TMMOB Şehir Plancıları Odası 1. Öğrenci Kurultayı Sonuç Bildirgesi

5 KASIM 2009 ANTALYA

 

Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri, geçmiş yıllarda buluşmalar düzenleyerek örgütlenme girişimlerinde bulunmuşlardır. Daha önce öğrenci kulüpleri ve toplulukları üzerinden yapılan bu örgütlenme çabalarını kurumsal bir temele oturtarak sürekliliğini sağlamak, temsiliyetini genişletmek ve ŞPO ile ilişkileri geliştirmek amacıyla TMMOB ŞPO tarafından 5 Kasım 2009 tarihinde Akdeniz Üniversitesi‘nde 1. Öğrenci Üye Kurultayı gerçekleştirilmiştir.

Üniversite eğitiminin bilimsellikten, özgür düşünceden uzaklaştığı, eğitimin alınıp satılabilen bir meta haline getirildiği, 1981‘de kurulan YÖK ile beraber üniversite öğrencilerinin söz, yetki, karar hakkının elinden alınması, kurulan vakıf üniversiteleri ile devlet üniversitelerindeki eğitimin niteliksizleştirilmesi, üniversitelere gelen öğrencilerin elit bir kesimden gelmesi, eğitim sürecine yönelik Bologna Süreci, mesleklere yapılan kapsamlı saldırılarla beraber mesleklerin yeniden yapılandırılması ile üniversite eğitimi sonrası mezunların tekrar sınava tabi tutulması, üniversitelerin esas odağı olması gereken; öğrencilerin eğitim mekânını geliştirmek, kulüp ve benzeri faaliyetlerini desteklemek yerine bilimsel üretim mekânını rekabetçi söylemler eşliğinde ticari bir eksene oturtulması, bizlerin en temel sorunları; paralı eğitim, barınma, ulaşım, nitelikli ve ücretsiz sağlık hakkı, insanca yaşamaya yetecek burs ve benzeri sorunlara karşı örgütlenmekten başka bir seçeneğimiz kalmamıştır.

Şehir ve Bölge Planlama öğrenci örgütlülüğü, bilim ve planlama bilgisini toplumsal çıkarlar için kullanma anlayışının öğrenciler içinde gelişmesini sağlayan ve bu anlamada eğitimin metalaşmasına karşı çıkan özerk ve demokratik üniversite taleplerini dile getiren, gündemde olan veya planlanan uygulamalarda bir taraf olan, sosyal adaleti savunan, sermayenin taleplerini değil kamu yararını gözeten, TMMOB ŞPO‘ ya bağlı, karar alma mekanizmasında özgür olan öğrenci örgütü kurmayı amaçlamaktadır.

 

KARARLAR

1. Öğrenci Komisyonu‘nun oluşturulması
• Kurulacak olan öğrenci örgütünün, ŞBP öğrenimine başlamış, ŞPO‘ nun öğrenci ön üyelerini kapsaması ve örgütün ŞPO‘ ya bağlı fakat özerk bir statüsünün olması,
• ŞPO şubesinin bulunmadığı illerde bu koordinasyonun temsilciler aracıyla gerçekleştirilmesi,

2. Tüm üniversitelerden seçilen 13 asil, 13 yedek üye ile süreç içerisinde öğrenciler ve oda arasındaki iletişimi amaçlayan bir koordinasyon kurulunun oluşturulması,
• Seçilen 13 kişinin TMMOB Öğrenci Kurultayı‘na delege olarak kabul edilmesi,
• Öğrenci toplulukları olan üniversitelerde bu seçim sürecinin odanın görevlendirdiği temsilciler gözetiminde topluluklar tarafından organize edilmesi, toplulukları olmayan üniversitelerinde ise bu seçim sürecinin genel merkez tarafından görevlendirilecek temsilci tarafından yürütülmesi,
• Temsilci adaylığında herhangi bir koşul aranmaması ve ŞBP bölümü öğrencilerine tamamen açık olması,
• Seçilecek temsilcilerin fakülte öğrencileri ve oda arasında köprü görevi görmesi,

3. Üniversitelerdeki Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin bulunduğu topluluk çalışmalarının desteklenmesi,
• Topluluğu olmayan üniversitelerin bölüm öğrencilerine topluluk oluşturulması yönünde tüm desteğin verilmesi,

4. Üniversiteler arası iletişimi sağlamak amacıyla bir internet sayfasının oluşturulması,
• Toplulukların mevcut internet sitelerinin oluşturulacak yeni internet sayfasına konulması,

 

Bildirge Çalışmasına Katılan Üniversiteler;

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi.