TMMOB 41.Dönem Olağanüstü Genel Kurulunun İlk Günü Sona Erdi
Spread the love

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin önümüzdeki dönemin çalışma programını belirleyecek önemli kararların alındığı TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu katılım,motivasyon ve coşku açısından zayıf başladı. 57 karar önergesinden 28’inin görüşüldüğü ilk günü TMMOB’deki egemen anlayışın, kendi iradesi dışındaki örgütsel karar alma süreçlerine olan geçit vermez tavrında değişiklik olmadı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından Kararlar Komisyonu’nun yerini alması ile görüşmelere geçildi. Kararlar Komisyonu’na gelen önergelerden Ücretli İşsiz Mühendis Mimar Şehir Plancıları Kurultayı ve Kadın Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’nın karar önergelerinin alt başlıklarının tartışılmadan toplu halde oylanmaya sunulması, kurultaylar ile ilgili birden fazla farklı önergenin bulunması nedeniyle uzun bir usul ve yöntem tartışmasına yol açtı. Genel Kurul her önergenin teker teker ama alt önergelere girilmeden iki lehte iki aleyhte konuşmanın ardından oylanması yöntemini benimseme kararı aldı. Birinci gün 57 karar önergesinden 28’inin görüşülmeye açıldığı genel kurul saat 19.00’a kadar sürdü.

Olağanüstü Genel Kuruldan Notlar…

• Enerji ihtiyacını karşılamak gerekçesi ile ülkemizde kurulmaya çalışılan aslında suyun kullanım hakkını elde ederek suyun ticarileştirilmesi sürecine dair önemli bir saldırıyı içeren HES’lere karşı yöre insanının ve dinamiklerinin de içinde bulunduğu bir çalışma grubunun kurulması konusundaki önergenin kabulü HES’lere karşı gelişen su ve çevre hakkı mücadelelerinde TMMOB’nin de aktif bir bileşen olarak katılması konusunda önemli bir adım atılmış oldu.
• Nükleer santral karşıtı mücadelenin arttırılarak devam ettirilmesinin karara bağlandığı Olağanüstü Genel Kurul’da delegeler tarafından TMMOB Yönetim Kurulu’nun Nükleer Santraller konusunda bir kongre-sempozyum düzenlemesi de kabul edildi.
• Hakkari ve Şırnak’da yapılmak istenen 11 adet güvenlik barajının ülkede barışa ve halkların kardeşliğine zarar vereceği vurgusu ile güvenlik barajlarının yapımına karşı TMMOB’nin mücadele etmesine karar verildi.
• Ücretli İşsiz Mühendis Mimar Şehir Plancıları Kurultayının önergelerinden bir kısmının yer aldığı ve altı Oda başkanının imzası ile verilen 7 nolu önergede aleyhte konuşan delegeler kurultay kararlarının tamamının kabul edilmesi gerektiğini ve Oda başkanlarının içlerinden kendilerince kabul gördükleri önergeleri seçerek Genel Kurula getirmelerinin kurultay iradesine saygısızlık olduğunu vurguladılar. Lehte ve aleyhte konuşmaların tamamlanmasının ardından karar önergesi oy çokluğu ile kabul edildi. 
• 9. karar önergesinde sunulan “odaların meslek içi eğitimlerinin işsiz üyelere ücretsiz verilmesi” önergesi reddedildi. Önergenin lehinde konuşan delegeler “parasız eğitim parasız sağlık” yazılı bir pankartın altında işsiz üyelere ücretsiz eğitim verilmesinin reddedilmesindeki ironiyi vurguladılar.
• TMMOB’ye bağlı odaların ortak mekanlar oluşturmasını içeren 10 nolu önerge, 7. nolu önergede zaten bulunmasına rağmen Kararlar Komisyonu’nun önergeye katılmadığını bildirmesi üzerine reddedildi.
• Yetkin yetkili mühendislik ve uzmanlık karşıtı verilen tüm önergeler Genel Kurul tarafından reddedildi.
• Genel Kurul’un ilk günü genel olarak Kararlar Komisyonu’nun katıldığını belirttiği her önergenin Genel Kurulca kabul gördüğü, önergeye katılmama görüşü açıkladığı tüm önergelerin reddedildiği görüldü.
• Öğrenci komisyonlarının illerdeki koordinasyonunun sağlanması için verilen önerge ise “Öğrenci İKK’ları” kurulması talebinin yer alması nedeni ile reddedildi. Önergenin aleyhinde konuşan delegelerin bu ibareyi “İKK’da Öğrenci Komisyonunun kurulması” şeklinde değiştirin bu önergeyi kabul edelim önerisini, önerge sahiplerinin reddetmesi ile öğrenci örgütlenmesi için önemli bir karar alınamamış oldu.

TMMOB’nin egemen anlayışı, kendi iradelerinin dışındaki örgütsel karar alma süreçlerine geçit vermemektir. Bu tavır, TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı ve Kadın Kurultayı katılımcılarına, TMMOB’de karar alıcı mekanizmalarda yer almaları ve kurultay kararlarını uygulama ve geliştirme amacıyla daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini göstermiştir.

politeknik.org.tr


Spread the love