Uras Başbakana İşsiz Mühendisleri Sordu

ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras tarafından Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından cevaplanması amacıyla bugün yazılı bir soru önergesi verildi. Önergede maden, jeoloji, jeofizik mühendislikleri bölümünden hersana binlerce mühendis mezun olurken devletin bu alanda hiç mühendis alımı yapmadığı gerçeğine vurgu yapılarak bir dizi soru soruldu.


Önergenin tam metni aşağıda yer alıyor:

İnsan kaynakları planlaması yapılmadan,  yetişen nitelikli işgücü işsizlikle karşı  karşıyadır.  OECD ülkeleri arasında en fazla üniversite mezunu işsiz Türkiye’de bulunmaktadır.  TÜİK kayıtlarına göre yerbilimleri mühendislik bölümü mezunlarının % 35’i işsiz görünmektedir.  Genç mezunlar arasında bu oran çok daha yüksektir.

MTA, TKİ, TTK, ETİ MADEN, EÜAŞ gibi madencilik alanında  üretici ve araştırıcı kamu kurumlarının yatırımları düşerken, madencilik faaliyetlerini denetlemekle görevli MİGEM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Valilik Özel İdare Genel Sekreterlikleri, Sanayi İl Müdürlükleri, TCK, DSİ ve diğer ilgili kamu kurumlarının  maden, jeoloji, jeofizik mühendislikleri istihdamında bir artış  yokken, üniversitelerde mevcut yer bilimi  bölümlerine   ilave yeni  yer bilimi  bölümleri açılmış, açılmaya da devam etmekte ve kontenjanlar da artırılmaktadır.  

Mühendislik fakültelerinden yılda ortalama 1100 maden, 2000 jeoloji ve 600 jeofizik mühendisi mezun olmaktadır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası başta olmak üzere diğer yer  bilimleri  TMMOB Odalarınca;  yapılan istihdamın artırılmasına ilişkin  girişimler de sonuçsuz kalmaktadır.

Bu verilere  dayanarak;
 1- İnsan kaynaklarının planlanması ülke ve sanayinin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimi planlaması  zorunlu değil midir? Başta Maden mühendisleri olmak üzere jeofizik ve jeoloji mühendisliğindeki %35 olan  işsizliğe rağmen mevcut bölümlere ilaveten yeni bölümlerin açılması ve kontenjanların artırılması rasyonel midir? Bu doğrultuda YÖK, DPT  ve Devlet Personel Başkanlığının koordineli çalıştığını söylemek mümkün müdür?

 2- Hükümetin; maden kaynaklarını sanayinin girdisi olarak değerlendirmek, Türkiye’nin ithal kaynaklara bağımlılığını azaltmak gibi hedefi var mıdır?  Varsa bu doğrultuda yaptığı ve yapacağı  yatırımlar nelerdir?  

 3- Maden mühendisi başta olmak üzere yer bilimleri bölümleri mezunlarının istihdamına ilişkin  bir çalışma yapılmakta mıdır? 2009 ve 2010 yılı  için kamuda istihdamı düşünülen personel sayısı kaçtır?

 4- Madencilik alanında  üretici ve araştırıcı kamu kurumları ile madencilik faaliyetlerini denetlemekle görevli kamu kurumları ve  ilgili kamu kurumlarda  2000 yılındaki maden, jeoloji, jeofizik mühendisleri unvanlarına sahip personel sayısı ile bugün çalışan  maden, jeoloji, jeofizik mühendisleri unvanlarına sahip personel sayısı kaçtır?

5- Hükümetiniz döneminde;  yıllık bazda madencilikle ilgili hangi kurumlara kaç personel yerleştirilmiştir? Yerleştirilen personelden kaçı mühendisdir? Yerleştirilen mühendislerin mesleki dağılımları nasıldır?

6-Yukarıda adı geçen kurumlardan hükümetiniz  döneminde kaç mühendis emekliye ayrılmıştır? Emekliye ayrılanların meslek dağılımları nasıldır? Bu kurumlardan emekli olan personelin kadrolarının kaçı iptal edilmiştir?  

  7- Yaşanan “Dünya Kapitalist Kriz”inde başta madencilik sektörü olmak üzere kamunun bir denge unsuru olarak ekonomik faaliyet içinde olması gerekliliğine inanıyor musunuz? Kamu madencilik kurumlarını güçlendirmek ve tekrar üretimin içinde önemli bir yere sahip olması için programınız var mı? Eğer programınız var ise bu programın ana hatları nelerdir?

 

politeknik.org.tr