JMO Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

JMO JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Dünya ülkelerinin giderek büyümeleri ve gelişmeleri enerji gereksinimlerini de hızla arttırmış, ülkeler bir yandan alışılmış enerji kaynaklarının yerine alternatifler ararken, öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek; bu kaynaklardan çok kapsamlı bir biçimde faydalanma yollarını araştırmaya ve kullanmaya başlamışlardır.

Birincil enerji tüketiminde petrol ve doğal gazın payının %61‘lere ulaştığı, toplam enerjide % 74; petrolde % 93 ve doğal gazda ise % 97 oranında dışa bağımlı olan ülkemizde; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ulusal bir enerji politikasının yeniden oluşturulmasının gereği açık olarak ortaya çıkarken, bu gerçeklik yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerjiyi alternatif bir kaynak olarak daha önemli bir hale getirmiştir.

Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde bulunan ülkemizin, potansiyeli hakkında faklı görüşler bulunmakla birlikte;  MTA tarafından tespit edilen 190 adet jeotermal sahanın bulunduğunu; mevcut sahaların %39‘unun konut ısıtması, %6‘sının elektrik üretimi ve %55‘inin ise kaplıca vb gibi diğer kullanımlar için uygun olduğu bilinmektedir.

İşletilebilir jeotermal potansiyelimizin tam olarak ortaya konulmadığı, mevcut kaynakların rezervuar parametrelerinin ve kapasitelerinin hala kesin olarak belirlenememesi de arama ve üretime dönük önemli görevleri  önümüze koymaktadır.

Yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olması; ülkemiz gibi jeotermal enerji açısından şanslı ülkeler için öz kaynak oluşturması; ucuz, temiz ve çevre dostu olması; sıfıra yakın emisyona sebebiyet vermesi; konutlarda, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında ve benzeri alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal şartlar sunması;  yerel niteliği nedeniyle ithalinin ve ihracının uluslararası konjonktür, krizler, savaşlar gibi faktörlerden etkilenmemesi; konutlara kullanımının rahatlığı gibi nedenlerle büyük avantajlar sunan jeotermal kaynakların aranması ve işletmesi süreçlerinin doğru olarak tanımlanması, kaynağın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması ayrı ve özel bir önem taşımaktadır.

Jeoloji mühendisliğinin önemli bir çalışma alanı olan jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular konusu Odamızın üzerinde önemle durduğu bir konu olmuş, bu alanda eğitim seminerleri çalıştaylar ve sempozyumlar gerçekleştirilmiş, bu kaynakların kamusal yarar doğrultusunda işletilmesi ve bu doğrultuda yasal düzenlemenin hayat bulması konusunda çaba gösterilmiştir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minerali Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra uygulamada yaşanan sorunlar ile yasa ve yönetmelikteki eksiklikler ve buna ilişkin çözüm önerilerinin tartışılması ve özellikle, hazırlanacak raporların içerik ve formatlarının belirlenerek sektörde önemli bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla  Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Çalıştayı düzenlenmesine gereksinim duyulmuştur. 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Çalıştayı, üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MTA Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği, Kızılcahamam Belediyesi, Mineralli Sular İşletmeleri Derneği, Türkiye Kaplıcalar Derneği, Kızılcahamam Jeotermal A.Ş., Afyon Jeotermal A.Ş., Aydın, Denizli, Kütahya, Ankara, Ağrı, Afyon İl Özel İdareleri temsilcileri ile Odamız Yönetim Kurulu  ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu üyelerimizin katılımı ile 5-6 Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara-Kızılcahamam‘da  gerçekleştirilmiştir.

– Çalıştayda; gerek kamu kurumlarının, gerekse de meslektaşlarımızın yoğun talebi üzerine Odamız Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu tarafından hazırlanan Arama Proje Raporu Formatı,  Arama Faaliyet Raporu Formatı, İşletme Proje Raporu Formatı,  İşletme Faaliyet Raporu Formatı, Koruma Alanları Etüdü Raporu Formatı, Teknik Sorumlu Hizmet Sözleşmesi  ile 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minerali Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler üzerine   katılımcı kurum, kuruluş ve meslektaşlarımızın katkılarıyla ayrıntılı çalışmalar yapılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Söz konusu rapor formatları, çalıştayda yapılan değerlendirmeler ve öneriler çerçevesinde gerekli redaksiyonlar yapılarak en kısa zamanda  yayınlanmasına karar verilmiştir.

– Diğer taraftan çalıştayda; Doğal Mineralli Sular konusunda, farklılıklar arz etmesi nedeniyle ayrı bir “İşletme Rapor Formatı”nın hazırlanmasına,”Jeotermal Kaynak Arama/Araştırma Sonuçları ile Kaynak ve Rezervlerin Tahmini” konusunda düzenlenecek raporlar için rapor yazım kılavuzunun çıkarılması kararlaştırılmıştır.

– 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğala Mineralli Sular Kanunu ile Uygulama Yönetmeliği ile ilgili olarak eksikliklerin ve uygulamada yaşanan sorunların, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Kaplıcalar Derneği, Doğal Mineralli Su İşletmecileri Derneği, kamu kurum ve kuruluşları ile İl Özel İdarelerinden katılanlar tarafından değerlendirilmesi sonucunda, Odamızın bir komisyon oluşturarak, belirtilen tüm bileşenlerin katkılarıyla mevzuat üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürütülmesi ve sonucun kamuoyu ile paylaşılması sonucuna varılmıştır.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular sektöründe önemli bir ihtiyacı karşıladığına, üretilen hizmetlerin niteliğinin arttırılmasına ve bu alanda görev yapan kamu kurumları ile özel kuruluş ve meslektaşlarımız arasında ortak dilin yaratılmasında önemli bir işlev gördüğüne inandığımız çalıştayımız, uygulamada olumlu sonuçları üretecek  nitelikte başarı ile  tamamlanmıştır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası