TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı İçin Karar Önerileri – 17 Ekim 2009

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı- İstanbul Yerel Kurultayı (17 Ekim 2009- YTÜ Oditoryumu) katılımcılarına sunulan öneriler  

TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı İçin Karar Önerileri  

1 – TMMOB’nin meslektaşların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için atacağı adımlara ilişkin karar önerileri:

a)     Asgari ücret:

Gerekçe: Ülkemiz yerli ve yabancı sermaye için bir ucuz emek cenneti halindedir. Bu durumla da yetinmeyen sermaye temsilcileri ülkemizdeki ücretleri ve dolayısıyla yaşam standartlarını Çin, Mısır vb. ülkelerde olduğu gibi çok daha geri düzeylere çekmeye çalışmaktadırlar. Ücretli çalışanlar ise daha iyi yaşama mücadelesini sürdürmektedir.

DİSK-AR’ın tahminlerine göre ücretlilerin toplam gelir içindeki payı 1999 yılında %30 civarındayken 2009 yılında %22’ye düşmüştür.

Oysa ücretlilerin istihdam içindeki oranı %60’a çıkmıştır.Resmi işsizlik oranları %15’e fırlarken gerçek işsizlik oranlarının %25’lerde olduğu hesaplanmaktadır. Bu durum sermayenin emekçiler karşısında pazarlık gücünü artırmakta ücretlerin düşürülme baskısını yaratmaktadır.

TMMOB’nin son yaptığı mühendis, mimar, şehir plancısı (MMŞP)  profil araştırmasında da ücretlerin 700 liradan başladığı, ayrıca son krizle beraber MMŞP işsizlik oranının %25, genç MMŞP işsizlik oranının ise %30’lara kadar çıktığı görülmektedir. Mühendisler de tıpkı toplumun diğer emekçi kesimlerinde olduğu gibi ücretlerin düşürülmesi konusunda bir baskılanma yaşamakta ve çalışma koşulları da gittikçe kötüleşmektedir.Hali hazırda yasal asgari ücret tüm çalışanların (meslek farkı gözetmeksizin) alabileceği en düşük ücret olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama mühendis, mimar ve plancıların aldığı ücretleri de giderek daha çok belirlemektedir. Bu nedenle asgari ücreti, insanca yaşanabilir bir ücret yani; barınma, beslenme, ısınma, enerji, su, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür… vb gibi ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir ücret olarak tanımlarsak, genel olarak belirlenen yasal asgari ücret tüm çalışanlar için birlikte ele alınmalıdır. Asgari ücreti belirleme mücadelesi, tüm emekçilerin birleşik ve örgütlü mücadelesi ile mümkün olabilir. 

Emekçilerin siyasal, sendikal ve mesleki olarak örgütlü güçleri, her türlü araçla emekçilerin yaşam düzeylerinin önemli bir göstergesi olan ücretlerin artırılması için çaba harcamalıdır. Bu doğrultuda genel olarak uygulanan yasal asgari ücretin, insanca yaşam ücreti olarak artırılması mücadelesi önemlidir. Yasal asgari ücretin emekçilerin çoğunluğu için daha da düşürülmesi anlamına gelecek olan bölgesel asgari ücret vb. uygulamalara karşı durulmalıdır. Yasal asgari ücretin çalışanların aileleriyle birlikte, insanca yaşayabileceği bir seviyeye çıkarılması için TMMOB, diğer ilerici meslek örgütleri, sendikalar ve halk örgütleriyle birlikte ve ortak bir program çerçevesinde mücadele etmelidir.

TMMOB ve bağlı odalar, insanca yaşanılabilecek bir asgari ücreti üyelerinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları ve onlar içinde özellikle de daha genç ve dezavantajlı konumda olanların yaşam koşullarının düzeltilmesi için, yetkilerini kullanarak belirlemeli, ilan etmeli ve uygulanması için çalışmalıdır.

TMMOB Ana Yönetmeliği’nde Amaçlar içinde (Madde3-b) “Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak …” hükümleri bulunmaktadır. Bu amaçların yerine gelebilmesi için ücretli mühendislerin mesleki niteliklerinden taviz vermeden insanca yaşayacak gelire ulaşabilmelerinin sağlanması gereklidir.

TMMOB zaten “her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin, ülkenin, mesleğin ve tekniğin ihtiyaç ve menfaatlerine uygun bir şekilde tanımını, uygulanmasını, koordinasyonunu ve gelişimini temin ve ülke çapında denetiminin sağlanması amacı ile” (TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret-Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği) asgari ücret ve asgari çizim bedelleri belirlemiştir. Böylece mühendis emeğinin değerini korumaya çalışmaktadır. Ancak bu bedeller Serbest Müşavir Mühendis/Mimarların (SMM) ücretleriyle sınırlıdır ve uygulamada ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ücretli çalışan üyelere dönük olarak da çalışma yapılması bir ihtiyaçtır. Bu konuda 1998 TMMOB Demokrasi Kurultayında “TMMOB ve bağlı Odaların ortak mesleki denetim kriterlerinin belirlenmesini, sadece serbest mühendislik-mimarlık hizmetleri için değil tüm mühendislik-mimarlık hizmetleri için de (özel sektörde ücretli, şantiyeci vb.) asgari ücret tarifesi belirlenmesi” karar olarak kayda geçmiştir.

TMMOB tarafından Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücreti belirlenmesi için karar önerisi:Mühendis, mimar ve şehir plancıları ile meslek örgütleri tüm emekçilerin insanca yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı mücadelesine katılırlar.

TMMOB, üyeleri olan emekçi mühendis, mimar ve şehir plancıların da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı için insanca yaşam ücreti belirlenmesi mücadelesini diğer emek ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte verir.

TMMOB ve bağlı odalar yasa ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi emekten yana değerlendirerek, ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları  için asgari ücret tespit eder ve uygulanması için çalışırlar.Tüm odalar ana yönetmeliklerinde ücretli mühendis, mimar,  şehir plancısı asgari ücretine yer verirler.Asgari ücreti belirlemek için TMMOB bünyesinde merkezi asgari ücret komisyonu kurulur.Asgari ücret komisyonu, asgari ücreti belirlerken, yoksulluk sınırı olarak da bilinen 4 kişilik ailenin asgari yaşam endeksini esas alır. Bu endeksi düzenli ölçümlerle günceller. Üye kitlesinin emek gücü niteliği göz önüne alınarak, mesleki gelişim endeksi ve sosyal kültürel gelişim endeksi asgari yaşam endeksine eklenerek asgari ücret belirlenir.Odalar tarafından belirlenecek asgari ücret, TMMOB’nin belirlediği mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücreti altında olamaz.Asgari ücretin uygulanabilmesi için yaygın duyurusu yapılarak, “insanca yaşanabilecek asgari ücret” bilinci oluşturulur. Odalar tüm proje onayı, belge verme gibi uygulamalarında asgari ücrete uygunluk arar. Odalarla bu şekilde ilişkisi bulunmayan işyerlerindeki üyelerin asgari ücreti için hukuksal, fiili, toplumsal baskı oluşturulur.

b)     Günlük çalışma saatleri

Gerekçe: 19. yüzyıl sonlarında işçiler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi için günde 8 saatlik çalışma mücadelesi vermişler ve 20. yy.da günde 8 saat çalışma büyük oranda uygulanır hale gelmiş; devletlerce yasal güvence altına alınmıştı. Ancak bugün neoliberal uygulamaların beraberinde getirdiği çalışma yaşamında kuralsızlaşma ve esnek çalışma modelleri ile birlikte emekçilerin bu kazanımları geri alınmaktadır.

Bugün  ülkemizde günlük çalışma saati 12 saat olarak kanıksanmakta ve işe gidiş-geliş zamanları da eklendiğinde günde 14 saat iş için ayrılmaktadır. Yaşamak, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, mesleki gelişim sağlamak için kişiye en iyi ihtimalle 2 saat kalmaktadır. Bunun insani ve sürdürülebilir olmadığı aşikârdır.Çalışma saatlerinin düşürülmesi ile istihdam artışı da sağlanabilecektir.

Günlük  çalışma saatlerinin düşürülmesi için karar önerisi:TMMOB, insanca yaşamak, sosyal ve kültürel gelişim sağlamak, iş sağlığı  ve güvenliğini temin etmek için, ücret kaybı olmaksızın günlük çalışma saatinin 6 saate, haftalık çalışma saatinin en fazla 35 saate indirilmesi için diğer emek örgütleri ile birlikte mücadele eder.

c)      Tip (Örnek) Sözleşmelerin hazırlanması kararı önerisi:

TMMOB, güvencesiz ve esnek çalıştırma biçimlerine (taşeron, sözleşmeli) karşı mücadele eder. Bu kapsamda Tip Sözleşmeler taşeron, sözleşmeli, kadrolu gibi farklı statülerdeki teknik elemanların çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesi için olmazsa olmazdır.

TMMOB meslek alanını düzenleyen yetkili kurum olarak mühendislerin çalışma standartlarını ve şartlarını belirleyen bir tip sözleşme hazırlar ve Oda üyelerinin bu koşullar ile çalışabilmesi için hukuki, toplumsal baskı oluşturur.

Sözleşmelerde teknik elamanların iş tanımlarının, görev ve yetkilerinin açık olarak belirlenmesi sağlar.Sözleşmelerde; servis, kreş, sosyal alan, mesleki gelişim (kitaplık, eğitim, periyodik yayın), günlük vardiya süresi, fazla mesai ücreti, izin ve tatiller, SGK primlerin tam ödenmesi vb hakların güvence altına alınmasını  sağlar.

d)     Hukuk Bürosu Karar önerisi:

TMMOB, İl Koordinasyon Kurulları (İKK) bünyesinde kadrolu avukat istihdamı  ile hukuk birimleri kurulmalıdır. Bu hukuk birimi ücretli mühendis, mimar, şehir plancıların iş hayatında karşılaştıkları  ekonomik, sosyal, cinsiyet ayrımcılığı ve kültürel sorunlarının çözümü ile birlikte, meslek etiği, iş güvenliği, çevre ve halk sağlığı vb. konularda iş yerlerinde baskıya maruz kalan, mobbing ve tacize uğrayan üyeleri için hukuk mücadelesini sürdürür.

e)      Dayanışma Fonu:Gerekçe:TMMOB’un son olarak yayınladığı ‘Türkiye’de Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Profil Araştırması’ verilerine göre üyelerin TMMOB’yi en başarısız bulduğu alanlardan birisi “Meslektaşların ekonomik ve sosyal haklarını koruyucu/geliştirici politikalar üretmesi” (Başarılı %12,1; Başarısız %39,2), bir diğeri de “Meslektaşların mesleki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetlemesi”dir. (Başarılı %7,3; Başarısız %32,7).

Bizler bu sonucu “TMMOB meslektaşlarının ekonomik ve sosyal haklarını  koruyucu/geliştirici politikalar üretmeli ve meslektaşlarının mesleki sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetlemelidir” şeklinde yorumlayabiliriz.Bir başka soruda da ankete katılanlara “mesleğimize ve topluma karşı sorumluluklarımız  çoğu zaman işveren ve/veya yöneticilerin çıkarlarıyla/istekleriyle çelişki halindedir” cümlesine katılıp katılmadığı sorulmuştur. TMMOB üyeleri %57 oranında çelişki fikrine katılırken %22,9’u katılmamıştır. Üye olmayanlarda da çelişkiyi görenler görmeyenlerden fazladır.Bu verileri de göz önünde tutarak mühendis-mimarların mesleğe ve topluma karşı sorumlulukla işverene karşı sorumluluk arasındaki çelişki karşısında meslek örgütünden beklenti içinde olduğu sonucuna varabiliriz.

