ŞPO İstanbul Şubesi: “Yargı, Kadıköy Salıpazarı’nda Odamızın Haklılığını Kabul Etti”
Spread the love

YARGI, KADIKÖY SALIPAZARI`NDA ODAMIZIN HAKLILIĞINI KABUL ETTİ

Danıştay 6. Dairesi, Kadıköy Kuşdili Çayırı`nda (Salıpazarı) Taşyapı A.Ş. tarafından geliştirilen Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları ve Kuşdili Çayırı Kentsel Tasarım Projesi`ne karşı Odamızın açtığı davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi`nin 13.10.2009 tarihli iptal kararını onadı. İBB tarafından 17.08.2007 tarihinde tasdik edilen ve Odamızca 06.12.2007 tarihinde dava konusu edilen planlar ile ilgili hukuki süreç de, Danıştay 6. Dairesi`nin kararı ile son buldu.

3. derece doğal sit alanı olan ve tarihi öneme sahip Kadıköy Kuşdili Çayırı`nda gerçekleştirilmek istenen proje, kamuoyuna “rekreasyon alanı” olarak tanıtılmış; ancak yasa ve yönetmeliklere aykırı yürütülen planlama sürecinde doğal sit alanının gerekliliklerine zıt plan kararları ile hazırlanmış bir “taşyapı”dan ibaret olduğu gerçeği ile Odamız tarafından yargıya taşınmıştı.

Marmara Denizi ile Kurbağalıdere‘nin birleştiği noktada, ilçenin tek açık alanı olan Kuşdili Çayırı‘nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından nitelikli dinlenme alanı ve yeşil alan olarak ilçe halkına kazandırılması gerekirken; Belediye bu mülkünü rant değerini arttırarak satmayı tercih etmiştir. İBB, kendi mülkü olan bu araziye satılacak bir kent parçası olarak bakarak üzerinde imar planı değişikliği yapmış, ancak Odamızın müdahilliği ile kamunun hakkı kamuda kalmıştır.

Odamızca ısrarla vurgulandığı üzere; kamu mülkü alanlar, kentlilerin ortak malıdır ve devlet kurumları tarafından mutlaka korunması gerekmektedir. Kamuya ait olan ve kentsel donatı olarak kullanılan alanların, belediyelerce plan değişikliği yapılarak satılması; şehircilik ilkeleri ve planlama bilimi açısından kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu amaçla yapılan imar planı değişiklikleri, planlama disiplininin özüne, yasal tanımına ve usullerine açıkça aykırıdır.

Umarız ki; Kuşdili Çayırı`nda kamu adına elde ettiğimiz bu olumlu sonuç, emsal teşkil edecek olup, kamu arazilerinin usulsüz satışlarına, yasalara aykırı yapılan plan değişikliklerine ve kamu mülkü alanlara rant mekanı olarak bakılmasına bir son verecektir. Kent yöneticilerine bir kez daha hatırlatmak gerekir: İstanbul`un yeni rant alanlarına değil, nefes alınacak yeşil alanlara, deprem riskine karşı açık alanlara, halkı bir araya getirecek kamusal mekânlara ihtiyacı vardır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, temel sorumlulukları gereği Kuşdili Çayırı`nda olduğu gibi, kamu yararına aykırı gerçekleşecek her uygulamada kamu adına gereken duyarlılığı göstermeye devam edecektir.

Basının ve kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunarız.

Saygılarımızla,

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu


Spread the love