11-12 Aralık 09 – TMMOB Sanayi Kongresi 2009 – Ankara

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009
DÜNYA EKONOMİK KRİZİ VE TÜRKİYE SANAYİNİN YENİDEN YAPILANMASI
PLANLAMADA MODEL ÖNERİLERİ
İSTİHDAM ÖNCELİKLİ BÖLGESEL REFAH VE KALKINMA


Amaç ve Kapsam

Beklenen dünya ekonomik krizi bir süreden beri, gelişmiş kapitalist ülkelerden başlayarak  azgelişmişlere doğru kayan bir yörüngede etkisini sürdürmektedir. Başlangıçta finansman piyasalarında patlayan ve kapitalizmin gerçek yüzünü tüm çıplaklığı ile sergileyen bu olağanüstü kriz, şimdi reel sektörün tamamında alevlerini yükseltmektedir. Yangının bacayı sarması ve krizin derinliğinin trilyonlarca doları bulması beklenmektedir.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya v.s. ülkelerde alınan tedbirler, kangren olmuş dokunun aspirinle tedavi edilmesi örneği, hastalığın tedavisini zamana yaymaktadır. Devlet müdahaleleri ile “piyasanın kendini tedavi edebileceği” savı tamamen çürütülmüştür. Neoliberal kuramlar şimdilik rafa kaldırılmakta, bir kez daha kapitalizmin “sınırsız kar ve egemenlik” unsurunu denetleyecek formüller aranmaktadır.

Türkiye bu süreçte krizin etkilerini algılamakta gecikmiş ve boyutunu bankaların ve finansman kurumlarının düzeyine indirgeyerek ele almıştır. Ekonomik dengelerin değişimi, döviz-faiz ikilemi, enflasyon, istihdam düzeyi, yatırımlar ve dış ticaret açığı ile ülkenin dış borçlarının durumu gündeme getirilerek önlemler tartışılmamıştır. Sanayi sektörünün üretim, yatırım, ihracat ve ithalatı ile istihdamı kapsam dışı bırakılmıştır. Ülkenin geleceğini ipotek altına alan politikalar aynen uygulana gelmektedir.

İşte tam bu dönemde ekonomik krizin dünya ve Türkiye sanayi üzerindeki etkilerini ele alıp incelemek yaşamsal bir konu olmaktadır. 2007 Sanayi Kongresi‘nde ele alınan konular halen güncelliğini korumaktadır. Kalkınma, refah ve istihdam odaklı bir sanayi yapılanması, her zamankinden daha acil olarak ülkenin gündemindedir. Dünya konjonktürü de buna uygun koşulları içermektedir. Planlama politikası ve bu politika sonucunda sanayi sektörünün öncelikleri ortaya konulmalıdır. Destekler ve teşvikler hem sektörel hem de bölgesel düzeyde ele alınmalı, öncelikli sanayi alt sektörleri tartışmaya açılmalıdır.

Türkiye‘de sanayinin yeniden istihdam yaratabilir duruma getirilmesi, ara mallar üretimine ivedi geçilmesi, KOBİ‘lerin gerçekten Ar-Ge ve inovasyonla özgün ürüne yönelebilmesi, ithal girdilerin minimize edilerek daha yüksek katma değerli bir sektörel yapı değişimine gidilmesi ancak ülke çıkarlarından ve halktan yana bir planlama ile mümkün görünmektedir. Neoliberal pazar ekonomisi bir kez daha iflas etmiştir. Gelişmiş kapitalist ülkelerin yeniden toparlanıp sömürü ve baskı politikalarını azgelişmişlere dayatmadan, Türkiye siyasi erkin yenilenme ve dinamizmine dayalı planlı bir yeniden yapılanma politikasına öncelik vermelidir.
Sanayi Kongresi 2009 bu bağlamda ele alındığında önemli bir tartışma ve öneriler sunma platformuna dönüşecek ve kamuoyuna uygulanabilir tezler sunabilecektir.
 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 PROGRAMI


DÜNYA EKONOMİK KRİZİ VE TÜRKİYE SANAYİNİN YENİDEN YAPILANMASI
PLANLAMADA MODEL ÖNERİLERİ İSTİHDAM ÖNCELİKLİ VE BÖLGESEL KALKINMA