TMMOB, meslektaşlarının  çevreye, halka ve işçilere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için toplumsal mücadele, işverenlere baskı oluşturma ve onur kurullarının etkin çalıştırılmasının yanında maddi anlamda da destek sağlayabilecek durumda olmalıdır.     

Bu amaçla bir Dayanışma Fonu oluşturulmalı ve bu Fon’dan yararlanma, ilk etapta meslek etiğini savunmak için riski göze almış olanlar, çevreye, halka ve işçi sınıfına karşı sorumluluklarını yerine getirirken ya da sendikalaşma hakkını kullanma sürecinde baskıya uğrayanlarla sınırlanmalıdır. İşyerinde kişisel haksızlıklara uğrayan ve işten çıkarılan meslektaşlarla dayanışma ilk etapta hukuksal yardım şeklinde ele alınmalıdır.Fon’un Oda’lar değil de Birlik düzeyinde oluşturulması doğru olacaktır. Böylece ekonomik olarak zayıf oda/ güçlü oda ayrımı engellenmiş olacaktır.

TMMOB tarafından Dayanışma Fonu oluşturulması için karar önerisi:

TMMOB bünyesinde Oda gelirlerinden TMMOB Genel Kurulunun belirlediği oranda yapılan kesinti ile Dayanışma Fonu oluşturulmalıdır. Fon’a üyelerden de gönüllülük esasına göre katkı sağlanmalıdır.Fon, esas olarak çevreye, halka ve işçi sınıfına karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için baskıya uğrayan, işten atılan meslektaşlarla; oda örgütlenmesi ve sendikalaşma mücadelesinde baskıya uğrayan meslektaşlarla dayanışmaya yönelmelidir.Dayanışma Fonu TMMOB Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği 2 ve Odalar’dan belirlenecek 5 kişiden oluşan bir Fon Yürütme Kurulu tarafından yönetilmelidir. Fon Yürütme Kurulu periyodik raporlarla Fon’un kullanımı konusunda üyeleri bilgilendirmelidir. Fon yönetimi TMMOB Denetleme Kurulu tarafından denetlenmelidir.

f)      Ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar hakkında öneri:

-TMMOB,  kadın üyelerinin işe girme süreçlerinde yaşadıkları cinsiyetçi yaklaşımlara karşı mücadele eder.-Kadın  üyelerinin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları cinsiyetçi iş bölümüne karşı mücadele eder. 

-Kadın  üyelerinin eşdeğer işe eşit ücret alması için mücadele eder.-Üyelerinin yoğun çalıştığı işyerlerinde kreş ve emzirme odası açılması için mücadele eder. Küçük işyerlerinde çalışan üyelerinin bulunduğu bölgelerde, işyerlerinin ortak bölgesel kreşler açmaları için mücadele eder. Kreş açılması için “çalışan kadın sayısı” ibaresi örneğinde olduğu gibi kadın istihdamını kısıtlayıcı ifadelerin yasa metinlerinde “çalışan sayısı” olarak değiştirilmesi için diğer emek örgütleri ile beraber mücadele eder.

-Kadın  üyelerin doğum ve emzirme izinlerinin en az bir yıl olması  için mücadele eder.-Ebeveyn izninden baba üyelerinin de yararlanması ve bu konunun yasallaşması için mücadele eder.

-İş yerlerinde kadın üyelerine yönelik şiddet, taciz ve mobbing uygulamalarında hukuk mücadelesini başlatır. TMMOB  kadın üyelerine yönelik yürütülecek çalışmaların temsili mekanizmaya taşınmasını sağlar.

-TMMOB, Oda ve Şube yönetim kurullarında kadın üyelerinin yer alması  konusunda pozitif ayrımcılık uygular.  Bu işleyişin kota uygulamaları  gibi kurumsal bir biçme dönüşmesi için çalışmalar yapar.

-TMMOB İl Koordinasyon Kurulları (İKK)’nda, İKK Kadın komisyonlarının kurulmasını sağlar. Komisyonların eş güdümlü çalışmasını sağlayacak, çalışma plan ve programlarını TMMOB’ye taşıyacak TMMOB Kadın Sekreteryası’nı kurar.

