MMO Genel Kurulu’nda Ücretli Mühendislerin Hükmü Yok!

Makina Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu 10-11 Nisan 2010 Cumartesi günü, Ankara’da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ücretli mühendisleri ilgilendiren karar önergeleri görüşmeye dahi açılamadı.
Genel Kurul, başkanlık divanının oluşturulması ve saygı duruşunun ardından MMO yönetim kurulu başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşması ile başladı.
Emin Koramaz, eşitlik, bağımsızlık, demokrasi, özgürlük ve kardeşlik mücadelesinde omuz omuza yürüdüğümüz bütün dostlarımıza, TEKEL, Tariş, ATV-Sabah, Yatağan Termik Santrali, Sinter Metal, Diayarbakır Tuğla, Kent A.Ş., YÖRSAN, Çemen Tekstil işçilerine ve Tekel işçilerine destek verdikleri için okulları ile ilişkisi kesilen liseli gençlere selam vererek başladığı konuşmasında, krizin sanayiye  etkileri üzerinde durdu.
” Sanayide işten çıkarılanların sayısı 780 bini bulmuştur. Bu rakam toplam sanayi istihdamının yüzde 18’ine karşılık gelmektedir. Sanayide her 5 çalışandan biri işini kaybetmiştir. Bu durum üyelerimize de birebir yansımaktadır.” diyerek konuşmasını sürdüren Koramaz, siyasal alandaki gelişmeleri de iktidar kavgası olarak nitelendirdi. Taraflardan birinin statükoyu korumaya çalışırken, diğerinin küresel kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda devleti daha faşizan bir şekilde yeniden yapılandırdığını belirten Koramaz, “AKP iktidarı, kendisi gibi emperyalist ilişkiler ağına teslim olmuş eski devlet yapısının bir kısmını yeni dünya düzeninin ABD merkezli ihtiyaçları ölçüsünde revize etmektedir” diyerek sözlerini sürdürdü.
Anayasa tartışmalarına da değinen Koramaz, 24 Ocak kararları ile başlayan neoliberal süreçle hesaplaşmadan, 12 eylül ile hesaplaşılamayacağı saptaması yaparak  “’12 Eylül Anayasasına hayır’ derken ‘tam liberal anayasaya da hayır’ dedi. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun TMMOB ve diğer bazı meslek örgütlerini etkisizleştirmeye yönelik raporunda, üstü kapalı olarak TMMOB yasasının tümüyle değiştirilerek mevcut TMMOB örgütlülüğünün tasfiyesini hedefleyen saptamalar yapıldığını açıklayan Koramaz,  demokratik, emekten ve halktan yana TMMOB örgütlülüğünün korunarak sürdürülmesinin, bu dönemin bize yüklediği en kritik sorumluluk olduğunu söyledi.
Bu genel kurulda başkanlıktan ayrılacağını da açıklayan Koramaz, teşekkür ederek sözlerine son verdi.
Delegeler, Oda, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi
Çalışma ve denetleme raporlarının okunmasının ardından söz alan çok sayıda delege Oda, ülke ve dünya gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundu:
DDK raporu ve yabancı mühendislerin çalışmasına ilişkin torba yasa  hakkında pek çok konuşmacı eleştirilerini açıkladı.
Gözetim kriterlerinin olumlulukları ve geliştirilerek devam edilmesi gerektiği vurgulandı.
İzmir şubeden kadın mühendislerin sorunları ve bu konuda gelecek kadın önergelerinin kabul edilmesi çağrısında bulunuldu.
Diyarbakır şube delegesi, 1998 yılında gerçekleştirilen Demokrasi kurultayının önümüzdeki dönem içerisinde Diyarbakır şubenin ev sahipliğinde tekrarlanması çağrısında bulundu.
İşyeri temsilciliklerinin etkin hale getirilmesi ve üye örgütlenmeye önem verilerek yen bir örgütlenme stratejisi oluşturması gerekliliği vurgulandı.
Asansör eğitimleri sayısının arttırılması, eğitim konularının ve sınav sorularının güncellenmesi gerektiği vurgulandı.
Anayasa tartışmasında referanduma gidilmesi durumunda, örgütümüzün 82 anayasasını da, AKP’ nin liberal değişiklikler getiren ama özüne hiç dokunmayan değişikliği de kabul etmeyeceğini belirtilerek,  referandumda ‘hayır’ örgütlenmesi  çağrısı yapıldı. Anayasa değişliğinin ancak toplumsal bir mutabakat ile yapılabileceği işçi ve memur sendikalarını, meslek odalarını dışlayan bir değişiklikte mutabakatın oluşamayacağı belirtildi.
Öğrenci üyelerin mezun olduktan sonra oda üyeliği oranları konusunda bir araştırma yapılması ve oranın arttırılması için çalışmalar yapılması gerektiği,
Teknoloji fakülteleri ile mühendislik eğitiminde yapılamak istenilen parçalanmadan bahsedilerek TMMOB’ nin bu sürece karşı etkin bir muhalefet gerçekleştirmesi gerektiği, mühendislik eğitimi komisyonu kurulması talep edildi.
Endüstri mühendisliği kurultayında alınan kararların hayata geçirilmesi talep edildi.
TMMOB genel kurulunda onur kurluna sevk edilmesi kararı alınan 5 AKP’li bakanda MMO üyesi vekil hakkında onur kuruluna sevk yerine yönetim kurulunun dosyayı inceleyerek onur kuruluna sevkine gerek görmemesi kararı eleştirildi. Oda yönetim kurulunun kendisini onur kurulunun yerine koyarak bu işlemi yapmasının yanlış olduğu belirtildi.
Üye aidatlarının gelirler içindeki payının sadece %3 lerde kaldığı ve ye aidatların toplanmasının ve gelirler içindeki payının arttırılması gerektiği, odanın asıl gelirlerin üye aidatları olması gerektiği ve hizmet üretimlerinden kademeli olarak vazgeçilmesi gerektiği söylendi
gözetim kriterlerinin kaldırılması gerektiği söylendi.
Ücretli işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları kurultayı (ÜİMMŞP Kurultayı) ve kadın kurultayının kararlarının hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı,
ÜİMMŞP Kurultayı ile mühendislik mimarlık kurultayı arasında çelişen kararlar var ise ÜİMMŞP Kurultayı’nın referans alınmasın talep edildi,
Merkezdeki ekonomik ve özlük haklar  komisyonunun çok az toplantı yaparak, sadece bir sene önceki bir araştırmayı, rapora komisyon çalışması olarak koyulması eleştirildi.
Örgütün saldırılara karşı durabilmesinin yolunun toplumsal bir güç olmasından ve bunun için yüzünü ücretli mühendislere dönmesinden geçtiği belirtildi. 
Oda üyesi olan ve Onur Kurulu’na verilmesi için başvurulan Sinter Metal patronunun Onur Kurulu’na verilmemesi eleştirildi.
Eleştirilere, bilindik cevaplar…
Çalışma raporu üzerine yapılan değerlendirme ve eleştirileri Oda yönetim kurulu başkanı Emin Koramaz yanıtladı. 
Onur kuruluna sevk edilmesi istenilen bakanların onur kuruluna sevk edilmemesinin eleştirilmesine cevap vererek başladığı konuşmasında; TMMOB genel kuruluna, sadece Hilmi Güler’le ilgili olarak sunulan önergenin sulandırılarak 5 bakana çıkartıldığını iddia eden ve Oda üyesi bakanın genel kurulda henüz 2 aylık bakan olduğu için, hangi icraatı üzerinden onur kuruluna sevk edileceğini soran Emin Koramaz, suçun sadece AKP hükümetindeki bakanlara atılamayacağının, bürokratların ve bundan önceki pek çok bakanında bu suçu işlemiş olduklarını vurguladı. Bu konuyu dile getirenlerin başka meslek örgütlerinde de bağlaşıkları olduğunu ve örneğin TTB’nin neden Recep Akdağ’ı onur kuruluna sevk etmediğini sorguladı. Sinter Metal patronunun onur kuruluna sevk edilmemesi konusuna ise değinmedi.
Mesleki yeterlilik konusuna da değinen Oda yönetim kurulu başkanı; gelişmiş ülkelerde uzun zamandır mesleki yeterliliğin uygulandığını, ancak gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin bu uygulamaları yaparak gelişmesini istemediğini, cehaletin sömürüyü arttırdığını belirtti.
İşsizliğin mühendislerin değil,  sistemin sorunu olduğunu belirten Koramaz,  “kapitalizm işsizlik sorununu hiç bir zaman tam olarak çözemez bu doğasına aykırıdır, bu yüzden etkinliğin adı, işsizlik ve ücretli mühendisler olmalı idi” dedi. Koramaz ayrıca, “MMO bir kitle örgütüdür, sınıf örgütü değil, sadece ücretli mühendisle ile ilgili bir komisyon kuramayız” diyerek, tüm üyeleri kesen komisyonlar kurulması gerektiğini belirtti. Yabancı mühendis yasası hakkında da, yönetmelik yayınlanınca, örgütün Danıştay’a dava açacağını ve bu konu üzerine merkezi bir eylem çağrısı yapacaklarını bildirdi.
DDK raporuna da değinen yönetim kurulu başkanı, “raporda rahatsız olunan maddeler ile odadaki muhalif bazı kesimlerin eleştirilerinin aynı olduğunu, raporda siyaset yapılması ve gelirlerin yüksek olmasından rahatsız olunuyor, bizde de kimi arkadaşlar bu gelirlerden rahatsız, sağlam gelirlere sahip olmayanlar büyük işler yapamazlar” dedi.
Bu konuşmanın ardından  42. dönem çalışma raporu oylanarak, 42. dönem  yönetimi aklanmış oldu.
Komisyon raporları ya da komisyon yorumları
 
