TMMOB’den Mühendis Asgari Ücreti Açıklaması
Spread the love

TMMOB ile SGK arasında yapılan protokol doğrultusunda ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücreti brüt 2700 TL olarak belirlenmişti. 2013 yılı Ocak ayı itibarıyla uygulanacak bu ücretin altında çalışanlar 2013 Şubat ayında gözlemlenecek prim ödemeleriyle açığa çıkacak.

Konu ile ilgili olarak TMMOB YK bugün (6 Şubat 2013) mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti üzerine bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamanın tam metni şu şekilde,

 

 

Mühendis Mimar ve Şehir Plancısı Asgari Ücreti Üzerine TMMOB Örgütlülüğüne


Sevgili Arkadaşlar,
31 Temmuz 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurulu ile Birliğe bağlı odalarımızın üyelerine yönelik bir protokol gerçekleştirdik.

 

Karşılıklı mutabakata vararak imzalanan bu protokolün amacı: “Sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK‘ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılması”dır.

 

Bu protokolün dayanağı; 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 100. maddesi ile 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu‘nun 13. maddesinin (g) bendi ve 14. maddesinin (d) bendidir.

 

Bu protokole göre Birliğimiz “ücretlerinin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek SGK‘ya iletecektir”. Yine bu protokole göre SGK; “Sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almayı, diğer konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı ve TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir”.

 

Birliğimizin bu protokolü imzalanmasının dayanağı ise 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilen TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu‘nun aldığı karardır:  

 

“Mühendis, mimar ve şehir plancıları meslek örgütleri ile birlikte tüm emekçilerin insanca yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı mücadelesine katılırlar. TMMOB, üyeleri olan emekçi mühendis, mimar ve şehir plancıların da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı için insanca yaşam ücretinin belirlenmesi mücadelesini diğer emek ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte verir. TMMOB ve bağlı odalar yasa ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi emekten yana değerlendirerek, insanca yaşanılacak ücreti mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret olarak ilan eder ve uygulanmasını sağlar.”

 

Sevgili Arkadaşlar,
Konu ile ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu gerekli ve yeterli bir dizi örgüt içi toplantıyı gerçekleştirdikten sonra 24 Kasım 2012 tarihinde 110 no‘lu kararı aldı ve SGK‘ya “Kurumunuz ve Birliğimiz arasında imzalanan protokol gereğince, 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret, Orman, Orman Endüstri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri (Meslek Yasası gereği daha önce ayrıca hazırlanmıştır) hariç 2.700 TL olarak belirlenmiştir. Uzmanlık alanlarında odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu alanlar, arazi çalışmaları, mesleki deneyimin arandığı alanlar ile şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmaz. Bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretleri alınan sorumluluk gereği asgari ücretin üzerinde olmak zorundadır” şeklinde iletti.

 

Sevgili Arkadaşlar,
Hepimiz şimdi elbirliği ile bu uygulamayı yaşatmak ve büyütmek zorundayız. TMMOB tarafından belirlenmiş ücretin altında çalışan arkadaşlarımızın durumları örgütümüzün bu çabayı güçlendirmesi ile düzelebilecektir. Oda Yönetim Kurulları, üyelerimizi bu konuda mutlaka bilgilendirmeli ve olası yanlış uygulamaların düzeltilmesi için çaba sarf etmelidir.

 

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sözümüzden hareketle; sorunu olan üyelerimizin başvuracağı yer başta Odalarımız olmak üzere TMMOB‘dir. Açık deyimiyle örgütlülüğümüzdür.

 

Hepimize kolay gelsin.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB YK Başkanı

 


Spread the love