2-     TMMOB Örgütlülüğü ile ilgili karar önerileri:

-Ücretli ve işsiz MMŞP’ler emek sürecindeki konumlanışları açısından meslek disiplinlerinden bağımsız ortak sorunlara ve çıkarlara sahiptir. Bu yüzden ortak örgütlenmeler (İşyeri/Bölge temsilcilikleri), ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıların kapsanması için yaşamsal önemdedir.

-Ücretli ve işsiz MMŞP’leri örgüte kazandıracak, ayrıca üye söz ve kararının daha fazla yansıyacağı mekanizmaların güçlendirilmesi gereklidir.

-TMMOB içinde üye ağırlığını oluşturan ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıların kapsanması TMMOB örgütlülüğünü geliştirecektir, ileri sıçratacaktır. TMMOB olanaklarının bu kesim için daha fazla kullanılması bu yüzden önemlidir.İl Koordinasyon Kurulları’nın güçlendirilmesi ortak mücadele açısından öne çıkarken, meclis benzeri yapıların her düzeyde oluşturulması demokratik katılımı artıracaktır.

a) TMMOB İşyeri/Bölge Temsilciliklerinin yaygınlaştırılması: Mühendis, mimar ve şehir plancılarının dar mesleki bakışlardan kurtarılıp kendi içlerinde ve diğer emekçilerle birliğinin sağlanması için TMMOB işyeri temsilcilikleri hayata geçirilmelidir. Ayrıca sanayi bölgelerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan mühendis, mimar, şehir plancıları için de TMMOB Bölge Temsilciliği örgütlenmesi hayata geçirilmelidir.İllerde TMMOB işyeri ve bölge temsilciliklerini kurmak ve örgütlemek için İKK’lar bünyesinde ortak birimler oluşturulmalı, temsilcilikler, İKK’ların koordinasyonunda çalışmalı ve İKK’larda temsil mekanizmaları kurulmalıdır. İllerde ve Türkiye genelinde işyeri ve bölge temsilcileri kurulları oluşturulmalıdır. 

b) TMMOB’ye bağlı birimlerde Ücretli ve İşsiz MMŞP komisyonlarının kurulması:Ücretli çalışan üyelerinin çalışma yaşamındaki sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi, üyelerinin diğer emekçi kesimlerle dayanışma ve birlikte mücadele bilincinin ve duyarlılığının oluşturulabilmesi için bu çalışmaları yürütebilecek ÜİMMŞP komisyonlarının TMMOB’ye bağlı tüm odalar ve şubelerinde kurularak, illerde İKK bünyesinde eşgüdümleri sağlanmalıdır.

c) TMMOB olanaklarının ücretli mühendis mimar ve şehir plancıları için kullanılması kararı önerisiTMMOB ve bağlı odalar, bütçe, personel, mekan… vb olanakların kullanımını planlarken ücretli mühendis, mimar, şehir plancılarının ihtiyaçlarını gözeterek davranır. Bu olanakların ücretli teknik elemanlar için daha fazla kullanılması için çaba gösterir.

TMMOB ve bağlı odalar etkinliklerini planlarken ücretli mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını  gözeterek davranır.TMMOB ve bağlı birimler, ücretli ve işsiz MMŞP’lerin üyeliğini teşvik edici uygulamalar yapar. Ücretli çalışan MMŞP’ler için üyelik koşullarında istenen son beş yıla ait aidat miktarı üye olmayı engelleyici bir role sahiptir. TMMOB ve bağlı birimler bu uygulamayı üye olunduğu andan itibaren aidat alınması yönünde değiştiren çalışmalar yapar. TMMOB ve Odalar, kongre, kurultay, sempozyum vb tüm etkinliklerin bir bölümünü, o etkinliğin hitap ettiği sektörde çalışan ücretli ve işsiz teknik elemanların sorunlarına ayırır. 

