AKP’den İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yeni ‘Ataklar’

AKP milletvekilleri ‘İş sağlığı ve güvenliği’ konularını da içeren yeni bir yasa teklifini 15 Haziran’da Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderdi. Sözkonusu tasarı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığını taşıyor.AKP iktidarının çıkarmayı alışkanlık haline getirdiği, birbiriyle ilişkisiz farklı konuları bir yasa teklifi içinde birlikte ele alan yeni bir torba yasa tasarısı.

15 maddelik teklifin içinde dünya su forumu sekreteryası, mahkeme harçları, kamu görevlilerinin yollukları, mali müşavirlerin yönetiminde görev alabileceği kurumlar, borsa işlemleriyle ilgili bir madde, gelir vergisi oranları, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda değişiklikler ve askeriyede cep telefonuyla ilgili yargılamaların yerlerinin değiştirilmesi gibi konular hep bir arada yer alıyor.

‘İş sağlığı ve güvenliği’ konusundaki maddeler; 15 Ağustos 2009’da çıkarılan “İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan bazı maddelerin Danıştay tarafından yürütmesin durdurulması üzerine düzenlemeri içeriyor.

Yasa teklifinin 11. maddesi, İş Kanunu’nun 81. maddesinden TMMOB ve TTB’nin görüşünün alınması kısmını çıkarıyor. Böylece kontrol altına alamadığı ve önünde engel olarak gördüğü meslek örgütlerini devre dışı bırakmayı hedefliyor.Danıştay, TTB’nin başvurusuyla özel eğitim kurumlarının hekimlere uzmanlık sertifikası veremeyeceğini belirterek ilgili maddenin yürütmesini durdurmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na İş Kanunu’nun 81. maddesinde yer aldığı şekliyle TMMOB ve TTB’nin görüşünün alınıp alınmadığını sormuştu.

Yasa teklifinin 10. maddesi ise İş Kanunu’nun tanımlara ilişkin maddesine işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, ortak sağlık ve güvenlik birimi ve bu konuyla ilgili eğitim kurumlarını ekliyor. Bu madde de Danıştay’ın Makina Mühendisleri Odası ve Maden Mühendisleri Odası’nın başvurusuyla verdiği yürütmeyi durdurma kararını aşmayı hedefliyor. Danıştay, yürütmenin durdurulmasına karar verirken “yüksek öğretim sistemi içinde lisans düzeyinde eğitimini tamamlayarak üniversitelerden mesleki bir unvanla mezun olan kişilere, bir alanda “uzman” lık unvanı verilebilmesinin, yine üniversiteler bünyesinde verilebilecek bir eğitimle mümkün olabileceği  açıktır” şeklinde görüş bildirmiştir. Bu doğrultuda da üniversiteler dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, özel hukuk tüzel kişilerinin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının eğitim ve “uzmanlık” belgesi verme yetkisi olmayacağı sonucuna varmıştır. Danıştay’ın bu kararı başvuruyu yapan meslek odalarının iddialarına da terstir. Çünkü meslek odaları “iş güvenliği mühendisliği” konusundaki yetkilendirmeyi kendilerinin yapması gerektiğini savunmaktadır. AKP bu uyarıyı dikkate almak yerine aşmak için bu sefer tanımları İş Kanunu’na koymayı tercih etmektedir.

Yine bu maddede dikkat çeken bir nokta da meslek örgütlerini “cezalandırma” eğilimi. Yönetmelikte eğitim verebilecek kurumlar arasında “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları” da sayılmıştı. Ancak yasada yer alan tanımda diğer kurum ve kuruluşlar yine tanımlanırken, “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları” tanımdan çıkarılmıştır.

Yasa teklifinin 12. maddesi de Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının bir başka gerekçesini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kuruluş kanununda eğitim vermek işlevinin bulunduğunu, ancak başka kurumlara eğitim yetkisi devredemeyeceğini ifade etmişti. Yasa teklifi ise Bakanlığa bu yetkiyi tanıyor.

 

 

politeknik.org.tr