Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi: “Çevre görevlisi değil çevre mühendisiyiz!”

21.11.2013 tarihinde yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Çevre Mühendisleri ‘Çevre Görevi‘ yapabilmek için Çevre Görevlisi Eğitimi almak zorunda. Peki ama Çevre Görevlisi Kimdir? Çevre Mühendisi Kimdir?

Çevre Görevlisi Kimdir?

Çevre görevlisi, “faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen görevli”dir.

Çevre Mühendisi Kimdir?

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

Çevre mühendisleri; çevre kirliliğinin önlenmesi kapsamında,

· Çevre yönetim sistemleri ve planları,

· Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED),

· İçme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atık sular ile yağmur suları,

· Katı atıklar,

· Zararlı ve tehlikeli atıklar,

· Evsel ve endüstriyel atıklar,

· Hava kirliliği,

· Gürültü,

· Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliği

Konularında

· Etüd, fizibilite, proje,

· Araştırma, geliştirme ve planlama,

· Danışmanlık ve eğitim,

· Kontrollük,

· Deneme işletmesi, muayene ve kabul,

· Uygulama ve işletme yönetimi,

· Keşif-şartname-ihale dosyası hazırlama ve düzenleme,

· Hakediş ve kesin hesap,

· Numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme

hizmetlerini yürütürler.

Çevre Görevlilerini Çevre Mühendisleri‘nin Eğitmesini İster Misiniz?

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü‘nden mezun olan kişi; çevre konusunda dört akademik yıl boyunca eğitim görmüş kişidir. Bakanlığın Çevre Mühendisleri‘ne ve diğer meslek gruplarına dayattığı Çevre Görevlisi Eğitimi Çevre Mühendisleri için 3(üç), diğer meslek grupları için 6(altı) gündür.

Yukarıdaki tanımlardan ve hayattaki pratiklerden de anlaşılacağı üzere hali hazırda bir Çevre Mühendisi, bir Çevre Görevlisi tanım ve pratiğinden daha yetkindir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na Soruyoruz:

· Çevre Görevlisi Eğitimi‘yle, üç günde, Çevre Mühendisleri‘ne 4 akademik yıl boyunca kendilerinin öğrenemediği(!), üniversite hocalarının öğretemediği(!) neyi öğretmeyi planlıyorsunuz?

· Çevre Mühendisleri‘nin üniversitede aldıkları eğitime güvenmiyor iseniz, bu eğitimi yeterli bulmuyor iseniz, üniversiteleri niçin kapatmıyorsunuz? Bir ihtimal daha var: öğrenilmesini istediğiniz konuları niçin üniversitenin ders programına dahil etmiyorsunuz?

· Ülke nüfusunun çoğunun asgari ücretle geçindiği bir ülkede, beş yıldızlı otellerde yaptığınız, pahalı eğitimlerin muhatabı kimlerdir? Hedef kitleniz kimlerdir?

· Okulundan yeni mezun olmuş işsiz bir mühendisin bu pahalı eğitimlerden nasıl yararlanabileceğini düşünüyorsunuz?

· Çevre Mühendisleri‘ne Çevre Görevlisi Eğitimi‘ni zorunlu tutarak; üniversiteleri, üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerini, üniversitelerin Çevre Mühendisliği‘nde görev yapan öğretim üyelerini, üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencileri, mezun mühendislerin hayatlarının 4 yılını ‘hiç‘e indirdiğinizin farkında mısınız?

· Çevre Görevlisi eğitimini bir Çevre Mühendisi‘ne aldırmaktaki amacınız nedir? Sizleri bu zorunluluğa(?) iten gerekçeleri kamuoyuyla paylaşır mısınız?

Üniversite Hocalarını Akademiye Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz

Emekten, bilimden, halktan yana tavır almış tüm öğretim üyelerine güvenimiz tamdır.

Sizleri rant ve rekabet politikalarına karşı bilime ve akademiye sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Meslektaşlarımızı Mesleğine Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz

Mesleğini layığıyla yerine getiren, bilimin ışığıyla, doğanın ve halkın çıkarlarını gözeterek işine dört elle sarılan meslektaşlarımıza güvenimiz tamdır.

Sizleri uygulanan itibarsızlaştırma politikalarına karşı hayatınızın dört yılına, bilginize, mesleğinize sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Çevre Mühendisliği Öğrencilerini Geleceğine Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz

Bilime, doğaya, insana inanmış tercihini Çevre Mühendisliği‘nden yana kullanmış, bilgiyi edinmek, işlemek ve yaymak için üniversiteye adım atmış öğrencilerimize güvenimiz tamdır.

Sizleri geleceğimizi tehdit eden ‘güvencesizleştirme‘ politikalarına karşı geleceğinize sahip çıkmaya çağırıyoruz!

MEŞRU DEĞİLDİR!

Çevre Mühendisleri için Çevre Görevlisi Eğitimi‘ni tanımak; bu temelsiz uygulamayı meşrulaştırmaktır.

Üniversitelerde aldığımız eğitim, Çevre Görevlisi‘nden daha fazlasını olmamızı sağlayacak kadar yeterlidir.

Bilimi ve tekniği emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.

Bir kez daha, inadına ve haklı olarak sesimizi yükseltiyoruz: Çevre Görevlisi Değil Çevre Mühendisiyiz!

*Konuyla ilgili yakın zamanda imza kampanyası başlatılacaktır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi