Adana İKK: Yaşasın Mühendis – Mimar Ve Şehir Plancılarının Örgütlülüğü; TMMOB
Spread the love

6235 sayılı TMMOB Yasasının kabulünden sonra, 1. Genel Kurulunu  18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında yapan Birliğimizde   Elektrik M.O., Gemi M.O., Harita ve Kadastro M.O., İnşaat M.O., Kimya M.O., Maden M.O., Makine M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Ziraat M.O. kurulması delegeleri ile TMMOB Tüzüğü kabul edilmiştir.

1954 Yılında kurulan TMMOB anayasının  135. maddesinde belirtilen  kamu  kurumu  niteliğinde bir meslek  kuruluşudur.  Örgütsel bütünlüğü ve bağımsızlığını koruyan TMMOB gücünü sadece üyesinden alan bilimsel ve teknik çalışmalarda bulunan meslek ve meslektaş sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından ayrı tutulamayacağından hareketle toplum yararı ve ülke çıkarını esas alan bir hatta yürümektedir.  

Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 31.12.2009 tarihinde Oda sayısı 23‘e, üye sayısı ise 354.182 ‘ye ulaşmıştır. TMMOB çalışmalarını 23 Oda, bu Odalara bağlı 197 şube ve 45 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibarı ile Oda ve Şubelerine bağlı olarak 157 Bölge Temsilcisi, 613 İl Temsilcisi, 265 İlçe Temsilcisi, 11 İrtibat Bürosu, 12 Mesleki Denetim Görevlisi ve 51 Oda Temsilcisi ile TMMOB toplam 1306 birimi ile görev yapmaktadır. TMMOB‘ye bağlı Odalara 70 kadar mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üyedir.

1954 yılından bu yana TMMOB ilk genel kurulunun yapıldığı ekim ayı içinde gerçekleştirilmek üzere her yıl mühendislik –  mimarlık haftasını kutlamaktadır.

TMMOB sahip olduğu birikim ve deneyimlerini mevcut sorunların tespitinde bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini dile getirilmesinde azami çabayı ön planda tutmayı kendine görev bilmektedir.  Bu görevin yerine getirilmesinde sosyal ve kültürel aktiviteleri de hayata geçirerek üyeleri arasındaki birliğin pekiştirilmesi, aynı zamanda meslektaşlarımızın toplumla kaynaşmasını sağlamayı da gerçekleştirmektedir.

Küresel kapitalizm ve onun ülkemizdeki temsilcisi AKP eliyle yürütülen politikalar sebebiyle tarım ve sanayi üretimi önemli ölçüde baltalanmış, üretici olmayan sektörlerin öne çıkması nedeni ile mühendis- mimar ve şehir plancıları bu süreçten en çok etkilenen kesimler olmuştur. Çünkü mühendis – mimar ve şehir plancısı demek üretmek demektir. Üretmeyen bir ülkede ve dünyada mühendise, mimara, plancıya yer yoktur.

Öte yandan aşırı kar hırsı ile gözüdönmüş, kuralsız ve pervasız vaziyette yapılan yatırımlarla sahip olduğumuz doğal varlıklar hızla tükenmeye ve kirlenmeye devam etmektedir.

Bilim ve teknoloji politikaları temelinde, ihtiyaçlarımız doğrultusunda,  ulusal kalkınma stratejilerinin uygulanmasında yeniden üretim ve yatırım politikaları hayata geçirilmeli;  istihdam ve hakça bölüşüm sağlanmalıdır.

Bunun sağlanması için Türkiye‘nin demokratikleşmeye ihtiyacı vardır.

Ancak ne yazık ki durum tam tersidir. AKP giderek artan baskıcı ve otoriter uygulamaları ile kendisi gibi düşünmeyenler için toplumsal yaşam alanını gün be gün daralmaktadır. Dinci- gerici ve laisizm karşıtı uygulamalar ile bilimsellikten uzaklaşılmakta, ülkemiz hızla ortaçağ karanlığına doğru sürüklenmektedir.

AKP‘nin demokratlığı kurumları kendi yandaşlarının eline geçmesi ile bitmektedir.

İşte TMMOB bu konulardaki görüşlerini bazen panel, bazen konferans bazen sempozyumlarda bazen açık hava toplantılarında dile getirmektedir.

TMMOB / Adana İl Koordinasyon Kurulu olarak Adana‘da örgütlü olan 13 odamızla hafta dolayısıyla kısa sürede örgütlediğimiz bu etkinliklerimizde bir kez daha fark ettik ki Adana‘da doğru dürüst etkinlik yapacağımız bir salon dahi yoktur.  Etkinliklerimizi planlarken ciddi sıkıntılar yaşadık ve pek çok etkinliğimizi planlayamadık.

Sadece bu ayıp bile Adana‘yı yönetenlere yeter!

Kentimizi neresinden konuşursak konuşalım elimizde kalıyor.

Öncelikle çağdaş, sağlıklı planlı güvenli bir Adana; üreten ve ürettiğini paylaşan bir ülke, üretenlerin yönettiği bir dünya özlemimizle mühendislik –  mimarlık haftası kutlu olsun.

 


Spread the love