İstanbul plansız kaldı

Mimarlar, İnşaat, Şehir Plancıları, Çevre, Ziraat, Makina, Elektrik ve Harita Mühendisleri Odalarının başvurusu üzerine, 2006 sonunda Büyükşehir’e bağlı BİMTAŞ AŞ. bünyesinde oluşturulan İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (IMP) tarafından hazırlanan ’1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mimarlar, İnşaat, Şehir Plancıları, Çevre, Ziraat, Makina, Elektrik ve Harita Mühendisleri Odalarının başvurusu üzerine, 2006 sonunda Büyükşehir’e bağlı BİMTAŞ AŞ bünyesinde oluşturulan İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (IMP) tarafından hazırlanan ’1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Daha önce plan hakkında yürütmenin durdurulmasını isteyen 8 odanın başvurusu da kabul edilmiş ancak Büyükşehir tarafından bir üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine reddedilmişti.

Odalar yürütme için Danıştay’a giderken, Büyükşehir’in de bu karar için aynı yolu izlemesi bekleniyor.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın dilekçesi üzerine verilen son iptal kararı üzerine İstanbul plansız kalmış oldu.

Örneğin liman alanlarının iş, turizm ve ticaret merkezi olarak yapılaşmasının (Haydarpaşa, Galataport, Zeyport vs. gibi) önü kapandı…

Aynı şekilde havzalardaki betonlaşma kararları da iptal edilmiş oldu. Tarım alanları da kurtulmuş oldu.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın bu konudaki açıklamasında “Planın teknik olarak yeterli olmayan, planlama ciddiyetiyle hiç bağdaşmayan, ciddi sakıncalar içeren, kente insan öncelikli değil, rant ve pazarlama öncelikli bakan bir yaklaşımın ürünüdür.

Uygulandığı takdirde, İstanbul’un sorunlarını çözmek bir yana, gelişimini bugünkünden de daha tehlikeli boyutlara sürükleyecek, kentin tarihi ve doğal değerlerinde geri dönülmez tahribatlar yaratacaktır” denilerek şu noktaların altı çizildi:

– İstanbul 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının yetki unsuru bakımından hukuka uyarlılığının olmaması,

– 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nın BİMTAŞ A.Ş.’ye ihale edilmiş olmasının usule uygun olmaması,

Yine, yetki ve şekil unsuru açısından hukuka aykırı bulunan dava konusu plana davacı tarafından yapılan itirazın reddine yönelik davalı idarenin işleminde de hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Hukuksal dayanak
Mimarlar Odası Büyükşehir Şubesi Başkanı Eyüp Muhçu “İptalle yağma niteliğindeki pek çok plan kararı kaldırılmış oldu, yani iptal edilerek hukuksal dayanağı kalmadı.

Eğer Büyükşehir benzer nitelikli bir planı hazırlamaya kalkarsa yine yargıdan dönebilir. Bu nedenle yeni Nazım İmar Planı’nın ’çağdaş bilimsel ve şehircilik ilkelerine uygun demokratik ve katılımcı’ bir sürece bağlı olarak hızla hazırlanması gerekiyor” dedi.

Kaynak: Hürriyet