PMO Genç: “2Blerin Satışı Yok Oluşa Doğru Sürüklenmenin Başlangıcıdır!”

07.02.2009 tarihinde Ankara’ da biraraya gelen 16 üniversiteden 34 PMOGenç Temsilcisi “orman alanlarını ranta açan 2B yasasına” ilişkin peyzaj mimarlığı öğrenci gençliğinin sözünü söyledi…

 

“2B LER ÜLKENİN EKONOMİK KURTULUŞUDUR” DİYENLERE….
PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERİ CEVABI:

“2B LERİN SATIŞI YOK OLUŞA DOĞRU SÜRÜKLENMENİN BAŞLANGICIDIR!”

Bilindiği gibi merkezi hükümetin 23 Temmuz seçimlerinin hemen arkasında  gazetelere verdiği demeçlerinde ” KAYNAK BULUNDU, 2/B ALANLARI” açıklamaları  bu gün karşılığını buldu.

22/12/1934 Tarih ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi” hakkında kanun tasarısı içerisine aldıkları  2/B ALANLARI, ORMAN SINIRLARI ve ORMAN YAĞMASI  hem Meclis ten hem de maalesef Cumhurbaşkanının onayından çıktı ve ülke topraklarımızın, ülke insanımızın yaşam kaynağının garantisini elimizden alma operasyonunu gerçekleştirdiler.

Anayasamızla korunma altına alınmış ormanlarımızın, Kanunu’ndaki değişiklik maddelerine bakıldığında konunun Tapu kanunudaki revizyonlardan ziyade sadece 2/B alanlarını nasıl dikkat çekmeden ranta dönüştürebiliriz formüllerinin arandığını görmek çok da zor değil.

Daha önce iki kez çıkartılan ve Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı olduğu için iptal edilen 2B ile ilgili kanun, bu kez 15.01.2009 tarih ve 5831 sayılı Tapu Kanununda değişiklik yapan Kanunun içinde gizlenerek yeniden düzenlendi.

Bu düzenleme ile; 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendi gereğince orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle kadastro, ifraz ve tescil işlemlerinin yapılacağı hükmü getirilmiştir.

Hükümet, kamuoyunun bilgisinden habersiz bir şekilde yaptığı bu düzenleme ile gerçekte ciddi bir sorun olan 2B sorununu çözmeyi hedeflememektedir.

Çıkardığı bu kanunun Anayasaya aykırı olduğunu ve yine iptal edileceğini bildiği için, iptal tarihine kadar geçen süre içinde belli çevrelere satarak rant sağlama amacını gütmektedir.

Ülkemizde orman alanlarımız Anayasa ile koruma altındadır.

Ancak Tapu Kanunu’nun altında geliştirilen ranta faydacı bu formül ile;

    *      Anayasaya karşı hile yapılarak 2/B talanını kolaylaştırılmıştır,
    *     Ormanlarımızın sınırlandırma işlerini 70 yıldır bu görevi yerine getiren “ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI”NDAN alarak ormancılık öğretimi ve eğitimi görmemiş TAPU TEKNİSYENLERİ”ne devretmek- ki daha önce var olan böyle başka bir yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından 1989 yılında iptal edilmiştir.
    *     “Teknik düzeltme yapmak” adı altında, 70 yıldır yapılan Orman Kadastro çalışmaları sonucu kesinleşen ve anayasa güvencesi altında bulunan ORMAN SINIRLARININ değiştirilmesine çanak tutulmuştur.

•     Krizler ülkesi haline getirilen güzel ülkemiz, içine çekildiği ekonomik-sosyal darboğazdan ulusal değerlerin elden çıkarılması ve ranta açılması ile çıkamaz.

Ülkenin dört bir yanından, binlerce öğrenciyi temsilen  bugün Ankara’ ya gelen Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonu Üniversite Temsilcileri olarak bizler;

•      İç – dış borçlar ve faizleri, kamu kaynaklarının sermayeye ve talana açılması ile ödenemez. Bu durum sorunların ertelenmesinden başka bir anlama gelmemektedir. Devamı ise bir yokoluştur.

•     2B’lerin TOKİ tarafından yapılacağı söylenen kentsel dönüşüm ile perdelenip satılacağı vurgulanarak “Anayasada açıkça yasaklanmasına karşın yerel seçimler öncesi, hem de anayasa değişikliği tartışması ile ormanlarımız, siyasi propoganda aracı olarak kullanılmak istenmektedir”

•v     Satış vaadiyle kitlelerin, bir gün işgal ettikleri orman alanlarına sahip olma beklentisi içinde tutulup oy potansiyeli olarak görüldüğü ifade edilerek anayasa değişikliği ile açıkça orman işgali suçunun teşvik edilmiştir.

•     Değişikliğin onaylanması ile yaklaşık 485 bin hektarlık 2B arazisinin devlet eliyle orman dışına çıkarılarak “Bu alanların yaklaşık 60 bin hektarı tamamen yerleşim alanına dönüşmüş durumdadır. Kalanın yaklaşık 110 bin hektarı mera, 300 bin hektarı tarım arazisi ve diğer geri kalanı da çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.

•     Çözüm,”işgali hukukileştirmek değil, ormanları korumaktır.

•     2B arazilerinin hiçbir şekilde tam olarak özel mülkiyete konu olmaması ve en önemlisi de bu konudaki beklentinin yok edilmesi gerekmektedir. 2B kapsamındaki arazilerin satışı, mevcut hükümetin uzun süredir izlemekte olduğu kamu sektörünün ve kamusal değerlerin tasfiyesi programının bir parçasıdır. Kamu arazilerini sadece kaynak yaratma çerçevesinde değerlendiren bu anlayış, toplumu ve kentleri bir arada tutan kamusal mekanları ortadan kaldırarak toplumu ve kamusallığı tahrip etmektedir.

•     İklim değişikliği, çölleşme, su sorunu, doğal afetler gibi canlı yaşamını ve doğal dengeyi tehdit eden sorunların giderek arttığı günümüzde orman varlığı hızla azalırken, 2B alanlarına orman vasfını geri kazandırmaya yönelik bir çabanın yerine her fırsatta bu alanlardaki mevcut işgalleri meşrulaştırmaya yönelik yasal düzenlemelerin dayatılmasının masum bir amacı olmadığı açıktır.

ORMANLARIZ KAMUSAL ALANIMIZDIR. KAMUYA YANİ HALKA AİTTİR.

HALKA RAĞMEN KARARLAR ALIP, KANUNLAR ÇIKARAMAZSINIZ.

HÜKÜMETİN ASLİ GÖREVİ HALKIN, KAMUNUN VE TOPLUMUN YARARINA ÇALIŞMAKTIR.

Diyoruz….

BU ÜLKE VE ULUSAL DEĞERLERİMİZ SATILIK DEĞİLDİR.

Kamuoyuna Saygılarımızla.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonları  

Akdeniz, Ankara, Atatürk, Artvin Çoruh, Bartın, Bilkent, Çukurova, Düzce,Ege, İTÜ, İstanbul, KTÜ,Mustafa Kemal, Namık Kemal, Süleyman Demirel, Yeditepe Üniversiteleri PMOGenç Temsilcilikleri