5 Aralık 09 – “TMMOB Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu 3 – Ankara

TMMOB
TÜRKİYE‘DE ÖZELLEŞTİR(ME) GERÇEĞİ SEMPOZYUMU III

5 Aralık 2009
Çağdaş Sanatlar Merkezi ANKARA


 

TMMOB, küresel kapitalizmin dünya ölçeğinde dayattığı özelleştirmelerin ülkemizde de nelere mal olduğu konusunda tespitler yapmaya devam ediyor.

İlki 2005, ikincisi 2007 yılında düzenlenen Türkiye‘de Özelleştir(me) Gerçeği Sempozyumlarıyla, özelleştirme karşıtlarını bir araya getiren TMMOB, 40. Dönemde düzenleyeceği 3‘üncü sempozyumla da, kapitalist küreselleşmenin küresel krizinin yaşandığı, kapitalizmin bu yeni döneminde konuyu bir kez daha masaya yatırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye‘de özelleştirmelerin başladığı ilk yıllarda, felsefesi “devletin üretimden çekilerek, asli görevi olan alanlara yoğunluk vermesi” olarak gösterilmeye çalışılsa da, geçen yıllarda ortaya çıkan sonuç; işsizliğin artması, eşitsizliğin derinleşmesi, sosyal ve ekonomik dokunun zarar görmesi, göçlerin yaşanması, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve altyapı gibi temel yurttaşlık haklarının piyasalaştırılması, kamu hizmetlerinden yoksun kalma olarak görülmüştür.

Ülkeyi “pazar”, Devleti “tüccar”, yurttaşı “müşteri” olarak gören küresel kapitalizmin uygulayıcılarının, “AB‘ye uyum yasaları” adı altında getirdikleri düzenlemelerle eğitimden sağlığa her alana yayılan özelleştirme uygulamalarında bugün sıra suya, toprağa, ormanlara, kıyılara gelmiştir.

2008 yılı sonlarında yaşanmaya başlanan küresel krizle birlikte kapitalist sistemin yeni bir noktaya evrileceği gerçeğinden hareketle, önümüzdeki dönem sistemin kendi alternatiflerinin de tartışılacağı bir dönem olacaktır.

TMMOB, gelinen noktada, özelleştirme karşıtlarının entelektüel bir bakış açısıyla konuyu mevcut duruma göre değerlendirip, sosyal bir devlete doğru evrilmenin ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunun tespiti yönünde yeni verilerle özelleştirme gerçeğinin bir kez daha vurgulanması gereğini duymaktadır.

“TMMOB Türkiye‘de Özelleştir(me) Gerçeği III Sempozyumu”nda, özelleştirmenin günümüzde geldiği nokta, “Ülkemizde ve Dünya‘da Yaşanan Özelleştirmelerin Genel Değerlendirmesi”, “Özelleştirmelere Karşı Yeniden Kamu ve Sosyal Devlet Anlayışı”, “Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz Karşısında Yeniden Kamu Girişimciliği” ve “Özelleştirmelerin Sonuçları ve Toplumsal Yansımaları” başlıkları altında incelenecektir.  

 

TÜRKİYE‘DE ÖZELLEŞTİRME GERÇEĞİ SEMPOZYUMU III

09.30-10.00    Kayıt                        

10.00-10.30    Açılış               Mehmet Soğancı      

10.30-12.00    Ülkemizde ve Dünya‘da Yaşanan Özelleştirmelerin Genel Değerlendirmesi

Sunuş             Korkut Boratav         
Konuşmacı      Bilsay Kuruç  
Konuşmacı      İzzettin Önder          

12.00-13.00    Ara                                        

13.00-14.00    Özelleştirmelere Karşı Yeniden Kamu ve Sosyal Devlet Anlayışı

Sunuş             İşaya Üşür     
Konuşmacı      Hayri Kozanoğlu
Konuşmacı      Filiz Zapcı      

14.00-14.15    Ara                                                                                      

14.15-15.15   Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz Karşısında Yeniden Kamu Girişimciliği

Sunuş             Aziz Konukman     
Konuşmacı      Mustafa Sönmez       
Konuşmacı      Sinan Sönmez                                             

15.15-15.30    Ara                                        

15.30-17.00    Özelleştirmelerin Sonuçları ve Toplumsal Yansımaları

Sunuş             KİGEM    
Konuşmacı      DİSK
Konuşmacı      KESK
Konuşmacı      TTB
Konuşmacı      TMMOB

 

 

Kaynak: tmmob.org.tr