TMMOB 43. Genel Kurulu kararları

TMMOB 43. Genel Kurulu’nda delegelerin görüşülmek üzere salona sunduğu ve kabul gören önergeler yayımlandı.

29 Mayıs- 1 Haziran tarihlerinde düzenlenen TMMOB 43. Genel Kurulu’nda delegelerin önümüzdeki dönemin mücadelesine katkı sunmak amacıyla salona sunduğu ve kararı alınan önergeler şu şekilde:

1- Birliğimize bağlı Odaların İstanbul şubelerinin yöneticileri ve üyelerinin de sanık olarak gösterildiği ve kamuoyunda “gezi davası” olarak bilinen, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde açılan davanın (Soruşturma No: 2014/25504, Esas No: 2014/10730, İddianame No: 2014/3115), TMMOB Hukuk müşavirliğince takip edilmesine, davanın duruşmalarına TMMOB Yönetim Kurulu düzeyinde katılınmasına, davanın tüm aşamalarının kamuoyuna aktarılmasına, bu davada yargılanan diğer emek, meslek örgütleri temsilcileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzun bildirilmesine,

2- 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 27 Ocak 1954 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 4 Şubat 1954 tarih ve 8265 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TMMOB 1. Genel Kurulu 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında toplanmıştır.

Birliğimizin kuruluşunun 60. yıldönümü nedeni ile Ekim ayı içersinde ülke düzeyinde İl/ilçe Koordinasyon Kurulları aracılığı ile açık alan ve/veya kapalı salon etkinliklerinin yapılmasının sağlanması için 43. Dönem Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

3- Üniversitelerin;

1.) Makina ve İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Makina Mühendisleri Odası`na,

2.)Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Makina Mühendisleri Odası`na,

3.)Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Makina Mühendisleri Odası`na,

4.)Enerji Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Elektrik Mühendisleri Odası`na,

5.)Üretim Mühendisliği ve Yönetimi Bölümünden mezun olanların Makina Mühendisleri Odası‘na kaydolmalarına,

4- TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinin adının “TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” olarak belirlenmesine,

5- TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak 12 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurulumuzda Odamız adına “ve Malzeme” eklenerek; adımızın TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olmasına ve TMMOB Genel Kurul onayına sunulmasına,

6- TMMOB 43. Çalışma Dönemi içerisinde TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Çalışma Grubu kurulmasına,

7- TMMOB 43. Çalışma Dönem içerisinde TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 2. Sempozyumu`nun düzenlenmesine,

8- Yapı Denetim Kanun Tasarısı konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili makamlarla TMMOB`nin görüşü doğrultusunda görüşmeler yapmak, gerektiğinde birlikte çalışmalar yapmak üzere ilgili tüm odaların katılımı ile çalışma komisyonunun kurulması için 43.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

9- TMMOB 42.Dönem Yönetim Kurulu tarafından “Yapı Denetimi ile yasa ve yönetmelikler ile ilgili çalışma yapılması, konu ile ilgili TMMOB görüşlerinin oluşturulması” amacıyla “Çalışma Grubu” kurulmuştur. 1) Çalışma Grubunun oluşturduğu rapor ve öneriler Yönetim Kurulu`na sunulmuş, ancak sorunların çözümünde etkin olunamamıştır TMMOB 42.Dönem “Yapı Denetim Çalışma Grubu`nun daimi grup veya komisyon halinde kurulması, TMMOB İl Koordinasyon Kurulları gündemi ve faaliyetleri arasında yer alınmasının sağlanması, 2) Mevcut yapı denetim sistemi ile Denetimin yapılmasının mümkün olmadığının kabulü ile yeni bir “Kamusal Yapı Denetim Sistemi” yasa taslağının TMMOB tarafından hazırlanması, konularında yeni seçilecek 43. Dönem Yönetim Kurulu`na görev verilmesi,

