin mücadele sürdürür.
 • TMMOB, özellikle kriz dönemlerinde yaşanan işten çıkarmalarda veya hak gaspları karşısında, İKK’lar bazında üyelerinin başvurabileceği hukuk büroları kurar veya bu amaçla bünyesinde avukat istihdam eder.
 • TMMOB’ne bağlı bütün odalarda ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları komisyonları kurulmalı ve bunun tavanında da İKK’na bağlı bir komisyon oluşturulmalıdır.
 • TMMOB, bilimsel, demokratik ve özerk üniversite mücadelesi içinde aktif rol alır, akademisyenleri ve öğrencileri kapsayacak bir komisyon, kurul vb yapılanma ile sürece müdahil olur.
 • TMMOB’nin bütün odalarında ve şubelerinde örgütlenme kadroları bulunur, bu kadrolar; işyeri temsilcilikleri ile kurulacak örgütlenme komisyonları ile ücretli çalışan ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları komisyonları ile koordinasyon içinde çalışır.
 • TMMOB, 2010-2012 yıllarını örgütlenme dönemi ilan eder. Bu örgütlenme döneminde, TMMOB kendi yapısal sorunlarını da “bu örgütlenme yılında, bu mücadele programı nasıl bir TMMOB yapısı ile hayata geçirilebilir” sorusunu tartışır ve buna uygun şekilde kendi mekanizmalarını hayata geçirir.
 • TMMOB, örgütlülüğünü geleceğe taşımak için, üyenin çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının, TMMOB yapısı içindeki yönetim / yürütme / karar mekanizmaları içindeki temsiliyetinin artırılması gerekir. TMMOB, Oda tüzük ve yönetmeliklerinin bu “temsiliyeti” sağlayacak biçimde değiştirilmesi için çalışmalar yapar.
 • TMMOB, işsiz mühendis, mimar, şehir plancılarına yönelik bir yapı ya da “İşsizlik Bürosu” kurarak; mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamına ilişkin gelişmeleri izleri, TMMOB örgütlülüğüne ve diğer emek örgütlerine veriler sunar, bu veriler üzerinden politikaların örgütlenmesine hizmet eder.
 • TMMOB, İKK bazında iş hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlarla desteklenen ve üyeler arasında duyurusunun yaygın bir şekilde yapıldığı hukuksal destek bürosu oluşturur.
 • Odaların, kendi bünyelerinde veya TMMOB ile ortak oluşturacakları düzenli bir iş hukuku eğitimi gerçekleştirilir ve mezun olup odaya kayıt olan bütün üyelerin ücretsiz olarak bu eğitime katılımı sağlanır.
 • Mobbing; dediğimiz taciz olayı yavaş yavaş ve sistematik yürütülen ve uygulanan kişiyi çok yıpratıcı olan bir süreç, bu nedenle mobbing uygulaması ile karşılaşan kişilere bu konuda uzman bir ekip tarafından psikolojik destek verilir ve bu destek hukuksal destek ile paralel yürütülür.
 • TMMOB, işyeri temsilcilikleri, işyerlerinde yapılacak seçimlerle oluşturulur.
 • TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancılarının dar mesleki bakışlardan kurtarılıp kendi içlerinde ve diğer emekçilerle birliğinin sağlanması için; işyeri temsilciliklerini hayata geçirir. Ayrıca sanayi bölgelerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları için de TMMOB bölge temsilciliği örgütlenmesi hayata geçirilir. İllerde; TMMOB, işyeri ve bölge temsilcilikleri kurmak ve örgütlemek için İKK’ları bünyesinde ortak birimler oluşturulur, temsilcilikler İKK’larının koordinasyonunda çalışır ve İKK’larında temsil mekanizmaları kurulur. İllerde ve Türkiye genelinde işyeri ve bölge temsilcileri kurulları oluşturulur.
 • TMMOB’ne bağlı Odalar, işsiz kalan üyelerinden işsiz kaldıkları dönem boyunca aidat almaz.
 • TMMOB, İKK bünyesinde kadrolu avukat istihdamı ile hukuk birimleri kurar. Bu hukuk birimi; ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş hayatında karşılaştıkları ekonomik, sosyal, cinsiyet ayrımcılığı ve kültürel sorunların çözümü ile birlikte, meslek etiği, iş güvenliği, çevre ve halk sağlığı vb konularda iş yerlerinde baskıya maruz kalan, mobbing ve tacize uğrayan üyeleri için hukuk mücadelesini sürdürür.
