“Peşkeş Çekilme Sırası Kütahya – Seyitömer’de”
Spread the love

Tüm dünyada enerji alanında yürütülen serbest piyasa uygulamaları sorgulanırken, enerji arz güvenliği sorunuyla karşı karşıya bulunan ülkemizde AKP Hükümeti, enerji alanında özelleştirmeleri sürdürmektedir. TBMM‘de bir gece operasyonu ile torba yasanın içine termik santrallere kömür sağlayan 2172 sayılı yasa ile devletleştirilen, daha sonra 2840 sayılı yasa ile devlet eliyle işletilecek madenler kapsamına alınan linyit sahalarının, 4046 sayılı özelleştirme yasası kapsamında özelleştirilmesini sağlayan bir hüküm konulmuştur. Bu hükümle; Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) işlettiği ve termik santrallere kömür sağlayan bütün linyit sahalarının, termik santraller ile birlikte yerli-yabancı enerji tekellerine verilmesi amaçlanmıştır. TKİ‘nin elinde bulunan bu linyit sahaları, yerli kaynak niteliğiyle ülkemizin enerji güvenliğinin stratejik teminatı durumundadır. Özelleştirme ile bu tek yerli teminat da ortadan kalkmış olacaktır. Yasanın çıkmasıyla birlikte, Türkiye‘nin açık işletme yöntemiyle üretim yapılan ve en düşük maliyetli kömür sahalarından Seyitömer İşletmesi, Türkiye Kömür İşletmeleri‘nden (TKİ) ayrılarak Elektrik Üretim A.Ş‘ ye (EÜAŞ) bağlanmış ve özelleştirme çalışmaları başlatılmıştır. TKİ‘ye ait kömür sahası ile EÜAŞ‘e ait termik santral birleştirilip birlikte özelleştirilecektir. Söz konusu kömür işletmesinde (SLİ), 176 milyon ton görünür rezerv bulunmakta ve yaklaşık 8 milyon ton/yıl linyit kömürü üretimi yapılmaktadır. İşletmeye, 2011 yılında 2.200.000 TL. yatırım yapılmış ve işletme 2011 yılında 160 milyon TL. kar etmiştir. İşletmede 793 kişi çalışmaktadır. Santralda ise, 2011 yılında 3.896.000.000 kW elektrik üretimi yapılmıştır. Santralda üretilen elektriğin üretim maliyeti yaklaşık 5.8 cent/kWsaat civarındadır. Böyle verimli ve karlı işletmeler ne hikmetse !!! elden çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bunun peşinden diğer kömür ve elektrik santrallerinin satışı planlanmıştır.

Başta enerji alanında olmak üzere diğer sektörlerde de uygulanan neoliberal politikaların ve özelleştirmelerin; işsizliği, pahalılığı ve dışa bağımlılığı artırdığı, sanayileşmeyi engellediği, gelir dağılımını bozduğu, kamu kaynaklarının sömürgenlere aktarılmasının aracı olarak kullanıldığı defalarca görülmüştür. Kamu tekelinin yıkılarak yerine özel tekellerin oluşturulduğu bu sistemde halkımızın ve ülkemizin gelecekte daha ağır bedeller ödeyeceği bilinmelidir. Özelleştirmeler; ekonominin düzelmesine, devletin gelir elde etmesine olanak sunmadığı gibi daha az hizmet, daha fazla külfet ve daha fazla vergi olarak topluma dönmektedir. Şimdiye kadar yapılan özelleştirmelerde bunlar yaşanmıştır. Bugüne kadar yaşanan deneyimlerden ders alınarak, merkezi ve stratejik bir planlamayla geleceği kurgulayarak, ülkemizin özgün koşullarına uygun, insan odaklı ve kamu yararı öncelikli enerji politikalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu yanlış uygulamalara karşı mücadele etmek ve karşı durmak öncelikle bir yurtseverlik görevidir. Aşağıda imzası bulunan sendikalar ve meslek odaları, bu anlamda verilecek her türlü mücadeleye destek verecek ve içinde olacaktır. Ancak, bu mücadelelerin başarılı olmasının yolu da tüm emek güçlerinin birlikte hareket etmesinden geçmektedir. Bu anlamda tüm örgütler sorumluluklarının bilincinde olmak durumundadır. Bunun dışındaki davranışlar, sonuçta sermayenin yararına olacaktır.

Günümüzde enerjiye ulaşmak en doğal insani bir ihtiyaçtır. Ekonomik/sosyal kalkınma ve insanca yaşam için; güvenilir, ucuz ve temiz enerji arzı günümüzün en önemli sorunu haline gelmiştir. Elektrik alanında bugüne kadar sürdürülen özelleştirme ve serbest piyasa uygulamaları ülkemizi enerji sıkıntısı ve pahalı elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya bırakmıştır.

Enerjinin temel bir insan hakkı olduğunun bilinciyle, kamu çıkarını savunmayı temel ilke olarak gören aşağıda imzası olan sendikalar ve meslek odaları, yeraltı ve yerüstü servetlerimizin talanına, enerji güvenliğimizin yok edilmesine ve ülkemiz enerji sektörünün dış kaynaklara bağımlılığının daha da artmasına yol açacak uygulamalara karşı mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KESK – ESM
TÜRK ENERJİ SEN
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TMMOB İçmimarlar Odası
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

    


Spread the love