Tüzük, yönetmelik  komisyonunun, genel kurula gelen değişiklik önergeleri hakkındaki değerlendirmelerinin okunmasının ardından, ana yönetmelik ve işyeri temsilciliği, serbest müşavir mühendis, meslek dalı komisyonları gibi 8 değişiklik önergesi için, yönetim kuruluna yetki verildi. 
 
Ardından okunan sonuç bildirgesi ve kararlar komisyonu raporunda ise, özellikle ücretli ve işsiz mühendisleri ilgilendiren ve Kurultay’da alınmış kararların hemen tümünün reddedilmesi yönünde görüş belirtildi. 
 
Komisyona sunulan; hukuk birimlerinin oluşturulması, denetimlerin halk sağlığı ve can güvenliği açısından kamu tarafından yapılması gerektiği, kamusal denetimde gerekli mühendis ihtiyacının hesaplanması, asgari ücret, tip sözleşme, mühendislerin sendikalaşması için sendikalar ile birlikte ortak  çalışmalar yapılması gibi, Ücretli İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nda karar altına alınan somut önergeler, çeşitli bahaneler sunularak komisyon engellemesi ile karşılaştı. Komisyon tarafından, bir çok önerge için “bu işler zaten yapılıyor”, “zımni olarak örgütün mesleki denetim yapmaması isteniyor”, “örgütün daha önceki yaklaşımlarına aykırı” gibi son derece zorlama yorumlarla zaten geç saatlere kadar delege sayısının çok altında bir kapasitedeki salonda yorulmuş olan delegelerin iradesi manipüle edilmeye çalışıldı.  Önerge sahiplerinin önergelerini geri çekmemeleri sonucunda, önergelerin genel kurulda görüşülüp görüşülmeyeceği oylandı ve Kurultay karar önerileri emek ve emekçi lafının bol bol kullanıldığı MMO Genel Kurulu’nda görüşmeye dahi açılamadı…
Uzun uzun ülke dünya tahlillerinin yer aldığı sonuç bildirgesinin okunması ardından, dilek ve temennilerle Genel Kurul’un birinci günü 21.30 da sona erdi.   
 
Seçimler
11 Nisan 2010 günü yapılan seçimlerde MMO Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları üyeleri ile TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu adayları ve TMMOB delegeleri seçildi.
Seçimlere tek liste katılırken, Armağan Öztuksavul, TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği ve delegeliğine, Zafer Anadolu ise MMO yönetim kurulu üyeliğine bağımsız olarak aday oldular. 779 delegeden 691’inin oy kullandığı seçimlerde, Ali Ekber Çakar’ın liste başı olduğu listedeki, MMO Yönetim Kurulu adayları 528 ile 611 arasında oy alarak seçilirken, bağımsız aday Zafer Anadolu’ya 98 oy çıktı. 
TMMOB Yönetim Kurulu için listedeki Mehmet Soğancı 593, Elif Öztürk, 512, Tevfik Peker 476 oy alarak seçilirken bağımsız aday Armağan Öztuksavul 62 oyda kaldı.