Kocaeli Üniversitesi’nde 3. Mühendislik ve Mimarlık Günleri Gerçekleştirildi

Kocaeli Üniversitesi’nde iki yıldır “Mühendislik Günleri” olarak düzenlenen etkinlik bu yıl mimarlık fakültesinin de katılımıyla “Mühendislik ve Mimarlık Günleri” olarak 8-9-10 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Eğitimdeki dönüşümden gelecek kaygısına, kentsel dönüşümden güvenli barınma hakkına birçok sosyal içerikli panel ve söyleşi etkinlikleri düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Günleri, Umuttepe ve Anıtpark olmak üzere iki ayrı yerleşkede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik süresince ‘Mühendislik eğitimi, yetkin mühendislik ve mühendisler’, ‘Hangi Kariyer?’, ‘Deprem ve kentsel dönüşüm’, ‘Türkiye’de yapılaşma ve güvenli barınma hakkı’, ‘Bologna süreci ve mimarlık eğitimi’, ‘Bilim, emek ve TMMOB’, ‘Çalışma hayatında genç mühendisleri neler bekliyor?’, ‘Dünden bugüne enerji politikaları ve nükleer enerji’, ‘Sosyal medyanın yaşama olan etkisi ve sansür’ başlıkları tartışıldı.

Mühendislik Fakültesi Etkinlikleri

1.Gün- Eğitimde Dönüşüm

KOÜ’de TMMOB’nin öğrenci üyeleri adına açılış konuşmasını mimarlık öğrencisi Yeşim Sarsmaz yaptı.
“Mühendislik eğitimi, yetkin mühendislik ve mühendisler”  başlığı altında gerçekleştirilen panelde ilk konuşmacı MMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyesi A. İlhan Düzgün’dü. Düzgün, mühendislik eğitiminin toplumdan kopuk değişiminin, emek sermaye kıskacı sebebiyle mühendislerin toplumsal kazanımlarının nasıl azaldığından bahsetti. Mühendislik eğitiminin ve mühendislerin ucuz iş gücü piyasasının kurbanı olduğunu anlattı. Geleceği kazanma kavgası içinde olan mühendislerin örgütlülüğü; yarını halktan, bilimden, emekten, yana şekillendirmek için direncini sürdürmelidir, dedi.

Hukuk fakültesi öğrencisi A. Çağan Yazıcı ise Bologna sistemi hakkında genel bilgi verdi. Üniversitelerin piyasaya entegre olma süreci doğrultusunda ülkemizin kendi isteği ile sürece dahil olduğu ve üstlenicilerinin TÜSİAD ile YÖK olduğunu bizlere aktardı. Yazıcı, sürecin öğrencileri bilgi edinmek için daha fazla para harcamak zorunda bıraktığını ve böylelikle mağduriyetlerin artmasına neden olduğunı, bu sistemle özerk üniversitelerin önüne set çekildiğini belirtti. Bologna sisteminin kontenjan artışları ile nitelikli eğitimin imkansız hale geldiği üniversitelerden sadece ucuz iş gücü olarak faydalanmak isteyenler için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi.

MMO İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu Başkanı Efe Ersöz ise “Yetkin Mühendislik” kavramından bahsetti. Sürecin İTÜ de başlatılmasına rağmen uygulama konusunda eksiklikler olduğunu ve insanların yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Uluslararası dolaşımın sağlandığı antlaşmalar ile ekonomik ve politik birçok alanda kabuller içine girildiğinden bahsetti. Ersöz, “Uluslararası iş imkanı ile dışarıdan gelen mühendis sayısı, ülkemizde ucuz iş gücü olduğu için artacaktır.” dedi.
Panele soru cevap bölümüyle devam edildi.

Söyleşi:  “Hangi Kariyer”

Bu söyleşinin panelistleri Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri bölümünden Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu  ve  makine tasarım mühendisi Taner Civelek oldu.
“Tek amacın öbürünü dirsekleyerek önüne geçebilmek olması, sürecin aynı sırada oturanların birbirinin kuyusunu kazacak hale gelmesi ile tamamlanıyor” diye söze başlayan Özgür Müftüoğlu, emeğin dağınık halde durması ve rekabet halinde olması sermayenin emek karşısında gücünü artırarak emeğin haklı kazanımlarını baltalıyor dedi.
Müftüoğlu, üretim sürecinde ve toplumda mühendisin rolü konularına değinirken üretim sisteminin karmaşıklaşması ile mühendislik okullarının açıldığı ve mühendislerin tarihsel süreçte emek ekseninden nasıl çıkarılmaya çalışıldığından bahsetti.

