Politeknik Güvencesizlik Durum Anketi Sonlandı
Spread the love

Yaklaşık 2 ay önce başlattığımız “Politeknik Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Güvencesizlik Durum Anketi” sonlandı. Anket MMŞP’lere yönelik en son 2006 yılında TMMOB tarafından yapılan Profil araştırmasındaki kimi verileri güncellemek, özellikle de genç-ücretli mühendislerin güvencesizlik profilini oluşturma iddiası taşıyor.

Anket sonuçları ile ilgili ayrıntılı değerlendirme önümüzdeki dönemde mühendis mimar ve plancı kamuoyu ile paylaşılacak.

Politeknik Araştırma Grubu’nun konuyla ilgili önraporu şu şekilde;

Anket 520 kişi tarafından dolduruldu. Bunlardan 120 tanesi elden, 400 tanesi ise internet ortamında doldurulan anketler.

Anket Profili;

Anketi dolduranların büyük çoğunluğu genç MMŞP’ler. Anket katılımcılarının % 42’sini son 3 yılda, % 60’ı son 5 yılda mezun olanlar oluşturuyor. TMMOB’nin son Profil araştırmasında son on yılda mezun olanlar araştırmaya katılanların % 34’ünü oluştururken, Güvencesizlik anketine katılanların % 80’i son on yılda mezun olmuşlar.
Anket katılımcılarının % 70’den fazlasını mesleki eğitimlerini İstanbul’da alanlar oluşturuyor. Bunu % 8 ile Ankara üniversiteleri takip ediyor.
Ankete katılanların % 63,5’i Lisans mezunu iken, Geri kalan % 36,5’i Yüksek lisans ve doktora yapanlar oluşturuyor.
Ayrıca katılımcıların % 25’ini kadın, % 75’ini erkek MMŞP’ler oluşturuyor.

Çalışma biçimleri;
– % 77 MMŞP olarak çalışıyor.
% 13 işsiz
% 10 alandışı çalışıyor.

– % 66.5 özel sektörde ücretli
% 9 şirket ortağı veya üst düzey yönetici
% 24,5 kamuya ait bir işletmede çalışıyor.
Buna göre çalışan katılımcıların % 91 ücretli çalışanlardan oluşuyor.

İşyeri profili;
İşyerinizde kaç tane çalışan var ?
% 33’ü 0-25 kişinin istihdam edildiği işyerlerinde,
% 9,5’i 26-50 kişinin istihdam edildiği işyerlerinde,
% 20’si 51-200 kişinin istihdam edildiği işyerlerinde,
% 11,5’i 201-500 kişinin istihdam edildiği işyerlerinde çalışıyor.

İş yerinizde siz dahil kaç mühendis, mimar ve şehir plancısı çalışmakta?
% 33’ü 0-5 MMŞP’nin istihdam edildiği işyerlerinde,
% 22’si 6-15 MMŞP’nin istihdam edildiği işyerlerinde,
% 15’i 16-30 MMŞP’nin istihdam edildiği işyerlerinde,
% 14’ü 31-100 MMŞP’nin istihadm edildiği işyerlerinde çalışıyor.

İşinizde haftada ortalama kaç saat çalışıyorsunuz?
Çalışanların %45 kadarı haftada 45 saatten daha fazla çalıştıklarını belirtmişler.
Haftada 40-44 saat çalışanlar % 42
Haftada 46-55 saat çalışanlar % 26
Haftada 55 saatten fazla çalışanlar %18,5.

Çalıştığınız iş yerinde size fazla mesai ücreti ödeniyor mu?
% 15 ödeniyor
% 85 ödenmiyor

SGK priminiz gerçek ücretiniz üzerinden ödeniyor mu?
% 63 evet, gerçek ücret üzerinden ödeniyor
% 37 hayır, gerçek ücret üzerinden ödenmiyor

Cumartesi ve Pazar günleri çalışma düzeniniz nedir?
% 40 Çalışmıyorum          
% 15 Cumartesi yarım gün çalışıyorum             
% 16,3 Cumartesi tam gün çalışıyorum
% 18,4 Belli olmuyor      

Kişisel net ücret geliriniz hangi aralıktadır?
% 11,2     1001-1500 TL    
% 22     1501-2000 TL    
% 21,5    2001-2500 TL        
% 18    2501-3000 TL

İşyerinizde çalışma koşularıyla ilgili yaşadığınız sıkıntılara karşı bir tepkiniz oldu mu?
% 63 Evet     
% 23 Hayır         
% 14 Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım     

Evet ise; bu tepki sonucu çalışma koşullarınızda bir değişiklik oldu mu?
% 26 Evet, olumlu sonuçlandı         
% 66 Hayır, bir şey değişmedi     
% 8  Evet, işten ayrıldım/çıkarıldım

Çalışma süresince karşılaşılan sorunları (siz yaşamıyorsanız dahi) en yakıcı olandan, en az yakıcı olana doğru 1’den 6’ya kadar rakamlarla sıralayabilir misiniz?
1- Düşük ücret
2- Uzun çalışma saatleri    
3- Haftasonu çalışma    
4- Sigorta primlerinin eksik (düşük veya süre olarak) yatırılması
5- İşyerindeki hiyerarşi        
6- Kıdem tazminatının düşük ödenmesi/ödenmemesi

Neden alandışı bir işte çalışıyorsunuz?
% 29 Alanımda bir iş bulamadım         
% 19 Mesleğimi sevmiyorum     
% 15 Gelirimi artırmak için     
% 37 Daha rahat çalışma koşulları için

Mesleğinizin itibarının geçmişe nazaran son 5 yılda nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz?
% 53 azalıyor

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sizce mesleğinizin itibarı nasıl değişecek?
% 49 azalacak

Çalışma hayatında cinsiyetiniz sebebiyle ayrımcılık gördüğünüzü düşünüyor musunuz?
% 26 Evet     
% 74 Hayır     

politeknik.org.tr


Spread the love