Şehir Plancıları Odası: TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun kararını kınıyoruz
Spread the love

TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nun 23.02.2019 tarihli kararı ile ŞPO Ankara Şube 8. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri Gencay Serter, Deniz Kimyon, Emre Sevim, Duygu Cihanger, Filiz Hekimoğlu, Hakan Ünlü hakkında Ankara Şubemizin yapmış olduğu 20.11.2015 tarihli Basın Açıklaması ile ilgili yazılı uyarı cezası verilmiştir. TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nun bu kararını kınadığımızı; TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nun örgütlüğümüz açısından en saygın kurul olması gerekirken ve bu bağlamda görev ve sorumlulukları tanımlanmasına rağmen; alınan söz konusu kararın kurulun vakarına yakışmayan, siyasi saikle, erkek egemen ve rövanşist biçimde alındığını açıkça ifade etmek isteriz.

İşbu açıklamayla, Odamıza yönelik yeni bir disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz olmasına rağmen bu durumu kamuoyu ile paylaşmayı Birliğimizin tarihsel süreçte ürettiği değerlere verdiğimiz önemle, örgütlülük bilincimizle ve meslek odalarımızın itibarını koruma hassasiyetiyle yaptığımızı belirtmek isteriz.

Hatırlanacağı üzere TMMOB Yürütme Kurulu TMMOB 4. Kadın Kurultayı sonrası kurultay esnasında yapılan protestoları karalayan ve TMMOB örgütlülüğü çerçevesinde kurultaya katılarak eleştirilerini sunan kadınların isimlerini vermek suretiyle Birliğin sorumluluğu ve mücadele geçmişine uyarsız biçimde bir basın açıklaması gerçekleştirmiştir. Ardından politik ve etik düzlemde sorunlar içeren açıklamaya yanıt olarak hakikati ifade etmenin ve sergilenen yanlış pratikleri eleştirmenin TMMOB örgütlülüğüne dair bir sorumluluk olduğundan bahisle basın açıklamaları yapılmış, bu çerçevede Oda Genel Merkezimiz ve Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Şubelerimiz de bildiriler yayınlamıştır.

Bu eleştirel açıklamalar sonrasında, dönemin TMMOB Başkanının şikayetçi olduğu Odamız Ankara Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, şubemizin yaptığı basın açıklaması nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır. Soruşturmacıların değerlendirme raporları ve Oda Onur Kurullarımızın kararları, yapılan açıklamanın demokratik bir hak olan ifade ve eleştiri özgürlüğü kapsamında olduğunu ve hatta bu türden farklı görüş ve değerlendirmelerin toplum önünde açıkça yapılmasının, bu örgütlerin güçlü demokratik yapı ve geleneklerinin bir göstergesi olduğunu belirtmiş, meslektaşlarımızın herhangi bir şekilde cezalandırılmasına yer olmadığına karar vermiştir. TMMOB Yüksek Onur Kurulu süreç içerisinde üç defa Odamız Onur Kurulu kararlarını hiçe sayarak, bozulmasına ve gelinen son aşamada meslektaşlarımızın yazılı olarak uyarılmasına hükmetmiştir.

Bu noktada belirtmek isteriz ki TMMOB Yüksek Onur Kurulu`nun almış olduğu karar TMMOB`nin tarihsel süreçle somutlaşan ilke ve anlayışına ters olmasının yanında belli başlı hukuki usul gerekliliklerinden de uzaktır. Bu kapsamda ilginç olan iki hususa, cezanın zamanlamasına ve cezaya hükmeden kurul yapısına işaret etmek isteriz.

Söz konusu bu ceza kararı 9 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen TMMOB`nin Danışma Kurulu`nda şikayetçi şahıs tarafından mevcut Onur Kurulu üyelerine hitaben “üç yıldır bitmeyen” bu soruşturmanın akıbetinin sorulması ve bir an önce bitirilmesi gerektiği yönündeki iması sonrasında alınmıştır. Danışma Kurulunda dile getirilen bu cümle sonrası, mevcut Yüksek Onur Kurulu üyeleri 23 Şubat 2019`da düzenledikleri ilk toplantıda bu dosya hakkında söz konusu söylemi adeta emir telakki ederek, etik ilkelere ve savunduğumuz tarihsel değerlere aykırı bir biçimde üyelerimiz hakkında yazılı uyarı cezası verilmiştir.

Cezayı hükmeden Yüksek Onur Kurulu üyelerinden ikisinin (İMO ve HKMO`yu temsilen), aynı zamanda soruşturmaya konu dönemin TMMOB Yürütme Kurulunun üyeleri olması, dolayısıyla söz konusu açıklamayı icra edenler arasında olmaları, açıkça Yüksek Onur Kurulu`nun nesnellikten uzak, öznel biçimde karar ürettiğini göstermektedir. Bu durum, örgütümüzün en saygın yapısına dair güvenin sarsılmasına neden olmuştur.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından meslektaşlarımıza isnad edilen şuç; “TMMOB ve bağlı odaların çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranış içerisinde, kurumsal işleyişe aykırı faaliyet” olarak tarif edilmiş olsa da 43. Dönem TMMOB Yürütme Kurulu`nun yaptığı açıklamayı kınayan metin, herhangi bir suç unsuru barındırmayan, örgütlülüğümüz açısından gerekli, yerinde ve önemli bir siyasi müdahaledir.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu kararında öne sürülen bu suç kapsamında, son dönemde örgütlülüğümüze apaçık biçimde zarar verecek nitelikte birtakım politik sapmaların gerçekleştiği bilinmektedir. TMMOB`nin ilgili organlarının asıl bu konuları takip etmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz.

Meslektaşımıza verilen bu ceza, tasfiye amaçlı ve onlar şahsında eleştirel düşünceye sahip tüm TMMOB örgütlülüğüne, özgürlük ve eşitlik mücadelesi yürüten kadınlara dönük tehdit edici bir anlam taşımaktadır.

Otoriterliğin söz konusu olduğu ortamlarda etik, ahlak ve hukuk gibi değerlerin ikinci plana itilmesi olağan ve ülke siyaseti içerisinde de karşılaştığımız yakıcı bir durumdur. Üst birliğimiz olan TMMOB`nin en üst disiplin organı olan Yüksek Onur Kurulu`nda benzer bir tavrın nüvelerini görmek, TMMOB örgütlülüğüne değer veren veya parçası olan her kesim ve kurum açısından rahatsız edicidir. TMMOB, kurullarında görev alan kişilerden ibaret değildir. Kişilerin tavırlarını, davranışlarını ve söylemlerini eleştirmek, bir parçası olduğumuz TMMOB`yi yıpratmak anlamına gelmemelidir. Aksine Birliğimizin Kurullarında görev alanların, görev aldıkları mevkileri söylem ve eylemleriyle yıpratma ve itibarsız hale getirmelerinin önüne geçmek, örgütü sahiplenme bilincinin gereğidir.

Her türlü olumsuzluğa rağmen baskıcı, otoriter ve cinsiyetçi tutum nereden gelirse gelsin karşı duracağımızı, bunu yaratan zihniyeti temsil eden kişilere karşı her türlü platformda mücadele edeceğimizi ve TMMOB`nin tarihsel birikimle oluşan değerlerini korumak için çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz.

Şehir Plancıları Odası`nın Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, ceza kararlarının iptali talebiyle yargı yoluna başvuracak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve cezaya konu edilen Basın Açıklamasını sahiplendiğimizi bir kez daha kararlıklıkla belirtmek isteriz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası


Spread the love