EMO Genel Kurulu’na giderken önemli notlar – Neriman USTA

Elektrik Mühendisleri Odası’nda şube genel kurullarının tamamlanmasının ardından sıra Oda Genel Kurulu’na geldi.

Şube genel kurullarının seçim sonuçlarına bakıldığında pek bir değişiklik yok diyebiliriz. Ancak Meslekte Birlik grubunun liste çıkarmadığı, demokrat grupların iki liste ile seçime gittiği Ankara ve Bursa şube seçimlerinde, Ankara’da Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendisler ve Bursa’da Katılımcı Mühendisler adıyla seçime giren grupların Meslekte Birlik oyları ile seçim kazanmaları bazı sorgulamaları yapmamızı ve tutum almamızı gerekli kılıyor.

Meslekte Birlik grubunun meslek odalarına bakışı hepimizin malumu:

– AKP/Saray iktidarının politikalarının odalarda temsilini sağlamak
– İktidarın tahammül edemediği muhalif sesleri odalarda susturmak, kentlerin, doğanın talanına odalar üzerinden meşruiyet yaratmak
– Odaların bugüne kadar oluşturduğu bilgi birikimini yok etmek
– Halk için değil rant için oda yaratmak

Özelleştirmeler yoluyla veya kurumların lağvedilip başka kurumlarla birleştirilmesi yoluyla kamu kurumlarında bilgi birikimini, kamucu anlayışı ve kurumsal hafızayı yok eden AKP, meslek odalarının hafızasını da kültürünü de yok edip, biatçı meslek örgütlerine dönüştürme derdinde. İktidarın odalardaki temsilcileri bugüne kadar amacına tam olarak ulaşamadı.

İktidar ise TMMOB’ye bağlı odaların denetimini bakanlıklara bağlayarak ayar vermeye çalıştı. Yeni yasa ve yönetmeliklerle odaların proje denetim ve kontrollerini zayıflatarak yetkilerine müdahale etti, neoliberal politikalara uyum sağlamaya zorladı. Yukarıda da ayrıntılarıyla değindiğimiz AKP iktidarının bu yaklaşımını odalarda -genel adıyla- Meslekte Birlik grubu temsil ediyor.

Meslekte Birlik grubunun bu anlayışı bilinmesine rağmen devrimci/demokrat/ilerici/yurtsever olma iddiasındaki grupların şube seçimlerini kazanabilmek için gizli veya açık ittifak içerisine girmeleri bazı soruları sormamıza neden oluyor.

Bugüne kadar sahip olduğumuz emekten yana, eşitlik, özgürlük, adalet, laiklik gibi ortak değerlerimize hala sahipler mi? Biliyoruz ki AKP ve yandaşları bu değerleri yok etme ve yerine dinci gerici faşizmi hakim kılma amacında.

İki demokrat liste seçim için yarışırken Meslekte Birlik grubunun sizi tercih etmesi ve sizinle anlaşması ortak değerlerimiz konusunda sizin daha tavizkar olabileceğiniz algısından mı kaynaklanıyor? Eğer böyle bir algı yaratmışsanız hala kendinizi demokrat olarak nitelendirebiliyor musunuz?

Her ittifak, ittifak yapanın politikalarını belirler. Yaptıklarınızı belirlediği gibi yapmadıklarınızı ve asıl olarak yapmamanız gerekeni belirler. Meslekte Birlik’le ittifak yapanlar illerinde AKP-MHP iktidarının, merkezi ve yerel yönetimlerin bilime aykırı, yağma talan projelerine, enerji ve haberleşme alanlarında soyguna yeterince ses çıkarabilecekler mi? Nedir bu ittifakların diyeti?

Bu soruların cevabı aslında çok açık, gerek kişisel gerek grup çıkarları gereği ilke ve değerlerimize gerçekte sahip olmayıp, kolayca vazgeçebilen, mesleki hakların mücadelesini yapmayan, ucu kendilerine de dokunduğu için ücretli mühendislerin hak mücadelesini engelleyen, iş yapma, ihale alma ümidi ile yağma ve talana göz yuman, meslek odasını mühendislerin meslek örgütü olarak değil esnaf örgütü gibi gören ve bu nedenlerle Meslekte Birlik grubu ile ittifak yapmakta sakınca görmeyen, hem onlardan hem de kandırdıklarını sandıkları demokrat üyelerden destek alma amacıyla hareket edenler, aslında diyet ödemiyorlar, fıtratlarının gereğini yapıyorlar!

Asıl can alıcı sorumuz ise bu ittifaklara nasıl cüret ettikleridir. Bu durum nasılsa yaptıklarının yanına kar kalacağından emin olma halinden kaynaklanıyor. Yıllardır oda yönetiminde hakim olan, ağırlıklı İstanbul ve Ankara şubelerinde yer alan, her Genel Kurul döneminde Oda seçimlerini kazanabilmek adına bazı şubelerle ilkesiz ilişkilere giren, bu şubelerden her dönemde destek alabilmek uğruna örgütlenme, ücretli/işsiz mühendislerin hakları, mesleki haklar, kamusal denetim mücadelelerini yeterli düzeyde ele almayanlar bu sonucun en büyük sorumlularıdır.

Bugün Ankara ve Bursa şubelerinde açıkça- belki bazı şubelerde gizli olarak- AKP-MHP ittifakının temsilcisi Meslekte Birlik grubuyla kurdukları ittifak, yukarıda saydığımız nedenlerle oda yönetimine aday bazı gruplara şaşırtıcı gelmeyip, hızla normalleştirilerek desteklerine talip olma yönelimine evrilebilecektir.

AKP 2015 yılından bu yana tek başına iktidar olamıyor. Bu nedenle daha baskıcı/otoriter tek adam rejimine yöneldi. Yine de halkın en az yarısının rızasını alamıyor. AKP/saray iktidarının yıllardır şiddetle, baskı ile oluşturmaya çalıştığı toplumsal rıza ağır ekonomik krizle dağılıyor. İktidarın Suriye’de cihatçıları koruma pozisyonuyla açık bir savaşı ülkeye dayattığı bu koşullarda, ağır insani krizlerin yaşandığı bu ortamda, demokratik kitle örgütlerinin sessizliğini sağlama amaçlı bu kirli ittifaklar normalleştirilemez, hoş görülemez!

Memleketin, Türkiye halklarının geleceği için eşitlik, özgürlük, kardeşlik temelli ilke ve değerlerimizi tavizsiz, en yüksek sesle dillendirmemiz gereken bu dönemde, bu truva atlarına geçit vermeyeceğiz. AKP faşizminin değirmenine su taşıyan kirli ittifakçılarla hiçbir ilişkimiz olmayacak. Sol/sosyalist değerlere sahip çıkan herkesi bu tutumu almaya davet ediyoruz.

Neriman USTA
Politeknik YK Başkan Yardımcısı
Elektronik Mühendisi