Şehir Plancılarından Kurultaya Hazırlık Çalıştayı

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ücretli, İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayına hazırlık amacıyla 31 Ekim günü bir çalıştay düzenliyor. Çalıştayda kurultaya hazırlık sürecinde şehir plancılarının meslek sorunlarını konuşup kurultay için karar önergeleri oluşturulması hedefleniyor.


Konuyla ilgili şubeden yapılan davet aşağıda yer alıyor.

 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞTAYINA DAVET

Ücretli, İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları”nın (ÜİMMŞP) çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların tespiti ve çözüm yollarını üretmek amacıyla TMMOB 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde, İTÜ Maçka Kampüsünde ,Türkiye ölçeğinde bir “KURULTAY” gerçekleştirecektir.

Şehir plancılarının ve farklı mesleklerden tüm çalışanların/işsizlerin sorunlarına dair TMMOB örgütlülüğü bünyesinde çözüm ve birliktelik oluşturmak amacıyla TMMOB için“karar niteliği” taşıyacak olan bu kurultaya, kendi mesleğimize yönelik tartışmak, karar önergeleri oluşturmak ve ŞPO’nun önümüzdeki süreçteki görüşünü birlikte belirleyebilmek için bir “ÇALIŞTAY” düzenleme kararı aldık.

Bugün, farklı sektörlerde çalışan plancılar, birbirinden farklı ya da benzer birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar; keyfi işten çıkarmalar, iş tanımı eksikliği, ücret, iş üzerinde söz/karar hakkı, çalışma saatleri ve koşulları gibi çeşitlendirilebilir. İşsiz plancılar için en önemli sorun iş alanlarının giderek daralması, işsizliğin sürekli hale gelmesi ve kronikleşmiş bir sorun olarak karşımızda durmasıdır. İşsizlik tüm plancılar için sürekli bir tehdit olarak ortaya çıkarken, meslektaşlarımız zaman zaman meslek alanının dışında işler yapmak zorunda kalabilmektedir. Geniş bir kesimin işsizlik ile karşı karşıya olduğu bu durumda ise emek fiyatı düşmekte, asgari bir yaşam düzeyini (barınma, eğitim, sağlık) karşılamaktan uzak miktarlarda ücretler alınabilmektedir. Son 10 yıla bakıldığında, plancıların çalıştığı sektörler çeşitlenmiş gibi görünse de, yoğun çalışma alanları olan, kamu sektörü/yerel yönetimler plancı kadrosunun giderek daraldığı tespit edilebilir. Bunun nedenleri arasında yeni çalışma yasasının getirdiği esnek çalışma koşulları, hizmet alım ihaleleri ile plan işlerinin yapılması, norm kadro uygulamaları ile kamu çalışanlarının giderek azaltılması gösterilebilir.

Şehir plancılarının çalışma alanında – özellikle kamu ve yerel yönetim alanlarında- yaşadıkları bir diğer önemli sorun ise keyfi işten çıkarmalara ve sürgünlere varabilen, iş tanımı dışına çıkan, kamu yararının gözetilmediği, planlama ilkelerinin ve meslek etiğinin yok sayıldığı kararlar karşısındaki konumudur. Diğer meslekler gibi şehir plancılarının da meslek ve topluma karşı sorumlulukla işverene karşı sorumluluk arasındaki çelişki karşısında meslek örgütünün alacağı tavır son derece önemlidir.

Üniversite araştırma ve öğretim üyelerinin içinde bulundukları durum, gayrimenkul değerleme sektöründe çalışan plancıların planlama mesleğinden giderek uzaklaşmaları, serbest bürolarda çalışan plancıların çalışma saat, ücret ve koşulları, oda çalışanlarının yaşadığı sorunlar karşısında herhangi bir birlikteliğin ve yaptırımın olmaması plancılar açısından oldukça önemli konulardır. Belediyelerde de sözleşmeli memur, memur, taşeron firma gibi farklı statülerde çalışan plancıların ortak olduğu gibi, kimi zaman farklılaşabilen sorunlar yaşandığı gözlenebilmekte ve bu sorunların çözümleri üzerine konuşmak ve kararlar geliştirmek için bu kurultay bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara dair kendi çözümlerimizi üretmek, TMMOB, ÜİMMŞP Kurultayı’na hazırlık yapmak amacıyla 31 Ekim 2009 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz ÇALIŞTAYA ilgili tüm üyelerimizi bekliyoruz.

Bu bizim geleceğimiz ve şimdi geleceğimiz için bir araya gelme zamanı.

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi, Alpay Aşkun Salonu
Tarih: 31 Ekim 2009 / Cumartesi
Program: Çalıştay, 4 ayrı “atölye” ve bu atölyelerden çıkan karar önergelerinin sunulduğu ve tartışıldığı “forum”dan oluşmaktadır.

12.30: Çalıştayın amacının ve içeriğinin sunumu

13.00–15.00: Atölye Çalışmaları
. İşsiz Şehir Plancıları Atölyesi
. Kamu, Yerel Yönetim Çalışanları ve Üniversite Ar./Öğr. Görevlileri Atölyesi
. Özel Sektör Çalışanları Atölyesi
. Geleceğin Şehir Plancıları, Öğrenciler Atölyesi

15.00: Forum; karar önergelerinin sunumu ve değerlendirilmesi
Tartışma Başlıkları:
. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar
. Çalışma koşulları ve süresi
. Asgari ücret ve ücret
. İşsizliğin ve güvencesizliğin boyutları, etkileri
. Özlük hakları ve iş güvencesi
. Kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri
. Krizin etkileri ve geleceğe dair beklentiler, kaygılar
. Örgütlenme; TMMOB, ŞPO, sendikalaşma ve diğerleri
. İşyeri temsilciliği
. Planlama ilkeleri, etik ve denetim
. Planlamada söz ve karar hakkı
. Dayanışma ilişkileri ve yapılarının geliştirilmesi