Türkiye 3. Teknik Eleman Kurultayı Kararları – Mayıs 1976

150 bin teknik elemanı temsil eden 34 teknik eleman örgütünün katıldığı 3. Teknik Eleman Kurultayı 22-23 Mayıs 1976 günleri Ankara’da toplandı.

Kurultay çalışmaları Ankara ve Anadolu’dan gelen delegelerin katılmasıyla iki gün sürdü. Kurultay’ı ayrıca siyasi partilerin ve demokratik örgütlerin başkan ve temsilcileri konuk olarak izlediler.

Kurultay’da demokrasi, teknik elemanların sınıflar içindeki yeri, teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi ve güncel sorun gibi konular tartışıldı. Bu konular üzerinde tartışmalar sonunda kararlara varıldı. Alınan kararlar şöyledir:

DEMOKRASİ

Sınıflı toplumlarda demokrasi kavramı ne kadar sınıflar üstü ve saf olarak gösterilmeye çalışılırsa çalışılsın, mutlaka egemen sınıfların damgasını taşır. Tarihin çeşitli dönemlerinde devlet yönetimini ellerine geçiren sosyal sınıflar, demokrasiyi kendileri için demokrasi, özgürlük, eşitlik, diğer sınıflar için ise sömürü, baskı ve zorbalık olarak kullanma gayreti içine girmişlerdir. Egemen sınıfların toplumun diğer sınıflarına, kendi gönül rızasıyla özgürlük bahşetmesi düşünülemez. Ancak ezilen, sömürülen sınıfların da egemen sınıfların sömürüsüne isteyerek boyun eğmeyeceği bir gerçektir. Tarihsel sürecin belirli bir kesiminde, belirli bir ülkedeki demokrasi kavramının egemen güçler İle sömürülen sınıfların mücadelesi tayin eder. Kapsamı ne olursa olsun Özünde demokrasi egemen sınıfların demokrasisidir ve demokrasiden söz edilen her yerde “hangi sınıf için” sorusunu sormak gerekir.

Burjuvazinin yönetimindeki ülkelerde işçi sınıfı ve emekçi kitleler özgürlüklerini ne kadar genişletirse genişletsin, ekonomik haklarına ne ölçüde kavuşursa kavuşsun egemen sınıfların sömürüsünün dışına çıkamaz.

Bu yüzden, bütün bu mücadelelerin demokratik hak ve özgürlüklerden yana, işçi sınıfından ve tüm emekçi halktan yana bir İktidarın kurulmasını ve nihai hedef olarak da işçi sınıfı iktidarını gözetmesi zorunludur…

Ancak bu, işçi sınıfının ve yandaşlarının uzun uğraşlar sonucu elde etmiş olduğu demokratik mevzileri korumayı, demokratik hakları genişletmeyi siyasal mücadelenin nihai hedeflerinden ayrı düşünmeyi getirmemelidir. Burjuvazinin gerçekleştirmesine imkan olmayan bu görev de işçi sınıfına ve yandaşlarına düşmektedir. Bu mücadele işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin nihai hedefine doğru sürdürdükleri mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi mücadelesi asla küçümsenmemeli, fakat işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin gerçek kurtuluşu için verilen mücadelenin bir parçası olduğu da asla unutulmamalıdır.

TEKNİK ELEMANLARIN SINIFLAR İÇİNDEKİ YERİ

Teknik eleman topluluğu birbirinden farklı sosyal sınıflar içinde yer atan değişik kesimlerden oluşan heterojen bir yapıya sahiptir.

Bu yapı içinde teknik elemanların çok büyük bir kesimi ücretli emekçilerdir. Üretim araçlarının mülkiyetinden yoksundurlar. İş güçlerini ücret karşılığı satarlar.

Üretim içinde olanları, üretim sürecinde işçi sınıfının yanındadır. Birer ücretli emekçi olarak çıkarları tekellerin egemenliğindeki kapitalist sistemde işçi sınıfının çıkarlarıyla aynı doğrultudadır. Bu gerçekler özellikle 1965 sonrası Türkiye koşullarında çok daha açık bir biçimde su yüzüne çıkmış ve teknik elemanların büyük bir kesiminin birer ücretli emekçi olarak işçi sınıfının ve diğer kitlelerin yanında olduklarını göstermiştir,

Devlet sektöründe ve Özel sektörde çalışan ücretli büyük çoğunluğun yanında küçük bürolarda ücretli olarak çalışan veya küçük büro sahibi olan teknik elemanlar ve ayrıca üretim araçlarına sahip olarak sermaye kesiminin içinde olan teknik elemanlar vardır. Ancak bütün bu farklılıklar, teknik elemanların genel olarak ücretli emekçiler olma gerçeğini ortadan kaldırmaz.

TEKNİK ELEMANLARIN EKONOMİK VE DEMOKRATİK HAKLAR MÜCADELESİ

Teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi özünde bir bütündür. Anti-faşist ve anti-emperyalist bir nitelik taşır. Bu mücadele işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin politik mücadelesinin bir parçasıdır.

Genel olarak emekçi kesim içinde oları teknik eleman kitlesinin ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi, işçi sınıfının ve diğer emekçi kitlelerin demokrasi mücadelesi ile bütünleşmektedir. Bu yüzden teknik elemanlar işçi sınıfı ve emekçi kitlelerden yana, ekonomik-demokratik hali ve Özgürlüklerden yana bir iktidarın kurulması için işçi sınıfının öncülüğünde verilen demokrasi mücadelesinde diğer emekçi kitlelerle bir arada olacak, bu birliktelik içinde kendi gücü oranında yer almaya devanı edecektir.

Son yıllardaki gelişmeler ve geçirdiği deneyler, teknik elemanlara ekonomik haklarım savunabilmek için sendikal örgütlenmeye gitme zorunluluğunu öğretmiştir. Geçen dönemlerde yapılan tartışmalar sonunda elit sendikalar yerine mevcut iş yeri sendikalarında örgütlenmenin doğruluğu ortaya çıkmıştır.

Teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi, bu mücadelede etkin ve yararlı birer araç olacak tüm teknik eleman Örgütleri ve yapısı gereği tüm teknik elemanları bünyesinde barındırabilecek ve kaynaştırabilecek olan teknik elemanların demokratik kitle örgütü TÜTED tarafından verilecektir.

Önümüzdeki dönemde çalışmaların daha verimli olabilmesi için:

Kamu kesiminde teknik elemanların grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakları için genel planda mücadele verilirken, yasal olarak sendikalaşması olanaklı olan özel kesimde çalışan teknik elemanların sendikal haklarını kullanmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla, özel kesimdeki işyerleri taranmalı, pilot bölge çalışmaları yapılmalı, bu çalışmalar için tüm teknik eleman örgütlerinde oluşturulacak birimlerin(komisyonlar) koordinasyonu ve çalışmalarının değerlendirilmesi TÜTED tarafından sağlanmalıdır.

Sendikal harekette işten atılan, baskıya uğrayan teknik elemanlar İçin tüm örgütlerin katkısıyla “sendikal mücadele fonu” kurulmalıdır.

GÜNCEL SORUN

Dünyada emperyalizm, kendi yapısından gelen bunalımlar ve dünya işçi sınıfı hareketinin gelişen mücadelesi ve ezilen dünya halklarının verdikleri bağımsızlık savaşları sonucu, adım adım gerilemektedir.

Ülkemizde de ekonomik sorunlar ve işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin gelişen örgütlü mücadelesi karşısında çaresizliğini gizleyemeyen egemen güçler giderek hırçınlaşmakta açık faşizmi örgütlemeye çalışmaktadırlar.

Bu aşamada güncel sorun tüm ilerici güçlerin birlikte, planlı ve örgütlü bir mücadeleyi sürdürmeleridir. Faşizme karşı mücadelenin kesin bir başarıya ulaşması için teknik eleman kitlesi kendisine düşen görevi yapmaya kararlıdır.

Bugün temel sorunumuz, deneylerden geçmiş birlik ihtiyacını demokratik bir eylem planı etrafında gerçekleştirmek ve sürekli kılmaktır.

Teknik elemanların mücadelesinin güçlendirilmesi ve halkın mücadelesine etkin olarak katılabilmesi için gündemde olan, “demokratik eylem planı etrafında birleşmek” sorunudur.

Sendikal hakların kazanılması tek başına bir amaç değil, demokrasi bağımsızlık mücadelesinin araçlarından biridir. Ve siyasi özü itibariyle işçi sınıfının ve halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine tabidir.

Ülkemizin bugünkü koşullarında teknik eleman örgütlerinin görevi teknik eleman kitlesini en geniş tabanı ile ortak bir eylem planı etrafında birleştirmek, örgütler ve kitleler arasında sürekli İlişki, haberleşme ve dayanışmayı oluşturmaktır. Bu oluşum tüm teknik eleman örgütlerinin ortak davranış ve iradesinin ürünüdür.

Eylem programının acil hedefi emperyalist sömürüye ve MC iktidarının faşist baskı, kıyım ve terörüne karşı yayın, demokratik kitle eylemleri ile sürekli teşhir ve mücadele etmek ve bu mücadeleyi öncelikle işçi sınıfının ve halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi ile birleştirmektir.

Bu mücadelenin programlaşması, sürekli kılınması ve çalışma biçiminin saptanması için kurultaya katılan tüm örgüt yetkilileri en kısa zamanda toplanmalıdır. Bu çalışmaların yürütülmesi görev olarak TÜTED’e verilmiştir.

Sendikal haklar mücadelemizin ve bu haklardan yoksun tüm çalışanların ortak mücadelesinin daha ileriye götürülebilmesi artık bu çalışanların tümünü bir araya getiren “Çalışanlar Kurultaylarını”, bu çalışanların demokratik kitle örgütlerinin örgütlü bir birlikteliğinin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Kurultayımız, “Çalışanlar Kurultaylarının örgütlenmesi olanaklarının araştırılması ve yaratılmasını temenni eder.

Kurultaya katılan örgütler:

TMMOB ve bağlı 17 Oda, TÜTED, Arkeologlar Derneği, İç Mimarlar Derneği, Jeologlar Derneği, Kimyagerler Derneği, PTT Teknisyenleri Derneği, Tapu Kadastro Meslek Okulları Mezunları Derneği, Teknik Ormancılar Derneği, Topograflar Derneği, Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Derneği, Türk Prospektörler Derneği, Türkiye Jeofizikçiler Derneği, Türkiye Jeomorfologlar Derneği, Türkiye Teknik Öğretmenler Derneği, Türkiye Yapı Teknisyenleri Derneği, Türkiye Ziraatçılar Derneği.