3-  Mühendis, mimar ve şehir plancıların mesleki yaşamlarını bütünüyle etkileyen yetkilendirme ve belgelendirme faaliyetleri için karar önerisiMühendis, mimar, şehir plancıların belirli koşulların sağlanması sonucu, diploma dışında verilen belgelerle ve çeşitli adlarla yetkilendirilmesi konusu, meslek alanlarını temelden etkileyen bir unsur olduğu için, tüm diğer belirleyenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu açıdan konunun mühendislik, mimarlık eğitimi, meslek içi eğitim, mesleki denetim, mal ve hizmetlerin denetimi, Odaların hizmet üretimi konularıyla birlikte irdelenmesi gerekir.

TMMOB;- Mühendis, mimar şehir plancılarının eğitiminin asıl olarak, üniversite eğitimi ile sağlanacağını savunur.- Mühendis, mimar şehir plancılarının yetiştiği üniversitelerin, bilimsel, demokratik, özerk, katılımcı, planlamaya dayanan, halkın gereksinimleri ve çağdaş teknolojik gelişmeler temel alınarak; niteliği ve müfredatı geliştirilmiş, aralarındaki eşitsizlikler ileri yönde giderilmiş, teknik elemanların, teknik eğitim gereksinimlerini yaşam boyu sağlayacak ve yalnızca kamusal bir hizmet verecek bir biçimde yeniden yapılandırılmasının mücadelesini verir. Mühendis, mimar ve şehir plancıların üniversite eğitim müfredatının oluşturulmasına etkin bir biçimde katılır.- Mesleğin gelişimi için üyelere vereceği, seminer ve konferansların gelir getirici olmamasını ve yetkilendirme niteliği taşımayan bir katılım belgesi verilmesini savunur.

– Mal ve hizmetlerin ve de bunların üretiminin halkın sağlığı ve güvenliği temel alınarak kamu eliyle denetlenmesi için mücadele eder.-MMŞP’lerin işsiz, buna karşılık denetimin de tamamen başıboş olduğu koşullarda, mühendis mimar şehir plancıların, yalnızca denetim amacıyla merkezi ve yerel kamusal denetim birimlerinde, derhal kitlesel biçimde istihdam edilmesi için mücadele eder.-Mesleki denetimi, meslek standartlarını  oluşturarak, üyelerin mesleki sicil kaydını tutarak ve olumsuz uygulamalarda onur kurullarını etkin biçimde çalıştırarak, asıl olarak meslektaşların denetlenmesi yoluyla gerçekleştirir.-Bu konunun üniversitelerle birlikte, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla komisyonlar kurarak konunun taraflarıyla birlikte mücadele eder.

4-     Mühendis, mimar ve şehir plancılarının sendikal örgütlenmesine ilişkin karar önerisi:

TMMOB sendikalar yasasındaki kısıtlar veya fiili durum nedeni ile sendikal örgütlenmenin yapılamadığı özellikle küçük ve orta ölçekli işyerlerinde üyesi olan mühendislerin ekonomik ve demokratik hakları için mücadele eder.Sendikal örgütlenmenin yapılabileceği ya da zaten bir sendikalaşmanın mevcut olduğu işyerlerinde çalışan üyelerinin sendikalaşabilmesi için çalışmalar yürütür. Bunu sağlamak için sendikalar ve odalar arasında eşgüdüm kurulları oluşturularak, sendikalaşmaya destek verir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının sendikal mücadelesinin yürütülebilmesi için mevcut ilerici sendikalarla TMMOB ve bağlı birimler arasında ortak çalışma grupları oluşturulur. Ücretli teknik elemanların toplu iş sözleşmelerinde kapsam dışı tutulma uygulamasına karşı mücadele eder. Teknik elemanların işyerlerindeki diğer çalışanlardan farklı olabilecek özgül sorunlarının çözümü için sendikalar içinde teknik eleman masaları kurulmasını teşvik eder, gerektiğinde buralarda temsilci bulundurur.

TMMOB’ye bağlı birimlerde Temsilcilik, Şube, Oda, Birlik düzeyinde mühendislerin, mimarların ve şehir plancıların sendikalaşması için çalışma grupları oluşturulur.

