ZMO: “Zeytinlik alanların talanına hayır”
Spread the love

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 16 Haziran 2014 günü “Toprak Bayramını” kutlamışken, hazırlanan kanun değişikliği ile zeytinlik alanları talana açıyor. Halen TBMM gündeminde bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı öz itibarı ile değerlendirildiğinde, son yıllarda rant odaklı ticari faaliyetlerin göz bebeği olan enerji şirketlerinin karlılığını artırmayı, çevreyi ve doğayı hiçe sayarak en az maliyetle yatırımlarda bulunması önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçladığı görülüyor.

Yasa tasarısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca hazırlanmış görülmekle birlikte, zeytinlik alanlarla ilgili kısmın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlandığı, Bakanlığın daha önce yaptığı yönetmelik değişikliğinden açıkça anlaşılıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 3 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik ile Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gidilmişti. Yapılan değişiklik, zeytinyağı fabrikası hariç hiçbir tesis yapımına izin verilmeyen zeytinlik alanlarda; jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri ile savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlara yönelik tesisler yapılabilmesini içeriyordu.

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna açıkça aykırı olan yönetmelik değişikliğine karşı ODA‘mız ve Peyzaj Mimarları Odası ile çevre örgütleri tarafından açılan davalar sonucu, Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Yönetmelik değişikliği ile ulaşılamayan amaca, 3573 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik ile ulaşılmak ve aynı zamanda “yatırımların önünde engel görülen” 3573 sayılı Kanundaki koruyucu hükümlerden kurtulmak isteniyor.

3573 sayılı Kanundaki koruyucu hükümler, tarım dışı amaçla arazi kullanımı, metalik madenciliğe yönelik faaliyetler ve HES uygulamalarına karşı açılan çok sayıdaki davanın kazanılmasında, yargı tarafından dikkate alınan çok önemli bir gerekçe oluşturmuştu.

Yapılmak istenen değişiklik ile madencilik faaliyetlerinin, elektrik üretimine yönelik yatırımların ve bu yatırımlar ile ilgili her türlü yapıların, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetlerinin, yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinin zeytinlik sahalarında yapılmasının yolu açılıyor. Milletlerarası antlaşma hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi öngörülen elektrik üretimine yönelik yatırımlar ve bu yatırımlar ile ilgili her türlü yapılar hakkında Kanun kapsamındaki sınırlayıcı hükümlerin uygulanması engelleniyor. 3573 sayılı Kanunda yer alan “zeytincilik sahaları daraltılamaz” hükmü işlemez hale getiriliyor.

Yatırıma yönelik talepleri masum bir kılıfa sokmak için, bu konuda karar verme yetkisi, Vali Başkanlığında 9 kişiden oluşan bir kurula bırakılıyor. En az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alabilen kurulun ilginçtir ki, 5 üyesi valinin emrindeki kamu görevlilerinden oluşuyor. Benzer yapıdaki Toprak Koruma Kurulları tarafından alınan kararlarla, çok sayıda tarım alanı için, tarım dışı amaçla kullanım izni verilmiş, bu alanların pek çoğu, ODA‘mız tarafından açılan davalarla korunmuştu.

Tasarının kanunlaşması halinde, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve HES‘ler ile talan edilen, yok edilen toprak ve su kaynaklarımıza, zeytinlik alanlar da eklenecektir. Soma faciasında yitirdiğimiz yüzlerce kişinin acısıyla yüreklerimiz halen kor gibi yanarken, madenlere düzen getirmek yerine, daha fazla kazanç uğruna, zeytin alanlarının da madencilik faaliyetlerine açılması asla kabul edilemez.

Bilimin ve tekniğin gösterdiği ve gerektirdiği yol yerine, yasalarla açılan çıkmaz tali yoldan gidilmesinin, sadece rant çevrelerine faydası olabilir. Yaşananlar toprak ve su kaynaklarımıza, doğal kaynaklarımıza her zamankinden daha fazla değer vermenin gerekliliğini açıkça gösterirken, rant odaklı yaklaşımlarla verilen zararlara yenilerinin eklenmesine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yüce Meclisi zeytinlik alanları talana açacak yasa değişikliğine izin vermemeye çağırıyoruz.

ZMO Yönetim Kurulu 


Spread the love