10- Serbest mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin TMMOB`ne bağlı meslek odaları tarafından denetlenmesiyle ilgili uygulamaların Odalar arasında ortak ilke ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi önem taşımaktadır Özellikle yapı üretim süreçlerinde yer alan Odaların yapmış oldukları farklı denetim uygulamaları, mimar, mühendis ve şehir plancıları arasında sorunlara yol açarken, aynı konuya ilişkin bazı Odaların uyguladıkları bazılarının uygulamadıkları yaptırımlar da tartışmalara ve davalara neden olmaktadır. Odalar arasında ortak mesleki denetim uygulama süreç, kapsam ve sistematiğinin belirlenmesine yönelik olarak bir çalışma yapılarak; uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu`na görev ve yetki verilmesi kabul edilmiştir.

11- Günümüzde piyasada serbest veya herhangi bir firmada ilgili Odaya kayıtlı olmayan mühendisler çalışmaktadırlar. TMMOB`ne bağlı tüm Odalar olarak ortak bir takip ve mücadele yönteminin belirlenerek uygulanması,

12- Soma katliamının hemen ardından Sinop`a 3.Nükleer Santral kurulması gündeme getirilmiştir. Nükleer Güç Santrallerinin kurulmasının önüne geçebilmek için, toplumun her kesimindeki kurum ve kişilerden oluşan “Nükleer Karşıtı Platform”a daha etkin destek olunması, TMMOB ve İl Koordinasyon Kurulları gündemi ve faaliyetleri arasında öncelikle yer almasının sağlanması için yeni seçilecek Yönetim Kurulu`na görev verilmesi,

13- TMMOB adına 3.Jeotermal Kongresi`nin düzenlenmesi, Kongre sekreteryasının ilgili Odalar tarafından belirlenmesi,

14- TMMOB Kadın Çalışma Grubu kararı uyarınca; yeni oluşacak TMMOB Yönetim Kurulu, kadın örgütlenmesinin güçlenmesi amacı ile TMMOB 3.Kadın Kurultayı`nda alınan bütün kararların TMMOB`ye bağlı bütün Odalar ve bunlara bağlı bütün şubelerde uygulanmasına yönelik gerekli çalışmaları yürütür.

15- Ülkedeki yasal mevzuat sürekli değiştirilmektedir. Yasal mevzuatta yapılan değişiklikler, TMMOB`nin de mevzuat değişikliğinde dinamik bir yapı kurmasını zorunlu kılmaktadır. Ulusal mevzuatta yapılan değişikliklerle TMMOB mevzuatının uyumlu hale getirilmesi ve güncellenmesi amacıyla “TMMOB Disiplin Yönetmeliği, Odalar Mali İşler Yönetmeliği, Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği, SMM Yönetmeliği, TMMOB Asgari Ücret Yönetmeliği, Bilirkişilik Yönetmeliklerinde” değişiklik yapmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu`na yetki verilmesi.

16- TMMOB ve Odaları, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı ilkesiyle, emekten, demokratikleşmeden, Türkiye halklarından yana antifaşist, antiemperyalist, antişovenist bir temelde sermayeden, devletten ve siyasi iktidardan bağımsız olarak çalışmalarını yürütmektedir. Odalar, bu ilkeler çerçevesinde ülkeye ve topluma karşı olan sorumluluk ve görevlerini birlik çatısı altında dayanışma içinde yerine getirirler. Ancak, Odaların meslek alanlarını düzenleyen SMM yönetmelik değişiklikleri ve mesleki uygulamalarının, TMMOB`nin birlik ruhunu zedeleyen, odalar ve meslekler arasında ciddi çatışmalara, ayrışmalara yol açan bir etkisi bulunmaktadır. Mesleki çıkarların geliştirilmesi adına başka bir meslek disiplinin yetki alanına girerek alan yaratma gibi yaklaşımlar odalar arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırırken, ortak hareket edebilmeyi de zafiyete uğratmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak için, Odaların öncelikle mesleki şoven bir anlayıştan sıyrılarak yönetmelik düzenlemelerini yapmaları esas olmakla birlikte, bu yönetmeliklerin TMMOB`nde kabul edilmesi aşamalarında; uzmanlaşma süreçlerinin sonuna kadar işletilmesi, uzlaşma sağlanamamış yönetmelik maddelerinin konuya mesleki anlamda uzak yönetim kurulu üyelerince oylama yapılarak sonuçlandırılmasından önce “Çokbilimli mühendislik alanlarında ya da keşisen alanlarda hangi mühendisik-mimarlık disiplinlerinin yer alacağını belirlemeye yönelik danışmanlar kurulu oluşturulmasını” öngören TMMOB Ana Yönetmeliği`nin 24.maddesinin r fıkrasının gereğinin yapılmasına yönelik bir işleyişin oluşturulması yönünde TMMOB Yönetim Kurulu`na yetki ve görev verilmesi.