1980 de 19 olan mühendislik fakültesi sayısının 2011 yılı itibariyle 124‘e yükselimesi, öğrenci sayısının da 68000 civarında olması; mühendislerin ucuz iş gücü haline gelmesine,  rekabetin artması ile de kötüleşen koşullarla karşılaşmalarına neden olduğuna değinen Müftüoğlu, “Mühendisin bu durumdan çıkabilmesi için birlik ve dayanışma içinde olması ve örgütlenmesi gerekir.” dedi.
Taner Civelek, meslek yaşamındaki deneyimlerini paylaştı. Kapitalist sistem ve sistemin toplumsal görünümlerine değindi. Civelek ayrıca çalışanların birçoğunun güvencesiz olarak çalıştırıldığını belirtti ve mühensiler de dahil olmak üzere çalışanların normal mesai saatlerinden fazla çalıştırıldığını ve bu fazla çalışmanın karşılığının verilmediğini anlattı.

2.Gün-Deprem
İki panel olarak planlanan ikinci günde deprem konusu işlendi.
 “Kentsel Dönüşüm ve Deprem” başlıklı ilk panele İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi M. Tevfik Özlüdemir konuşmacı olarak katıldı.
Dönem dönem gerçekleşen kazalara devlet yöneticilerinin bakış açıları ve yorumlarıyla başlayan Tevfik Özlüdemir, kentleşme sürecinde değişen kentlerin planlama eksikliğinden söz etti. Özlüdemir, sanayi bölgelerinin planlanmasında önceliğin kara dayalı bir yapılanma olduğunu belirtti ve iş gücünün kırsal kesimden kente göçünden doğan barınma hakkının karşılanmadığı, göçe zorlanan halkın barınma hakkını kendi emeğiyle kazandığı vurgulandı.
Panelde ayırca konutların %62’sinin inşaat yapım ruhsatının olduğu, buna karşılık  %37’sinin yapı kullanma izninin bulunduğuna; Yapı Denetim Kanunu’nun, kamusal hizmet olarak verilmesi gereken kontrol ve denetim mekanizmasının piyasalaştırılması olduğu; 1999 depremlerinin ardından çadır kent olarak kullanılan alanlarda lüks alışveriş merkezlerinin yapıldığı; İstanbul kentinin önemli bir kısmının lüks konut projeleriyle işgal edildiği bilgileri verildi.
Sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi.
Ardından HKMO Doğu Marmara Temsilciliği Öğrenci Komisyonu tarafından çekilen “Kentsel Dönüşüm Sorunu” belgeseli izlendi.
İkinci panel“Türkiye’de Yapılaşma ve Güvenli Barınma Hakkı” başlığında gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisi Erdoğan Balcıoğlu’nun panelist olarak katıldığı panel, kentleşme tanımının ve yaşanabilir kentlerin anlatılmasıyla başladı.

3.Gün – Temasız
10 Mayıs Perşembe Günü Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 4 farklı panel gerçekleştirildi.

İlk olarak “Bilim, Emek ve TMMOB” başlıklı panelde Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Veli Deniz etik ve mühendislik etiği kavramlarını açıkladı. Deniz, bilimin özgür bir şekilde üretilebilmesi gerektiğini belirtti ve Onur Hamzaoğlu örneğini vererek halk için bilim üretmenin önemini vurguladı.
TMMOB’nin yapısı ve örgütlülüğü ile ilgili bilgilerin verildiği kısımda, MMO Kocaeli Şube Başkanı Nedim KARA, Kocaeli’deki İKK’nın örgütlenme prensibinden bahsetti. TMMOB’a yapılan saldırılar, kanun hükmünde kararnameler ve yandaş medyanın spekülasyon çabaları panelde anlatılan bilgiler arasında yer aldı.

“Genç Mühendisleri Çalışma Hayatında neler Bekliyor?”
İkinci panelde mezun olan mühendis arkadaşları bekleyen zorluklar, karşılaşılan sorunlar tartışıldı. Kocaeli Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi Gülşah AKTAŞ; iş hayatında karşılaştığı sorunları dile getirdi. Düşük ücretli çalışma, güvencesizlik ve kadın mühendislerin sorunları konuşuldu.

Genç Harita Mühendisleri komisyonundan konuşmacı ise kurulan komisyonun amacını panel katılımcılarıyla paylaştı. Örgütlülüğün önemine değinildi.

“Dünden bugüne enerji politikaları ve Nükleer Enerji” paneline konuşmacı olarak katılan EMO yönetim kurulu eski başkanlarından Kemal Ulusaler, yeni enerji arayışlarından, Mersin’e yapılması planlanan nükleer santralden bahsetti. Ulusaler ayrıca Fukuşima deprem felaketinden sonra nükleer santrallerin etkilerini anlattı.

“Sosyal Medyanın Sosyal Yaşama Olan Etkisi ve Sansür” isimli panele  Alternatif Bilişim Derneği’nden gelen konuşmacı Işık Barış Fidaner katıldı. Dernek ve yapılan faaliyetleri anlatan Fidaner, gelen soruları cevapladı.

 

Anıtpark Yerleşkesi Etkinlikleri

1.Gün:
“Bologna Süreci ve Mimarlık Eğitimi“
Anıtpark yerleşkesinde gerçekleştirilen “Bologna Süreci ve Mimarlık Eğitimi“ panelinde  Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd.Doç. Yasemin Özgün yer aldı. Özgün, Bologna sürecinin Türkiye’ de ve dünyada nasıl yürütüldüğünü yaşam boyu öğrenme ve istihdam edilebilirlik kavramlarını açıkladı.
İkinci konuşmacı ODTÜ Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Doç.Dr.Emel Aközer sunumunda Avrupa yüksek öğrenim alanında mimarlık eğitimini, Bologna reformlarının ulusal ve sektörel düzeyde uygulanmasında karşılaşılan sorunları ve çözüm arayışlarını aktardı.
Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr. Füsun Alioğlu, ‘mesleğe kabul kurullarına ilişkin çalışmalar’ başlıklı konuşmasında dünyadaki ve Türkiye’deki mimarlık eğitim süreçlerini kıyasladı.
Son konuşmacı olarak söz alan Eğitim Kültür Araştırma Kurul Sekreteri ve Mimarlık Enstitüsü Yönetim Kurulu sekreteri mimar Metin Karadağ, konuşmasında mimarlık eğitiminin özneleri olan mimarlık adaylarının mimarlık eğitim sürecine doğrudan katkılarının nasıl olabileceğini anlattı.
Panele soru cevap bölümüyle devam edildi.

2.Gün:
 “Kentsel dönüşüm” başlığı altında panelin ilk konuşmacısı mimar Sinan Omacan’dı. Omacan, ‘İstanbul’da kentsel dönüşüm uygulamalarının mimarlık üzerinde etkileri’ başlıklı konuşmasında İstanbul’da ve Türkiye’nin birçok ilinde kentsel dönüşüm başlığı altında yürütülen projeleri, dünyada uygulanan neoliberal politikalarla ilişkilendirerek ele aldı. Omacan; kentsel dönüşüm ve kamusal alandaki projelerin hızının, doğal süreçlerle; toplumun kültürel devamlılığıyla, bir insanın yetişme süresiyle ve bir kentin oluşum süreciyle yan yana koyup kıyaslandığında mimari açıdan olduğu kadar sosyolojik açıdan da sınıntılar görüleceğini ifade etti. Omacan konuşmasının devamında metalaşan bir süreçte alınan satılan bir kent yaratıldığını vurguladı.
Panelin 2. konuşmacısı ‘Van depreminin düşündürdükleri ve kentsel dönüşüm’ başlığıyla Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kargın’dı. Kargın, Van depreminde yaşanan büyük yıkıntının asıl sebeplerinden birisinin Van’ın nüfusunun hızlı artması karşısında niteliksiz yapılaşmaya gidilmesi olduğunu belirtti.
Tarlabaşı ve Sulukule gibi kentsel dönüşüm projelerini mahalleler özelinde değerlendiren Hüsetin Kargın, tekil müstakil konutlardan ve erken dönem apartman örneklerinden oluşan bir dokuda uygulanan projelerin, mimarı koruma açısından ve orada yaşamını sürdüren insanların açısından olumsuz sonuçlara yol açtığına değindi.
Kargın, son dönemde yönetmeliklerde yapılan değişiklerden örnekler vererek meslek yaşamının niteliksizleştirildiğinin üzerinde durdu.
Son olarak söz alan Kocaeli Mimarlar Odası YK başkanı Yalçın Ergen‘den sonra  soru cevap bölümüne geçildi.

Ve Kapanış Şenliği
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesinde gerçekleşen kapanış etkinliğinin açılış konuşmasını Makina Mühendisliği öğrencisi Umut Topçu yaptı. Topçu, konuşmasında 3. Mühendislik ve Mimarlık günlerinin içeriğinden ve düzenlenme amacından bahsederek; TMMOB’ye yönelik baskılara ve buna karşı koymanın gerekliliğine vurgu yaptı, mücadelenin önemini anlattı ve tüm mühendislik öğrencilerini şimdiden mesleklerine, Odalarına sahip çıkmaya çağırdı. “Yaşasın TMMOB, Yaşasın örgütlü Mücadelemiz” sloganlarıyla konuşmasını sonlandırdı.
İlk olarak sahneye mühendislik öğrencisi Çağın Özçivit çıktı. İllüzyon gösterisinin ardından HKMO Müzik Atölyesi sahne aldı. Yine mühendis öğrencilerden oluşan The Beatles Project Grubu ve son olarak da Metin Kahraman sahne aldı.
Coşkulu bir şekilde halaylarla devam eden etkinlik, sloganlarla sona erdi.

politeknik-genç / Kocaeli