 • TMMOB ve bağlı Odalar, ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının üyeliğini teşvik edici uygulamalar yapar. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için üyelik koşullarında istenen geriye dönük olarak, son beş yıla ait aidat miktarı üye olmayı engelleyici bir role sahiptir. TMMOB ve bağlı Odalar, bu uygulamayı üye olunduğu andan itibaren aidat alınması yönünde düzenleyici çalışmalar yapar.
 • TMMOB, mühendislerin toplu sözleşmelerde kapsam dışı bırakılmasına karşı mücadele verir ve buna öncelikle kendi personelinin üye olduğu sendikalardan başlar.
 • TMMOB, bütün mühendislerin çalışma ortamında ilgili sendikada diğer işçi sınıfıyla beraber örgütlenmesi gerektiğinden hareketle, bir model olarak; ilgili sendika ile ortak çalışarak, kendi bünyesinde çalışan bütün teknik elemanların sendikalaşması için kampanya başlatır.
 • TMMOB, sendikalaşma düzeyinin oldukça düşük olduğu özel sektörde çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının sendikalaşması konusunda etkin bir mücadele verir.
 • TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancılarının, işçi sınıfının ayrılmaz bir parçası olarak ortak sendikal mücadeleye katılmalarının sağlanması için bu fikrin mühendisler arasında yayılabileceği mücadele araçlarının tanımlar. Bu kapsamda üyelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara ağırlık verir
 • TMMOB, sendikal örgütlenmenin yapılabileceği ya da zaten bir sendikalaşmanın mevcut olduğu işyerlerinde çalışan üyelerinin sendikalaşabilmesi için çalışmalar yürütür. Bunu sağlamak için sendikalar ve odalar arasında eşgüdüm kurulları oluşturarak sendikalaşmaya destek verir.
 • TMMOB ve bağlı Odalar, mühendis, mimar ve şehir plancılarının sendikal mücadelesinin yürütülebilmesi için mevcut ilerici sendikalarla ortak çalışma grupları oluşturur. Ücretli teknik elemanların toplu iş sözleşmelerinde kapsam dışı tutulma uygulamasına karşı mücadele eder. Teknik elemanların işyerlerindeki diğer çalışanlardan farklı olabilecek özgül sorunlarının çözümü için sendikalar içinde teknik eleman masaları kurulmasını teşvik eder, gerektiğinde buralarda temsilci bulundurur.
 • İKK organizasyonu, şu anki yapısı ile ihtiyaçlara cevap veremiyor, yeniden yapılandırılmalı ve bünyesinde oluşturulacak örgütlenme komisyonu aracığı ile ücretli çalışan ve işsiz üyeler ile TMMOB arasında organik bağ oluşturmalıdır.
 • TMMOB, bütün odalarda ve şubelerde ücretli ve işsiz mühendisler komisyonları kurar ve bu komisyonları, İKK düzeyinde, merkezi bir yapıda birleştirir.
 • TMMOB’ne bağlı Odalarda, örgütlenme için mühendis personel istihdam eder.
 • TMMOB’ne bağlı Odalar, meslek içi eğitimleri işsiz mühendislere ücretsiz olarak verir.
 • TMMOB ve bağlı Odalar, taşeronlaşma karşısında iş güvencesini koruyan ciddi bir mücadele yürütür, bu konuda üyeleriyle birlikte platformlar oluşturarak bu sorunlara çözüm arayışı içinde olur.
 • TMMOB, sendikalar yasasındaki kısıtlar veya fiili durum nedeni ile sendikal örgütlenmenin yapılamadığı özellikle küçük ve orta ölçekli işyerlerinde üyesi olan mühendislerin ekonomik ve demokratik hakları için mücadele eder.
 • TMMOB, 19 Eylülü kapsayan 15 günlük süre boyunca mesleki dayanışmanın önem ve anlamını hatırlatmak amacıyla kitlesel etkinlikler, işyeri toplantıları, hak ve talep kampanyaları düzenler.
 • TMMOB ve bağlı Odalar, kongre, kurultay, sempozyum vb tüm etkinliklerin bir bölümünü, o etkinliğin hitap ettiği sektörde çalışan ücretli ve işsiz teknik elemanların sorunlarına ayırır.