Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TMMOB yöneticilerini tehdit ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB ve bağlı odaların yönetim kurulu üyelerini tehdit eden bir açıklama yaptı. Bakanlık TMMOB’nin demokrat yöneticilerini görevden almakla tehdit ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB ve odaların idari ve mali açıdan denetlenmesine ilişkin tebliğinin ardından tebliğe karşı açıklamalar yapan TMMOB ve oda yönetim kurulu üyelerini tehdit eden açıklama yaptı. Bakanlığın dün(24.12.2014) yaptığı açıklamada yönetim kurulu üyelerini görevden alma tehdidi için 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 1983 yılında Kanun Hükmünde Karaname ile 6235 sayılı TMMOB Yasası’na eklenen maddeler gerekçe gösteriliyor.

‘Amaçları dışında faaliyet gösteren birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilir’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada TMMOB ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tebliğle ilgili olarak ‘bir kısım meslek odası yöneticilerinin kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte beyanatlarda bulundukları müşahede edilmiştir.’ ifadesi yer alıyor. Bakanlık açıklamaya bu tespitinin ardından 1983 yılında TMMOB Yasası’na eklenen maddeleri sıralayarak devam ediyor.

Bu maddeler arasında yer alan Ek Madde 4’te ‘Amaçları dışında faaliyet gösteren birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.’ ifadeleri yer alıyor. Böylelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklamayla, TMMOB’yi, odaları, kurullarda görev alan yöneticileri, bakanlığın uygulamalarına karşı mücadele eden mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını tehdit ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gösterdiği ‘sopa’: TMMOB Yasası ek maddeleri

Bakanlıkların, AKP’nin neoliberal programıyla yeniden yapılandırılmasının ardından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yeni yetkileri ve yapısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dönüşmüştü. Bakanlık bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, TMMOB’nin görev ve yetkileri ile yapılandırıldı. Bu yapılanma kentlerdeki yağma ve talan politikalarının önündeki engelleri kaldırmaya dönük olarak TMMOB’nin yetkilerini sınırlayan ve etkisizleştirmeye çalışan çeşitli yasal düzenlemelerle devam etti.

Baskılar ve yeni düzenlemeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın; TMMOB Yasası’na, TMMOB’nin yapısına ve mücadelesine karşı 1983 yılında eklenen maddeleri 31 yıl aradan sonra bir bir hayata geçirmeye başlamasıyla devam etti. İlk olarak TMMOB ve odaların idari ve mali denetimleri Bakanlar Kurulu kararı ile bakanlıklara devredildi. Ardından TMMOB ve oda yöneticilerinin, üyelerinin uluslararası etkinliklere katılmak için bakanlıktan izin alması gerektiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi de yaptığı açıklamadaki tehdit ile TMMOB ve Oda yöneticilerine ‘muhalefet etme-karşı çıkma’ diyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

“TMMOB teblığ ile ilgılı basın açıklaması

TMMOB’a bağlı bazı meslek odalarının idari ve mali denetimlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ”

24.12.2014 tarih ve 29215 sayılı Resmi Gazetede Bakanlığımızca yayımlanmış bulunmaktadır.

Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, bir kısım meslek odası yöneticilerinin kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte beyanatlarda bulundukları müşahede edilmiştir.

Bilindiği Üzere;

Kamu kurumları, kanunlarla verilmiş olan görev ve sorumlulukları etkin ve tarafsız bir şekilde yerine getirilebilmek için yönetmelik, tebliğ gibi ikincil mevzuat düzenlemeleri yayımlamaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza, 6235 sayılı kanun’un

_” Ek Madde 1 – (Ek: 19/4/1983 – KHK – 66/12 md.)_ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, bayındırlık bakanlığından ızın alınmasına bağlıdır. Bu izin verilmeden önce, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile toplantı ve kongrenin konusuna göre diğer ilgili Bakanlıkların görüşleri de alınabilir.”

_” Ek Madde 3 – (Ek: 19/4/1983 – KHK – 66/12 md.)_ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, bayındırlık bakanlığınca; ıhtısas dallarına göre odalar üzerınde ıse, ılgılı bakanlıklarca ıdarı ve malı denetım yapılır. ilgılı bakanlıklar; bakanlar kurulu kararnamesı ıle tesbıt edılır.”

_” Ek Madde 4 – (Ek: 19/4/1983 – KHK – 66/12 md.)_ (Değişik birinci fıkra: 18/6/1997 – 4276/8 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

_Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

_İlgili Bakanlıkların bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birlik ve oda organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, birliğin ve odaların görevli organları tarafından uyulması zorunludur.”

Maddelerinde yer alan hükümler ile verilen görevler kapsamında bahse konu düzenleme yayımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen Ek Madde 3’e istinaden, 18/11/2013 tarihli ve

2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 meslek odasının idari ve mali denetim sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız kendisine yasalarla verilen görev ve sorumluluğu yerine getirebilmek için ikincil mevzuat düzenlemesi yaparak _”Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ”_ tebliğini yayımlamıştır. Söz konusu tebliğ ile Bakanlık görev ve sorumluluğunu yerine getirebilmek için iş süreçlerini ve iş süreçlerinde görev alacak bakanlık birimlerini belirlemiştir. Bu da bir hukuk devletinde bir kamu kurumunun yapması gereken en asli iştir.

Ayrıca, Ek Madde 1’de belirtildiği üzere, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, bayındırlık bakanlığından ızın alınmasına bağlıdır. …” hükmü, bir meslek odası mensubunun, meslek odasını temsilen ve meslek odasının bütçesini kullanarak katılacağı uluslararası toplantı ve kongreler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Bayındırlık Bakanlığı) izin almasının Kanuni bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır.

Bu çerçevede, mühendis ve mimarların hukukunu ve haklarını savunmak yerine başka işlerin peşinde koşanların üslup konusunda da saygıya dikkat etmedikleri görülmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımızın 21.08.2014 tarih 10958 sayılı uyarı yazısı üzerine, kamusal ve yasal sorumluluk bilincini haiz bazı meslek odalarınca üç farklı izin talebinde bulunulmuş ve bu talepler ivedilikle Bakanlığımızca karşılanmıştır.

Bakanlığımız, yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için öncelikle iç düzenlemelerini tamamlayarak hiçbir taraf veya sınıf gözetmeksizin etkin olarak görevlerini yerine getirmekte kararlı ve yetkindir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bakanlığın tehdidi, TMMOB’nin mücadelesi var!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tehdit yazısının ardından TMMOB, ‘tehditler bizi bu ülke için mücadele etmekten vazgeçiremeyecektir’ diyerek açıklama yaptı.

TMMOB yaptığı açıklamada ‘TMMOB her yerdedir, TMMOB Soma’dadır; Ermenek’tedir, Zonguldak’tadır; TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’ndedir; TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarındadır, TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’tadır; TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’dedir; TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’dadır; TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerdedir. İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefindedir. İşte bu yüzden saraylarında yaşayanlar TMMOB’nin mücadelesine tahammül edemezler. Bir kez daha söylüyoruz; Meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.’ diyerek halka, mühendislere, mimarlara, şehir plancılarına mücadele sözü verdi.

 

politeknik.org.tr