GEMİ MO: “12 Eylül Anayasasını Süsleyerek Perçinleyen Anayasaya HAYIR!”
Spread the love

TMMOB Gemi Makine İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 10Ağustos 2010 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 110 No’lu karar ile 12 Eylül (1980) düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir anayasa ile uzlaşılamayacağını karar altına alarak bu bağlamda çalışmanın yapılmasına karar vermiştir. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde GEMİ MO’nun 12 Eylül 2010 referandumunda neden hayır denmesi gerektiğinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. Anayasalar ülkelerin toplumsal sözleşmeleri olup taslakları hazırlanırken toplumun her kesiminden katılımcılık ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Oysaki 12 Eylül 2010 da referanduma sunulacak anayasa değişikliği iktidarın dayatması ile gündeme gelmiş ve hiçbir siyasi katılım gözetilmeksizin, geniş halk kitlelerinin incelemesine sunulmadan, meslek ve çalışma örgütlerinin görüşleri alınmadan, aşırı acele ve jet hızında tek bir partinin onayı ile yasama meclisinden geçmiştir, Bu haliyle anayasa değişikliği halkın neye evet ya da hayır diyeceğini bilmeden oy vereceği bir dayatma, bir baskı ve bir sivil darbe anayasası haline dönüşmüştür. 

GEMİ MO ;12 Eylül 1980 anayasasının süslenerek perçinlenmesini sağlayan ve yapılan değişikliklerle yargı bağımsızlığını hiçe sayarak iktidar diktatörlüğünü öngören bir anayasa değil, geniş halk kitlelerinin görüşlerinin alındığı ve 12 Eylül 1980 ile gerçekten hesaplaşan dolayısıyla 1980 darbesinin getirdiği faşist anayasanın tamamının değiştiği bir anayasa istemektedir. 

GEMİ MO ’ nun istediği anayasa; Cumhuriyeti ve Demokratik Laik SosyalHukuk Devletini benimseyen ve koruyan, asgari olarak aşağıdaki maddeleri içeriğinde bulunduran, tümüyle yenilenmiş yeni bir anayasadır. 1- Atanmış ve seçilmişlerin dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır.2- YÖK kaldırılmalı, Özerk Üniversite Anayasa teminatı altına alınmalıdır.3- Yasama yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığı ilkesi çağdaş demokratik ilkeler doğrultusunda yeniden tanımlanmalı ve yargının bağımsızlığı güçlendirilmelidir.4- Katılımcı Demokrasinin daha güçlü olması için siyasal partiler yasası değiştirilmeli, partilerin yönetiminde görev almanın önündeki tüm antidemokratik engeller kaldırılmalı, Lider sultası sona erdirilmeli, parti içi demokrasinin işlerliği tam olarak sağlanmalıdır.5- Özelleştirme kaldırılmalı, kamu kurumlarının özerk çalışmalarını sağlayacak düzenlemeler getirilmeli, ülkenin ve halkın yararları doğrultusunda kamulaştırma anayasada teminat altına alınmalıdır.6- Meslek ve çalışma örgütlerinin etkin ve güçlü olmasının önündeki tüm engeller kaldırılmalı.

Çıkacak yasalarda bu örgütlerin kendi alanları ile ilgili görüşleri alınarak katkıda bulunabilmeleri anayasanın teminatı altına alınmalıdır.7- İş-işçi güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili çıkacak yasalarda öncelikle işçilerin insanca çalışma ve yaşama hakkının gerekliliği anayasanın teminatı altına alınmalıdır.8- Bireylerin seçme ve seçilme hakları önündeki sınırlamalar ve seçim barajı kaldırılmalıdır.9- Bireylerin barınma ile temiz bir çevrede yaşama ve çalışma hakkı anayasanın teminatı altına alınmalıdır.10-Birey ve Toplumun kültürel hakları teslim edilmeli, bunların özgürce uygulanması sağlanmalıdır.11- Özgür birey kavramı güçlendirilerek bireylerin din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yaşamda ve yasalar karşısında eşit oldukları anayasa teminatı altına alınmalıdır.12- Anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılacak halk oylamalarının nitelikli çoğunluk esasına dayanması sağlanmalıdır. 12 Eylül 2010 da halk oylamasına sunulacak olan anayasa değişikliğine katılımcı değil dayatmacı olduğu için, 12 Eylül 1980 ile hesaplaşan değil uzlaşan olduğu için, gerçek amacının iktidar diktatörlüğünü sağlamak olduğu için HAYIR diyoruz. TMMOBGemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 


Spread the love