Şehir Plancıları Odası: “Arhavi’de doğadan, halktan yanayız; sermayenin planlarını bozacağız!”
Spread the love

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, Arhavi Belediyesi`nce onaylanan “Arhavi Revizyon ve İlave İmar Planı” ile “Arhavi Kavak HES İmar Planları”nın acilen yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıştır.

Bilindiği üzere biz plancıların görevi sağlıklı, risklerden arındırılmış, güvenli, toplumsal ve fiziksel çevreler yaratmak; bunu yaparken doğal ve tarihsel çevreyi korumak, toplumun doğal çevreyle sağlıklı ilişkisini sürdürebilir kılmak, tüm toplumun esenliğini ve uzun erimlilik ile kuşaklar ötesi yararları gözeterek toplumsal gereksinmeleri doğru ve gerçekçi bir biçimde saptamaktır. Anayasal bir kurum olarak görev yapmakta olan TMMOB Şehir Plancıları Odası, bu temel görev tanımından hareketle; kamu yararına ve bilimsel gereklere aykırı olarak yapılan planlama çalışmalarının doğa ve toplum üzerinde yaratması kaçınılmaz olan zararlarını engellemek amacıyla kamu adına taraf olma ve dava açma görevini yerine getirmektedir.

Arhavi Belediyesi`nce 02/12/2015 ve 04/12/2015 tarihli Belediye Meclis toplantılarında karar altına alınan “Arhavi Kavak HES İmar Planları” ile “Arhavi Revizyon ve İlave İmar Planı” çalışmaları Odamız tarafından incelenmiş ve inceleme sonucunda planlarda bir çok açıdan kamu yararına, yürürlükteki mevzuata, şehircilik ilke ve esaslarına aykırılıklar saptanmıştır.

Üst ölçekli plan kararlarına, bir başka ifadeyle kanuna aykırı olarak onanmış Arhavi Revizyon ve İlave İmar Planı kararları incelendiğinde; plan kararlarının hiçbir bilimsel veriye dayanmadığı, ilgili mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken araştırma, sentez ve eşik çalışmalarının tamamlanmadığı saptanmıştır. İlgili mevzuata ve bilimsel gereklere dayanmayan kestirimlerle kentsel nüfusun gereksinimlerinden daha fazla kentsel gelişme alanı açılmasının planlandığı; bu yanlış karar sonucunda ilçenin nitelikli tarım arazilerinin yüksek yoğunlukla yapılaşmaya açıldığı görülmektedir. Bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla kanunlarla belirlenen gerekli azami sosyal donatı alanlarına anılan planlarda yer ayrılmadığı; plan notlarıyla mevzuata aykırı şekilde kaçak yapıların yasallaşmasının önünün açıldığı; kent bütünü yerine parsel bazında kararlar alınarak rant odaklı kararlar üretildiği saptanmıştır. Kentin ulaşım sorununa yönelik plan kararları üretilmediği gibi şehircilik biliminin gerekleriyle örtüşmeyen; Arhavi kentinin mevcut sorunlarını çözmek bir yana, gelecekte çok daha ciddi sorunlara kaynaklık etmesi beklenen plan kararlarının “Arhavi Revizyon ve İlave İmar Planı” kapsamında üretildiği tespit edilmiştir.

02/12/2015 tarihinde onanan “Arhavi Kavak HES 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”, kentin “Gelişme Alanı” olarak planlanan bölgesinde yer almaktadır. Bu plan üst ölçekli planlara aykırılığın yanı sıra; hem insan sağlığını hem de çevrede bulunan diğer kentsel kullanım alanlarında nitelikli, yaşanabilir ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşmasını risk altına sokan bir planlama kararıdır.

Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan Arhavi Belediyesi`nce onaylanmış olan planlar; bütüncül planlama anlayışından uzak, ilgili mevzuata ve kamu yararına aykırı, halkın değil sermayenin çıkarlarına hizmet etme amacı taşıyan planlardır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak yukarıda açıklanan nedenlerle Arhavi Belediyesi tarafından onaylanan “Arhavi Revizyon ve İlave İmar Planı” ile “Arhavi Kavak HES İmar Planları”nın acilen yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi amacıyla dava açtığımızı ve davanın her safhasının takipçisi olacağımızı; dava süreci devam ederken, kamu yararını korumakla yükümlü Arhavi Belediyesi`nin yargıya taşınan bu planlara ait ruhsat işlemlerini, kentte gelecekte telafisi güç bir sorunla karşılaşılmaması amacıyla dava süresince başlatmaması gerektiğini basın aracılığıyla tüm kamuoyuna duyururuz.

Şehir Plancıları Odası


Spread the love