Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: TMMOB bilimin ve tekniğin ışığında, tüm birikimini halkın yararına kullanmaya devam edecek!

1954`den bu yana mesleki bilgi ve birikimini kamu yararı doğrultusunda ortaya koyan ve iktidarların hukuksuz girişimlerine karşı yargı başta olmak üzere her platformda mücadele yürüten, emek ve demokrasi kuruluşlarıyla birlikte hareket eden TMMOB ve bağlı odaları, AKP Hükümeti`nin hazırladığı Torba Yasa Taslağıyla yeniden hedefe konuldu.

AKP iktidarının yeni torba yasa tasarısı ile TMMOB vesayet altına alınmaya çalışılmakta, böl-parçala-yönet yaklaşımıyla TMMOB‘nin demokratik ve merkezi yapıdan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi tasarlanmakta, meşruiyetini bilimden ve halktan alan TMMOB‘nin bağımsızlığı elinden alınarak siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır.

Yeni düzenlemede en dikkat çekici nokta ise TMMOB`nin kamu kurumu niteliğinin ortadan kaldırılarak, kamu yararı gözeterek açtığı davaları açamayacak duruma getirilmesidir. TMMOB`nin son dönemde kamu yararı gözeterek açtığı aşağıdaki bazı davalara baktığımızda AKP hükümetinin neden bu kararı aldığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

  • Üçüncü Havalimanı`nın çevre düzeni ve imar planının iptali ve yürütmesinin durdurulması.
  • Akkuyu Nükleer Güç Santralı`nın Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu iptali.
  • Akkuyu`nun Çevre Düzeni Planı`nın iptali istemiyle açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.
  • Cumhurbaşkanlığı Sarayı`nın SİT statüsünün değiştirilmesi kararını Ankara 11. İdare Mahkemesi iptal etti. Danıştay karara yapılan itirazı reddetti.
  • 3. Köprü Projesi güzergâhında parçalı değişiklikler öngören 1/5000 imar planı değişikliklerine karşı dokuz meslek odası 17 dava açtı.
  • Yatağan, Yeniköy, Kemerköy ve Çatalağzı termik santrallerinin özelleştirme sürecine ilişkin açılan davalar sürüyor.
  • Galataport ihalesiyle ilgili açılan davayı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
  • Taksim Gezi Parkı`nın yapılaşmaya açılmasına ilişkin idari işlem İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi ve Danıştay tarafından onandı.

Torba yasadan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 24 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete` de yayımladığı Tebliğ ile de TMMOB ve bağlı Odaları Bakanlığın alt birimine dönüştürülmek isteniyor.

Anayasaya aykırı bir şekilde, Bakanlık kendini mühendis, mimar ve şehir plancılarının şikayet ve ihbar makamı olarak organize etmeye çalışıyor. Tebliğe göre Bakanlığa yapılacak şikayet ve ihbarları öncelikle Valiler inceleyecek, hazırlanan raporlar Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca değerlendirilecek.

Gene Tebliğ ile Yurtdışına çıkacak olan Oda yöneticilerinin en az 15 gün önceden Bakanlığa bildirileceği, Bakanlığın değerlendirmesi sonucunda uygun görülenlere yurtdışı çıkış izni verileceği Tebliğ hükmü haline getiriliyor.

TMMOB ve bağlı Odaları, yaşam alanlarına, parkına, toprağına, suyuna, kentine ve ülkesine sahip çıkarak, kamusal yarar ve değerlerini korumak amacıyla birçok dava da aktif rol oynadı. Bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde görüş ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel iktidarın bilinçli bir şekilde halktan gizlediği gerçekleri halka aktardı. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline gelmektedir.

TMMOB kararname ve tebliğlerle değil öz üye gücü ile yönetilmeye, bilim ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu