TMMOB Adana İKK – Çukurova Öğretim Elemanları Derneği: “Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma Merkezi Yapıları Yıkılamaz”

BASINA VE KAMUOYUNA

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne yazdığı 31 Ekim 2008 tarihli yazısıyla, Pamuk Araştırma Merkezine ait yapıların 10 Kasım 2008 gününe kadar tahliye edilip yıkılması istenmektedir. Belirtilen tarihe kadar yıkılmaması durumunda saat 9.30 da 1966 tarihli 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi dayanak gösterilerek Güvenlik Kuvvetleri nezaretinde yıkılacağı belirtilmektedir.

 

Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi, kuruluşundan bu yana 16 yıldır ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir ürün olan pamukta bölgesel, ülkesel ve uluslar arası ölçekte yüksek nitelikli araştırmalar gerçekleştirmiştir. Merkez, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) pamuk çalışmaları ağı, Akdeniz Ülkeleri Bölgelerarası Pamuk Çalışma Grubunun Türkiye Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Çok sayıda alanında önde gelen uluslararası araştırma kuruluşu ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmekte olan merkez, 2547 Sayılı Kanunun gösterdiği amaçlara ulaşmak için üniversitelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesinde Çukurova Üniversitesinin bir birimi olarak önemli katkılar sağlamıştır. Merkez geçtiğimiz aylarda 40 ülkenin üye olduğu Pamuk Araştırma Uluslar arası Ağının Koordinatörlüğü’ne seçilmiştir. Merkezin yönetim binası, ileri pamuk analiz laboratuarı, depo ve garajdan oluşan yapıları, yapımı sırasında DPT teşviki, üniversite desteği ve izinleri alınarak yapılmış, bu gün yapılması halinde yaklaşık 2 milyon YTL gibi kamu kaynağına mal olacak yapılardır. Yukarıda özetlediğimiz nitelikli kamu hizmetlerini veren bu yapıları gecekondu olarak nitelendirmek büyük bir talihsizlik ve gaflettir. Gecekondu olarak nitelendirmek talihsizlik ve gaflet olması yanında kamuoyunu bilinçli bir yanıltma girişimidir. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa açıkça aykırı olarak 1. sınıf tarım toprağının rant uğruna talan edilmesi gerçeğini gizleme amacını taşımaktadır.

Şu anda üzerinde bulunduğumuz, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi 1115 ada 1 nolu parsele kayıtlı 102.208 m2 alan; Yüreğir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi imar planları/plan tadilatları sonucunda Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 15 Kasım 2006’da 400 yataklı hastane otel, çarşı ve camiden oluşan sağlık kompleksi yapılmak üzere ihale edilmiştir. Hastane ve hastane ile ilişkilendirilen yapılar için düşünülen bu arazi, % 0-1 eğimli, düz, toprak derinliği 2 metrenin üzerinde, tefsiye ve drenaj gibi tarla içi geliştirme işlemleri eksiksiz yapılmış, kapalı ve açık sulama şebekesine sahip, yüksek verimli, Çukurova topraklarının karakteristik özelliklerini taşıyan, 40 yılı aşkın süredir tarımsal eğitim araştırma ve uygulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu arazinin 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun tanımlamasına göre mutlak ve sulu tarım arazisidir ve tarım dışına çıkarılması mümkün değildir.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Aralık 2006 da, Yüreğir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi imar planları/plan tadilatları işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Adana 2. Bölge İdare Mahkemesinde dava açmıştır. TOKİ 24 Ocak 2007 de hastane inşaatına başlamış, inşaat bu gün önemli bir aşamaya gelmiştir. Mahkeme 13 Haziran 2008 tarihinde, Yürütmenin durdurulması isteminde kısmen ret kısmen kabul kararı vermiştir. Rektörlük bu karara süresinde itiraz etmiş, temyiz süreci halen sürmektedir. İptale ilişkin istem ise henüz karara bağlanmamıştır.

Biz TMMOB’ye bağlı Meslek Örgütleri ve Demokratik Kitle Örgütleri olarak; yargı süreci henüz tamamlanmadan, Yüreğir Belediyesi’nin Pamuk Araştırma Merkezi yapılarını otel, çarşı gibi rant tesislerinin yapımı için aldığı yıkım kararını hukuka ve kamu vicdanına saygı bakımından etik bulmuyoruz.

Yıkım kararı, Üniversitenin ve Pamuk Araştırma merkezinin bugüne kadar verdiği nitelikli kamu hizmetlerini, verilemez hale getireceği için

Hastaneye değil, tarımsal araştırma, eğitim ve uygulama hizmetlerinin verildiği, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununca, 1. sınıf mutlak ve sulu tarım arazisi olduğu için yapılaşmanın mümkün olmadığı bir arazinin kuruluş yeri olarak seçilmesine karşı olduğumuz için

Hastane inşaatının önemli bir aşamaya geldiği halde, otel, çarşı gibi tesisler için Merkez binalarının yıkılarak arazi açmanın hiçbir kamu yararı olmadığı, yalnızca rant yaratmak amacı güttüğü için

Yapımı süren hastane binası dahil, merkezin binalarının yıkarak yerine otel çarşı gibi rant tesislerinin kuruluş yeri olarak derin alüviyal arazilere yapılması depremsellik açısından büyük riskler taşıdığı, bilim ve şehircilik ilkelerine açıkça aykırı olduğu için

Bugünkü karar ve uygulamalarda hiçbir söz hakkı ve rolü olmayan, ancak gıda güvencesi hakkı, sağlıklı ve yeşil bir çevrede yaşama hakkı bulunan gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuz ve borcumuz için

Üniversitenin tüzel ve manevi kişiliğine yapılmış saygısız bir girişim olarak değerlendirdiğimiz için

Üniversitenin tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına ve Pamuk Araştırma Merkezi Yapılarının yıkılmasına karşı çıkıyor ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

  

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Adana Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Çukurova Öğretim Elemanları Derneği