TMMOB Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi 46. Dönem Seçimi Değerlendirmesi – MDTH

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 46. Dönem Genel Kurulu ve seçimleri 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde tamamlanmıştır. Bu dönem seçimlerde Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi’yle (MDTH) birlikte uzun yıllardır şube yönetiminde olan Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar, seçime sayılı günler kala yaşadığı ayrışma sebebiyle iki farklı liste olarak katılmıştır. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ise yaklaşık 1000 oy ile koyu mavi liste seçimi kazanmıştır. Kendilerini tebrik ediyor; geçmiş dönemlerdeki kapsayıcılıktan uzak çalışma anlayışının reddedilerek üyelerini etkinliklere olduğu kadar komisyon, komite ve danışma kurullarına davet eden, örgütlenme süreçlerinin parçası yapan, meslektaşlarımıza çalışma alanları zemininde örgütlenmeyi temel gündem maddesi yapan bir anlayışla yaklaşmalarını diliyoruz.

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi olarak, sadece genel kurula yönelik değil, 2 yıllık çalışmamızda her vesile ile öne çıkardığımız başlıkların genel kurul sürecinde liste çıkaran ÇDTM listeleri tarafından da sahiplenilmesi; yıllardır es geçilen, yer yer popülist bulunan söylemlerin programlara alınmasını olumlu birer adım olarak görüyoruz. Yine her fırsatta dile getirdiğimiz yapılmayan genel üye toplantılarının, işlevini kaybeden danışma kurullarının bu kadar yıl sonra çalışma programlarına alınması ve genel kurul önergeleri ile de gündeme gelmesi sevindirici olmakla birlikte, söylemlerin gerçekliği 46. Dönem içerisinde yaşanıp görülecektir. Bugünden bakıldığında MDTH, genel kurul sürecinde üyeye ulaşma yöntem ve pratikleri dahil “30 yıllık” birikime katkı sağlamış, daralmış yapıların dahi yüzünü üyeye dönmesini zorunlu kılmıştır.

46. Dönem seçimlerindeki oy dağılımı yaklaşık 1000 oy ile Koyu mavi ÇDTM listesini 1. Sıraya, Açık mavi ÇDTM listesinin yaklaşık 700 oy ile 2. Sıraya; MDTH olarak bizi yaklaşık 400 oy ile 3. Sıraya yerleştirmiştir.

Oy oranları genel kurula katılan üyelerimizin iradesini yansıtmakla birlikte, biz başarı ve başarısızlığımızı genel kurul süreçlerine katabildiğimiz / katamadığımız meslektaşlarımız üzerinden değerlendiriyoruz. Genel kurul öncesi süreçte “üye ol, sahiplen, dayanışma kazansın” üst başlığı ile yaptığımız çağrılar yönetimi hedeflemekten çok genel kurulun sahiplenilmesi ve seçimlere katılımın arttırılması hedefiyle yapılmıştır. Ancak mevcut yönetim anlayışının örgütlenme hedefinin olmaması sebebiyle bu çağrılar sadece bizim çabamızla sınırlı kalmış, ağırlıklı olarak ise seçim gününe çağrılar yapılmıştır. Sonuç olarak genel kurula katılım %1 oranında, seçimlere katılım %9 oranında gerçekleşmiştir.

Şube Profili ve Seçim Sürecine Katılım

45. Dönem raporunu incelediğimizde “31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin toplam 24.012 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin 11.042’si (% 46) kadın, 12.970’i (% 54) erkektir. Ancak 2018-2019 yıllarında yapılan ilk kayıtlarda 1227 kadın (% 51,53), 1154 erkek (%48,47) üyenin odamıza kaydolduğu, kadın oranının erkek oranından fazla olduğu gözlenmektedir.”

Çalışma raporunu referans aldığımızda seçimden önce son bir yılda odaya kayıt yaptıran mimar sayısı toplam 2.381 iken, son seçimlere oy kullanmaya gelen mimar sayısı yaklaşık 2.200 civarında olması, üyelerin sadece %10’unun tamamının iradesini temsil etmesi anlamına gelmektedir. Bir önceki dönem şube seçimlerine katılım neredeyse 2 kat artmış olsa da bu oldukça düşündürücü bir durumdur. Kazanan hangi liste olursa olsun toplam durumda bir başarıdan söz etmek mümkün değildir. Aynı tablo seçimlerden bir gün önce yapılan genel kurula da yansımaktadır. Sabah saatlerinde 80 üyenin katılımı ile başlayan, en fazla katılımcı sayısına 250 kişi ile ulaşan bir genel kurul, oda üyesi mimarlar tarafından maalesef pek de ilgi duyulmadığının somut bir göstergesi olmuştur. Sonuç olarak üyelerin genel kurul ve seçimlere katılımının düşük bir seyirde olduğunu görmek, örgütlenme tartışmasının ne kadar haklı ve yaşamsal olduğunu kanıtlamaktadır.

Seçim sonuçlarını analiz edecek olursak; toplamda 12 sandık ile 24.012 üye oy kullanma hakkına sahipti. Genç meslektaşlarımızın oy kullandığı sandıklarda, Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi oylarını arttırmıştır. Oy vererek dayanışma gösteren ve bu iddiaya sahip çıkan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, tek bir oy dahi dayanışma göstermek açısından önemlidir.

Yaşanılan seçim süreci ve oy kullanma oranları ile oy kullanan meslektaş profil dağılımlarına baktığımızda, 45. Dönem seçimlerine göre yaklaşık 1000 oy artış olduğu, bu oyun hem ilk hem de son sandıklarda kendini hissettirdiği görülmektedir. Bu oy artışında ve odaya gelen seçmen kitlesinin dağılımında mevcut yönetimin bölünmesi ile iki liste halinde seçime girmesinin, bu bölünmeyi besleyen arka plan siyasi ve/veya kişisel çatışmaların kişilerde taraf olma zorunluluğu hissettirmesinin önemli bir etkisi olduğu açıktır. Mevcut yönetimin risk teşkil eden bir liste çıkmadıkça odada kalıcı olduğuna inanan ilk sandık seçmeni ile, oda ile sadece bu seçimde ilişkilenen ve sonraki seçimlerde oy kullanma oranı olarak takip edilmesi gereken son sandıklardaki seçmenin taraf olma halinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu tablo ve dağılımda sorgulanması gereken bir diğer nokta ise seçimlerin “meydan muharebesine” dönüştürüldüğü bu tip durumlarda sağlanan oy artışının, oda yönetimleri tarafından neden bugüne kadar doğru değerlendirilmediği, kapsayıcı olmadığı, bu kitlenin her daim oda ile birlikte üretemediği sorunudur. MDTH olarak geçen seçimdeki 360 civarındaki oyumuzu bu seçimde 400 oya taşıyarak bir artış yakalamış durumdayız. Ancak geçen seçim döneminde 2 aylık bir çalışma ile hem ulaşabildiğimiz hem de mevcut yönetime gösterilen tepki oyları ile 1/3 oranında bir oy aldığımızı, bu dönem seçimlerinde ise farklı kaygılarla beslenen taraf olma zorunluluğu ile bize gelen emanet oyların kendi tarafına geri döndüğünün bilincindeyiz. 2 yıl boyunca yürüttüğümüz çalışma ile MDTH’nin sesini duyurabildiği, söylemlerinin karşılık bulduğu, tanıştığı ve kendini tanıttığı zemin bugün niceliksel karşılığını göstermiştir.

Ancak artan üye sayısı ile üye tabanını oluşturan bu sandıkların sonucu belirlemekten uzak oy kullanma oranı sonucu da belirlemiştir. Seçim sonuçlarını belirleyicisi olan 1-6 no’lu sandıklar, buralarda oy kullanan 1-22.000 no’lu sicilli meslektaşlarımızın iradesi üzerinden oluşmuştur.

Son Söz: Gelecek Biziz! Gelecek ilkeli birlikteliklerimiz!

Bizim için en temel ilke, ne yaptığımızın nasıl yaptığımızdan bağımsız olmamasıdır. MDTH açısından 46. Dönem genel kurul ve seçimleri de bu anlamda ortaya koyduğumuz ilkelerden taviz vermediğimiz, oy almak için gerici ittifaklara bel bağlamadığımız, çalışma programımızı sadece şube genel kuruluna giderken sunduğumuz değil, geçirdiğimiz dönemde yaptıklarımızla deneyimleyerek, forumlarda tartışarak taşıdığımız bir süreç olmuştur. Bizleri türlü biçimlerde lanse ederek, genel kurul öncesi sosyal medya hesaplarında hakkımızda kara propaganda yürüten koyu mavi ÇDTM listesinden meslektaşlarımıza, TÜGVA Çerkezköy İlçe Temsilcisi, AKP’li bir isme listelerinde, hem de denetleme kurulu asil üyeliği pozisyonunda yer verilmesi hakkında demokrat kamuoyunun açıklama beklediğini hatırlatmış olalım. Aynı ismin Açık Mavi ÇDTM listesinin asıl delegelerine de girmiş olması tesadüf değil, her iki ÇDTM listesinin de hesaplaşması gereken bir konudur.

MDTH’yi oluşturan dayanışma bileşenlerinin rengini verdiği bir yönetim kurulu listesi ile açık çağrılı forumlarımıza katılan meslektaşlarımızın, -dar grupçuluk hırsıyla meslektaşını şube çalışmalarından kovan anlayış dışında- şube çalışmalarına katkı koyan alternatif liste temsilcilerinin delege listelerinde yer almasına özen gösterilmiştir.

*İşsiz üyeden aidat alınmaması; *İlk üyelikte geriye dönük borç çıkarılmaması; *KHK’lı üyelerin borçlarının silinmesi; *Ücretli çalışan mimarın sigorta ve ez az ücretinin düzenli denetlenmesi; *Odaya hizmet veren avukatların, mimarlara karşı işveren tarafını savunamaması yönünde sunduğumuz önergelerinin şube genel kurulundan geçmesi gelecek dönemler açısından önemli kazanımlardır. Üye olma koşullarının ve aidat politikalarının aidiyeti güçlendirecek biçime kavuşması biliyoruz ki sadece bizi değil, meslek odamızı üyesi ile buluşturacak ve güçlendirecektir.

Tüm meslektaşlarımızı bu vesile ile bir kez daha, savunduğumuz ilkeler etrafında birlikte olmaya ve da(ya)nışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Bize destek veren herkese de sonsuz teşekkür ediyor “Gelecek biziz” diyoruz.

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi