İstanbul Yerel Kadın Kurultayı Delegeleri Kadın Kurultayı’na 22 Karar Taşıyacak

TMMOB 2. Kadın İstanbul Yerel Kurultayı’nda 22 karar alındı. İstanbul Yerel Kadın Kurultayı delegeleri kararlarını Kasım ya da Aralık ayında yapılması planlanan TMMOB 2. Kadın Kurultayı’na taşıyacak.

 

İstanbul Yerel Kadın Kurultayı 29 Mayıs 2011 Pazar günü İSMMO Hizmet ve Kültür binasında gerçekleşmişti. Yerel kurultayda alınan kararlar şu şekilde:

Karar 1:

TMMOB, oda, şube ve temsilciliklerinde cinsel tacize maruz kaldığını açıklayan kadın üyelerinin, kadın çalışanlarının ve TMMOB üyelerince tacize uğradığını beyan eden kadınların açıklamasını ciddiyetle ele alarak, onlarla dayanışma içinde olmak amacıyla, soruşturma açılması ve yürütülmesi sürecinde kadının beyanını esas alır. 

 

Karar 2 :

TMMOB, oda, şube ve temsilcilikleri yönetim kademelerinde kadın ve erkeklerin dengeli bir biçimde dağılımının sağlanması amacıyla “toplumsal cinsiyet dengesini” kurmak için sorumluluk alır.

 

Karar 3 :

TMMOB iş yerlerinde (fabrika, arazi, maden işletmeleri, şantiyelerde) kadın mühendislerin çalışmalarına uygun koşulların sağlanması için çalışma yapar, mücadele yürütür.

 

Karar 4:

TMMOB çalışma yaşamı içerisindeki cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri olan kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılıklarının engellenmesi ve “eşdeğer işe eşit ücret” talebinin hayata geçirilmesi için diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

 

Karar 5:

İSKİ’nin Melen Projesi kapsamında bir taşeron şirkette çalışan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi meslektaşımız Gülseren Yurttaş 27 Eylül 2007’de vinç bomunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Benzer şekilde Makine Mühendisi meslektaşımız Dilek Gürer Ankara Ostim’de 3 Şubat 2011 tarihinde yaşanan patlamada yaşamını yitirmiştir. Sermaye açısından emekçilerin daha düşük ücretlerle, güvencesiz çalışmalarına olanak sağlayan taşeronlaştırma bugünün koşullarında kadın mühendisler, mimarlar, şehir plancıları için de hayati bir önemi ifade etmektedir. Meslek örgütümüz TMMOB’de çalışanlar arasında bölünme ve rekabet yaratan, iş güvencesini ortadan kaldıran, iş cinayetlerine davetiye çıkaran taşeronlaşmaya karşı üyelerini bilgilendirmeli diğer emek örgütleri ile birlikte etkin bir mücadele yürütmelidir. 

 

Karar 6:

Yakın dönemde hükümet temsilcileri tarafından dillendirilen, somut olarak Ulusal İstihdam Strateji Raporu ile “istihdam üzerindeki mali yüklerin öngörülebilir ve rekabet edebilir bir düzeye çekilmesi”  amacıyla gündeme taşınan “Esnek Çalışma”, “Bölgesel asgari ücret” gibi saldırılar zamanlama açısından bekletilmektedir. 

Hükümet temsilcilerinin medyada konuyu kadın istihdamını arttıracak uygulamalardan biri olarak sunmasının ardında, güvencesiz ve kölece çalışmayı yaygınlaştırmaya dönük bütünlüklü bir program yatmaktadır. Başta kadın ve çocuk olmak üzere tüm çalışanlar üzerindeki sömürü koşullarının derinleşmesi hedeflenmektedir. 

TMMOB bölgesel asgari ücret, esnek çalışma biçimleri gibi eşitsizliğin önünü açmayı hedefleyen saldırılara karşı emek örgütleri ile birlikte mücadele etmeli; toplumsal muhalefeti güçlendirebilmek için üyelerini bu konuda bilgilendirecek eylem ve etkinlikler düzenlemelidir. 

 

Karar 7:

Hükümetin kadını eve hapsetme, aynı zamanda piyasaya ucuz işgücü olarak sunma ve kadının yok sayılması ve ikinci sınıf haline getirilmesi stratejileri açığa çıkarılmalıdır.

Üretim sahalarının azaltılarak insanların meslekli işsiz ve köle durumuna düşürüldükleri belgelenmelidir.

 

MMŞP kitlesine dönük şu başlıklardan oluşan aşağıdaki araştırmanın yapılması,

•Her yıl mezun olan MMŞP sayısı ve kadın sayısı

•Bunların kaçının çalışıp çalışmadığı ve kaçının kadın olduğu

•Kaçı kendi mesleğini yapıyor ve kaçı kadın

 

Karar 8:

TMMOB 12 Haziran seçimlerinden sonra gündeme gelmesi beklenen Yeni Anayasa’da; 

1.Kadınları ikinci sınıf varlıklar olarak gören anlayışın anayasada yer almaması için kadın erkek eşitliğinin her alanda sağlanması

2.Dinin siyasallaşması ve sosyal yaşamda belirleyici olmasına karşı

3.Ücretli emek sömürüsünü yaratan piyasacı uygulamaların yer almaması için mücadele eder. Bu talepleri karşılamayan anayasa önerilerini kamu yararını gözeterek reddeder.

 

Karar 9:

TMMOB, Oda, Şube yönetim kurulları, genel kurul delegasyonu ve diğer organlarda cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla pozitif destek politikaları üretilerek %35 kadın kotası uygulanır.

 

Karar 10:

TMMOB, Oda ve Şubeler kadın çalışmaları için bütçe ayırırlar.

 

Karar 11:

TMMOB, Oda ve şubelerde kadın mücadelesinin gelişmesi için pozitif destek verir.

 

Karar 12:

TMMOB, Oda, Şube yönetim kurulları, genel kurul delegasyonu ve diğer organlarda yapılan seçimlerde erkek ve kadın adaylar eşit oy almışsa kadından yana tercihini kullanır. Eğer iki kadın aday eşit oy almışsa gençleri desteklemek amacıyla üye sicil numarası büyük olanı tercih eder…

 

Karar 13: 

TMMOB 2. Kadın Kurultayına sunulmak üzere yerel kurultayda alınan kararlarla ilgili tüzük ve yönetmelik çalışmalarını yapacak Mevzuat Çalışma Grubu İstanbul Yerel Kurultayı’nda kurulur. 

 

Karar 14:

TMMOB Kadın Çalışma grubu, IKK Kadın, Oda kadın, şube kadın komisyonu üyeleri ve geçmişte bu organlarda çalışmış asıl ve yedek üyelerden oluşan TMMOB Kadın Meclisi kurulur.  

 

Karar 15:

Oda kadın komisyonları, şube kadın komisyonlarının kendi içlerinden önereceği birer asıl ve birer yedek üyeden ve Oda yönetim kurulu kadın üyelerinden oluşur. 

 

Karar 16: 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Oda Kadın Komisyonlarının kendi içlerinden önereceği birer asıl ve birer yedek üye ile TMMOB Yönetim Kurulu kadın üyelerinden oluşur. Oda Kadın komisyonu olmadığı durumda ilgili Oda kadın temsilcileri, IKK kadın komisyon ve çalışma gruplarınca ortaklaşa belirlenir. 

 

Karar 17:

TMMOB, Oda ve Şubeler düzenledikleri toplantı, eğitim çalışması vb çalışmalara  üye katılımını artırmak için, çocuk bakımını üstlenen organizasyonlar yapmalıdır. 

 

Karar 18:

Tüm kadın üyeler TMMOB 2. Kadın Kurultayının doğal delegesi olmalıdır.

 

Karar 19:

TMMOB 2. Kadın Kurultayında odaların öğrenci komisyonlarına üye olan öğrenci kadınlar kürsüde söz hakkına sahip olabilirler.

 

Karar 20:

TMMOB, 41. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarında kabul edilen 1. TMMOB MMŞP Kadın Kurultayı kararlarının hızlı bir biçimde uygulamaya konması ve TMMOB genelindeki koordinasyonunun sağlanması için TMMOB Yönetim Kurulu gerekli düzenlemeleri yapar.

 

Karar 21:

TMMOB, Genel Kuruluna sunulmak üzere TMMOB 2. Kadın Kurultayında alınan kararlarla ilgili “tüzük ve yönetmelik” çalışmalarını yapacak Mevzuat Çalışma Grubu, TMMOB 2. Kadın Kurultayında kurulur.

 

Karar 22:

Kadına dönük her türden ayrımcılık ve şiddet ortamını temellendiren nedenler savaş durumlarında güçlenir. Eril kavramlar olan militarizm, ırkçılık ve milliyetçiliğin kendini var ettiği ekonomik ve siyasal temel kadın düşmanlığı üretir ve besler.

Türk ve Kürt kadınları savaşın yarattığı yıkımlardan ve baskılardan benzer biçimlerde etkilenmektedir..

Kadınların eşitlik temelinde yaşayabilecekleri bir ortamın sağlanması için kürt sorununun demokratik çözümü, anadilinde eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinin verilmesi için; TMMOB, diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte çalışır.

 

 

politeknik.org.tr