17- 4046 sayılı Özelleştirme Yasası`nın ülke kamu kaynaklarının yağmalanıp talan edilmesine, taşeronlaşmanın oluşmasına sebep olduğundan, ayrıca bu yasanın 22.maddesi gereği kamuda çalışan mühendis, müdür, müdür yardımcılarının ilgisiz kuruluşlara ARAŞTIRMACI ünvanı ile tayin edilip ücretlerinin 3 yıl süreyle dondurulup kazanılmış haklarının gasp edildiği bir işlemdir. Onbinlerce mağdur mevcuttur. Anayasaya, eşitlik ilkesine aykırı İLO sözleşmelerine aykırı bu yasa ve özellikle 22.maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi`ne gidilmesine,

18- Ücretli mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücretini çalışma yaşamanın gerçek alt sınır ücreti haline getirmek için bir mücadele programı gerekmektedir. Bu mücadele programını oluşturmak üzere gelecek dönem içinde iktisatçıların ve ilgili diğer meslek disiplinlerinden uzmanlarında bulunduğu “TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret komisyonu” kurulması,

19- Büyük çoğunluğu TMMOB üyesi olan iş güvenliği uzmanlarının sorunları gerek mevzuattan gerek çalışma yaşamındaki kuralsızlık, esneklik ve güvencesizlik nedeniyle hızla büyümektedir. 43.Dönem Yönetim Kurulu`nun bu alana yönelik düzenlemenin yapılması için Komisyon marifetiyle çalışma yapması,

20- İşçi sağlığı ve iş güvenliğini çalışma yaşamının ana bileşeni haline getirmek üzere süren mücadelelerde bir çoğu meslektaşlarımızdan oluşan iş güvenliği uzmanlarının örgütlemesi önemli bir program olarak düşünülmektedir. Bu kapsamda “TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı”nın gelecek dönem gerçekleştirilmesi,

21- “Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu”nun kurularak çalıştırılması, TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği`nin mali işleyiş ve denetim konularında gözden geçirilmesi, yaşanan sorunların çözülmesi, denetim sisteminin kurullarının belirlenmesi için bir komisyon kurulması,

22-TMMOB ve Odaların yönetim, denetleme ve onur kurullarında görev alan üyelerin aynı kurulda en fazla üç kere yer almalarının sağlanabilmesi için yönetmelik değişikliği yapılması, bu konuda yönetmelik maddesi düzenlenmesi,

23- Gerek TMMOB ve odalar arasında, gerekse de odalar ve üyeleri arasındaki bağların güçlendirilmesi kapsamında birçok odamız tarafından tek tek yürütülen ve üyelerine çeşitli avantajlar sağlayan, “ferdi kaza sigortası veya diğer sigorta işlemlerinde indirim, otel, seyehat acenteleri, akaryakıt vb.” hizmet üretenlerle tek tek odalar yerine, TMMOB Yönetim Kurulunun görüşmeler yaparak, uygun görülenlerle sözleşmeler yapılması konusunda Genel Kurul kararı ile TMMOB Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi,

24- Soma katliamı ile tekrar tüm yakıcılığı ile gündeme gelen çalışma yaşamındaki taşeronlaşma ve emek hırsızlığı, bir başka boyutu ile mevsimlik işçilikte de yaşanmaktadır. Güvencesiz, sağlıksız ve düşük ücretlerle; kadın ve çocuklarında içinde bulunduğu mevsimlik işçilerle ilgili TMMOB`nin çalışma yürütmesi ve toplumsal duyarlılığı yaratması gerekmektedir. Bu nedenle mevsimlik işçiliğin nedenlerini ve yaşam koşullarını araştıran bir komisyon kurulmasını öneriyoruz.

25- Özellikle 1990`lı yıllarda Kürt Coğrafyasında yaşanan savaş bahane edilip güvenlik gerekçe gösterilerek devletin zorla göç ettirme politikaları sonucu boşaltılan ve yakılan köylerin yeniden yaşam alanlarına dönüştürülmesini sağlayacak alt ve üst yapıya yönelik çalışmalar yürütecek, TMMOB`ye tüm meslek disiplinlerinin bulunduğu yaz okulu düzenlemesine dair çalışma grubunun oluşturulmasını öneriyoruz.

26- 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkında ki Kanunun 7. ve 8. Maddeleri mühendis diplomasına haiz olmayanların bu unvanı kullanarak faaliyet yürütmeleri halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacağını, 8.maddenin son fıkrası ise “birinci maddede yazılı ve diplomayı haiz olmayanları bu vesikaları haiz olanlara mahsus unvan salahiyetle içlerinde kullanan kimselerle hükmi şahsiyetlerin mümessilleri de aynı suretle cezaya mahkum edilirler şeklinde düzenlenmiştir.

Bu yasal düzenlemeye ek yapılarak mühendis bulundurmadan mühendislik faaliyeti yürüten veya ünvanın da mühendislik ibaresi kullanan şirket ve firmaların, kuruluş ve faaliyetlerinin engellenmesi yönünden yasaya aşağı şekilde ek yapılması konusunda 43.Dönem Yönetim Kurulana çalışma yürütülmesinde tavsiye olunur.

Tavsiye değişikliği yasa önerisi;

3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkında Kanunun 7. Maddesine ek yapılarak 2.fıkrası”ticare ünvanın da mühendislik ibaresi bulunacak ticari şirket ve kuruluşlar ortaklarından en az birisinin mühendis olması kaydıyla kurulabilir. Yasanın çıkmasından önce kurulmuş ve ticari ünvanın da mühendislik ibaresi bulunan ticari şirket ve kuruluşlar SGK.na kayıtlı şekilde en az bir mühendis istihdam etmek zorundadırlar. Mühendis istihdam etmeyen ilgili firmalar her ay için SGK`nun mühendisler için uyguladığı ücret üzerinden ceza öderler şeklinde düzenlemesi teklif olunur.”

27- “TMMOB Demokrasi Kurultayı” ve “Mühendislik Mimarlık Kurultayı” sonuç kararları çerçevesinde önceki Genel Kurul dönemlerinde TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) açılımının “Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği” olarak düzenlenerek diğer meslek birliklerinin açılımı ile ortaklaştırılmasına (örneğin; Türkiye Barolar Birliği v.b) yönelik yasal düzenlemelerin yapılması için 43. Dönem Yönetim Kuruluna görev verilmesini talep ediyoruz.

28- TMMOB Yasası ve Ana yönetmelik çerçevesinde genel kurul delegesi olmak için, 10 yılını doldurmuş olma şartı aranmaktadır. Bu koşul beşyüzbini aşan üyeye sahip birliğimiz ve odaların üyeleri arasında, iradelerini genel kurullara yansıtma noktasında, eşitsiz bir durum yaratmaktadır. Birliğimiz ve bağlı odalarına üye herkesin, genel kurullarda temsil ve delege olması noktasında bu eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması için, 43. dönem Yönetim Kuruluna görev verilmesini talep ediyoruz.

TMMOB 43. Genel Kurulu tüm kararları için tıklayınız.

politeknik.org.tr