MİLLİ KÜTÜPHANE / ANKARA

1. GÜN: 11 ARALIK 2009 CUMA

09.00-10.00 KAYIT
10.00-11.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
11.30-11.45 KAHVE ARASI

1. OTURUM AÇILIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Emin KORAMAZ – Makina MO Yönetim Kurulu Başkanı
11.45-12.30 Çerçeve Sunum
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu-Marmara Üniv. İktisat Böl. (End. Müh.)
12.30-13.30 YEMEK ARASI

2. OTURUM KRİZ SÜRECİNDE DÜNYA EKONOMİSİ VE YENİ EĞİLİMLER
Oturum Başkanı: Musa ÇEÇEN – Elektrik MO Yönetim Kurulu Başkanı
13.30-14.00 Küresel Krizde Yeni Güç Dengeleri ve Emperyalizm
Prof. Dr. İzzettin Önder-İstanbul Üniv. İktisat Fak. Maliye Böl.
14.00-14.30 Finansal Krizde Teknolojinin Rolü
Prof. Dr. Hacer Ansal-Işık Üniv. Fen Ed. Fak. İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü (İnş. Müh.)
14.30-15.00 Küresel Kapitalizmin Krizi: Bir Dönüşüm mü?
Prof. Dr. İşaya Üşür-Gazi Üniv. İİBF. Ekonomi Böl.
15.00-15.15 KAHVE ARASI

3. OTURUM KRİZDE TÜRKİYE SANAYİNİN DURUMU VE GELECEĞİ I
Oturum Başkanı: Mehmet TORUN – Maden MO Yönetim Kurulu Başkanı
15.15-15.45 Kriz Sonrası Ortamda Uluslararası İş Bölümü ve Türkiye Sanayi
Prof. Dr. Aziz Konukman – Gazi Üniv. İİBF. İktisat Böl.,
Rahmi Aşkın Türeli- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
15.45-16.15 Krizin Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Nesrin Sungur, Dr. Ercan Sarıdoğan -Marmara Üniv. İktisat Böl.

16.15-16.30 KAHVE ARASI

4.  OTURUM    KRİZDE TÜRKİYE SANAYİSİNİN DURUMU VE GELECEĞİ II
Oturum Başkanı: Atakan GÜNAY – Gıda MO Yönetim Kurulu Başkanı
16.30-17.00   2001 Krizinden Günümüze İmalat Sanayi Yatırımlarının Bölgesel
Analizi
Mustafa Sönmez – Araştırmacı, Yazar, İktisatçı

17.00-17.30    Yeniden Planlı Ekonomiye Dönüş, Üretim, Yatırım ve Finansman
Destekleri İle Sanayileşme
Prof. Dr. Çağlar Güven – ODTÜ End. Müh. Böl. (Elektrik Müh.)

2. GÜN: 12 ARALIK 2009 CUMARTESİ

5. OTURUM ALAN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK PANEL VE ÖZEL OTURUMLAR
Oturum Başkanı: H. Serdar HARP – İnşaat MO Yönetim Kurulu Başkanı
10.00-10.45 Alan Çalışması: Türkiye Sanayinde Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı
10.45-11.30 Alan Çalışması: Türkiye‘de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri

11.30-11.45 KAHVE ARASI

6. OTURUM PLANLAMA OLGUSU VE TÜRKİYE SANAYİNİN ÖYKÜSÜ
Oturum Başkanı: Ali Fahri ÖZTEN – Harita ve Kadastro MO Yönetim Kurulu Başkanı
11.45-12.45 Planlı Dönem ve Planlı Dönemden Çıkışta Türkiye Sanayinin Öyküsü (1961 – 1980) ve (1980–2008)
Prof. Dr. Bilsay Kuruç, İktisatçı
12.45-13.45 YEMEK ARASI

7. OTURUM FORUM: TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Oturum Başkanı: Ali Ekber ÇAKAR – Makina MO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
13.45-15.30

Kaynak: tmmob.org.tr, mmo.org.tr