TMMOB, kendisine bağlı birimlerde çalışan mühendis, mimar ve plancıların sendikalaşma bilincini geliştirici çalışmalar yapar. TMMOB’ye bağlı Oda’lar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamını bünyesinde çalışan MMŞP’leri içine alacak biçimde genişletir.

5-     İşsizlik ve İşsiz Mühendis Mimar Şehir Plancıları hakkında karar önerileri:

İşsizlik genel olarak kapitalizmin, emekçileri maruz bıraktığı temel sorunlarından birisidir.  

Neoliberal politikalarla artarak sürmektedir. İşsizliğe karşı mücadele, temel mücadele başlıklarından birisidir. Bu doğrultuda Kurultay aşağıdaki talepleri karar altına almalıdır:

– TMMOB,- İş güvencesinin kapsamını tüm ücretli çalışanlara genişletilmesi, işverenlerin her türlü keyfi işten çıkarması karşısında buyurucu işe iadeyi içermesi, işverenlerin işçinin dava süresince işsiz kaldığı bütün sürenin ücretinden tüm malvarlığıyla sorumlu olması, bu ödemenin işverenden yapılmadığında devlet tarafından yapılması için;- İşsizlik Sigortasının tüm ücretli çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi, süre ve miktar olarak işsizlerin insanca yaşamasına yetecek seviyede olması için; mücadele eder.

– TMMOB, İKK’lar bünyesinde işsizlikle mücadele büroları kurar. Bu bürolar, Odaların üyelerinin iş bulmalarına yardımcı olur, yeni girilen işlerde üyelerin hak ve çıkarlarını koruyan sözleşmeler yapmalarını sağlar, hukuk birimiyle eşgüdümlü çalışarak işten atılmalara karşı mücadele eder.

– TMMOB, sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarının bir gereği olarak, tüm mal ve hizmetlerin üretimi ve sonuçlarının denetiminin kamusal olması ve kamu kurumları tarafından sağlanması için yasama organına baskı oluşturur ve bu sayede işsiz üyeleri için kitlesel iş alanı oluşturulmasını da sağlar.

-TMMOB’ye bağlı birimler işsiz kalan üyelerinden işsiz kaldıkları dönem boyunca aidat almaz.

6-     19 Eylül Teknik Elemanlar Dayanışma Günü karar önerisi:19 Eylül 1979’da TMMOB tarafından, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar ve teknik hizmetin emekçi halka sunulması talepleriyle, 54 ilde 736 işyerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla büyük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi.19 Eylül 1979, TMMOB tarihinde ücretli mühendis, mimar, şehir plancıların mesleki ve toplumsal dayanışmalarının en ileri pratiğinin sergilendiği gün olmuştur. Söz konusu dayanışma ruhuna bugün de ihtiyaç olduğu inkar edilemez bir gerçektir.

TMMOB bu günü yaşamayan yüzbinlerce üyesine mücadelenin önemini anlatmak ve mesleki dayanışmanın sadece talepten öte bir anlam taşıdığını hatırlatmak sorumluluğundadır.Kurultay’ımız 19 Eylül’ü Teknik Elemanların Dayanışma Günü olarak ilan etmeli ve TMMOB Genel Kurulu’na bu kararı öneri olarak götürmelidir.TMMOB, 19 Eylül’ü kapsayan 15 günlük süre boyunca mesleki dayanışmanın  önem ve anlamını hatırlatmak amacıyla kitlesel etkinlikler, işyeri toplantıları, hak ve talep kampanyaları düzenlenmelidir. Not: Bu öneriler Kurultay hazırlık süreçlerini verimli kılmak amacıyla

www.politeknik.org.tr aracılığıyla sürdürülen tartışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Katkılar ve önerilerle zenginleşmeye devam edecektir.Bu taslak broşürünün içeriği ile ilgili Kurultay hazırlık toplantılarında ifade ettiğiniz veya edemediğiniz görüş ve değerlendirmeleriniz için bilgi@politeknik.org.tr’yi kullanabilirsiniz.