İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi: “Başıbüyükte Kentsel Dönüşüm Hukuk Tanımıyor!”

Maltepe Belediye Meclisi tarafından 09.10.2006 tarih ve 2006/56 sayılı kararı ile kabul edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 11.01.2007 tarih ve 123 sayılı kararı ile onanan Başıbüyük Mahallesi kentsel Yenileme Alanı (Gecekondu Dönüşüm) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ve projenin gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenen toplu konut alanının inşaatı için Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TOKİ arasında imzalanan üçlü protokolün iptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla açılan davada, İstanbul 5. İdare Mahkemesi 05.11.2008 tarihinde aldığı kararla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve üçlü protokolün yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

Bu kararla daha önce yapımına başlanan ve 6 bloktan oluşan toplu konut projesinin hiçbir yasal dayanağı kalmamasına rağmen Belediye bir kamu kurumu olarak yapmakla yükümlü olduğu mühürleme işlemini geride kalan bir haftada yerine getirmemiştir. Yapımına devam edilen toplu konutlar yangından mal kaçırırcasına, teknik şartlar zorlanarak hızla devam etmektedir.

 

Kentsel yenileme alanı olarak belirlendikten sonra Başıbüyük mahallesinin yeşil alan olarak yıllardır koruduğu bir parselde blok halinde toplu konutlar yaparak dönüşüm sürecini başlatmayı hedefleyen üçlü protokolün tarafları, mahalle halkının beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate almayarak niyetini baştan ortaya koymuştur. Davacının söz konusu iptal ve yürütmenin durdurulması talebine karşılık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı savunmasında davacıya ait parselin 1/1000 Uygulama İmar Planı ve kentsel dönüşüm projesi içerisinde yer almadığı iddiasında bulunmuş 5216 sayılı kanunda Toplu Konut İdaresinin Gecekonduların tasfiyesine ilişkin yetkisini belirterek çalışmaların amacının çağdaş kentsel çevreler üretmek olduğu yalanıyla davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme mevcut bilgi ve belgelerle birlikte bilirkişi raporunu da dikkate alarak yaptığı değerlendirmede, iddianın aksine söz konusu parselin kentsel yenileme alanı içerisinde yer aldığını belirterek, uygulama imar planının getireceği nüfus yoğunluğunun, üst ölçekli plan kararları ile uyumsuz olduğunu ortaya koymuştur. Kentsel dönüşümün, yalnızca bir fiziki mekan düzenleme eylemi olmadığı, aksine bölgenin karşı karşıya kaldığı tüm ekonomik ve sosyal sorunlarına bütüncül çüzümler getirecek eylemler dizisi olduğu ifade edilirken, bu projeninse hangi ekonomik ve sosyal soruna nasıl çözüm ürettiğinin belirsiz olduğu tespiti yapılmıştır. Kentsel dönüşümün vazgeçilmezlerinden biri olan katılımcılık ilkesinin de tam olarak yerine getirilmediğine dikkat çeken bilirkişi raporu, dava konusu planın bu nedenlerle, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanısına varmıştır.

 

Mahkeme kararıyla yürütmesi durdurulan imar planı ve toplu konut projesinin bir an önce durdurulması için yetkili kurumları HUKUK DEVLETİ’ne saygının bir gereği olarak göreve davet ediyoruz.

 

İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi